Uudised

Стражи добрых выборных традиций приступают к работе. Ваш глаз — алмаз!

laine uudised-laine
16 Сен 2013

Накануне активного периода предвыборной агитации, который начался в понедельник, Союз гражданских организаций Эстонии EMSLпризывает всех кандидатов в волостные и городские избирательные собрания следовать добрым выборным традициям.  Начиная с этой недели  EMSLбудет пристально следить за следованием добрым принципам выборной традиции и приглашает к сотрудничеству всех заинтересованных.

В этом году в качестве волонтеров наблюдать за соблюдением добрых выборных традиций в EMSLбудут Хилле Хинсберг, Юхан Кивиряхк, Каарел Таранд, Марек Рейнаас, Марго Лоор, мари-Лийз Якобсон, Сергей Метлев, Тоомас Маттсон и Юлле Мадизе. Наблюдения будут опубликованы на портале Эстонского телерадиовещания по адресу valimised.err.ee/valvurid, в средствах массовой информации и на странице в „Фейсбук“: www.facebook.com/heavalimistava. В уездах наблюдением за соблюдением добрых выборных традиций и комментированием будут следить уездные газеты.

Добрые выборные традиции состоят из 11 пунктов, которые подразделяются на четыре подтемы: финансирование избирательной кампании должно быть прозрачным, публичной властью нельзя принебрегать, избирательная кампания сосредотачивается на содержательных вопросах и политические взгляды кандидатов  не скрываются. Текст добрых выборных традиций на эстонском языке доступен здесь: www.ngo.ee/heavalimistava и на русском языке здесь: www.ngo.ee/node/6192. 

Просим сообщать обо всех замеченных вами нарушениях добрых выборных традиций и противоречиях в EMSLпо адресу  valimistava@ngo.ee.  При обращении просим описать суть нарушения и связь с соответствующим пунктом из текста добрых выборных традиций, а также по возможности ссылку и/или фотографию. Рекомендуем оповещать о нарушениях и уездные газеты, нарушившего добрые выборные традиции кандидата, а также распространять информацию по своим медиаканалам.

Просим вашей помощи в распространии данного обращения, чтобы его получило как можно больше кандидатов. Если вы знаете кого-нибудь из кандидатов, просим послать ему/ей настоящий текст (в конце текста этот же текст приложен отдельным файлом):

Head valla- ja linnavolikogudesse pürgijad!

Soovime teile jõudu alanud valimiskampaaniaks. Loodame, et see kujuneb sisukaks ja huvitavaks ning keskendub teie valla või linna ees seisvatele valikutele ja kogukonna vajadustele.  See on eelduseks, et valijad saaks teha oktoobris läbimõeldud ja targa otsuse.

Kutsume teid üles järgima head valimistava. Hea valimistava 11 põhimõtet on sõnastatud selleks, et tagada valimiskampaanias ausa mängu põhimõtetest kinnipidamine ning lugupidav suhtumine valijasse ja kaaskandidaatidesse. Vaid nõnda saame kindlustada ausad ja õiglased valimised. Need põhimõtted on:

Valimiskampaania rahastamine on läbipaistev

·         Kõik valimiskampaaniaga seotud kulud rahastatakse üksnes erakonna, valimisliidu või kandidaadi eelarve kaudu, mis avalikustatakse pärast valimisi.

Avalikku võimu ei kuritarvitata

·         Riigi- või kohaliku omavalitsuse asutustes mittepoliitilistel ametikohtadel töötavad isikud ei osale oma tööajast ühegi nimekirja või kandidaadi valimiskampaanias.

·         Maksumaksja poolt ülal peetavad meediakanalid peavad olema võrdsetel tingimustel kättesaadavad kõigile valimistel osalevatele nimekirjadele ja üksikkandidaatidele.

·         Avalikke vahendeid, välja arvatud erakondadele riigieelarvest määratud tegevustoetus, kasutatakse vaid tingimustel, mis on kättesaadavad ka teistele valimistel osalevatele nimekirjadele ja üksikkandidaatidele.

Valimiskampaania keskendub sisulistele küsimustele

·         Valimiskampaania teemaringi määrab ühiskondlik olulisus, mitte lihtsus ja atraktiivsus.

·         Hoidutakse valijate hirmutamisest ja äraostmisest ning rahvusliku, sotsiaalse, rassilise või muu grupikuuluvuse kaudu vastuseisu õhutamisest.

·         Valimisreklaamile eelistatakse kampaanias kohtumisi valijatega, väitlusi, artikleid ja vestlussaateid.

·         Valimislubadused on seotud valitava esinduskogu pädevusega, keskenduvad enam plaanitavale poliitikale, mitte mõne konkreetse isiku või grupi headele või halbadele omadustele.

·         Rahaliselt hinnatava valimislubaduse puhul tuuakse välja nende maksumus ja rahastamisallikas.

Kandidaatide poliitilised vaated ja seisukohad on avalikud

·         Kandidaadid ei varja oma erakondlikku kuuluvust ega poliitilisi vaateid, samuti seotust erinevate huvigruppidega.

·         Valimisnimekirja kantud kandidaadid teatavad hiljemalt aktiivse valimisagitatsiooni alguseks avalikult, kas nad asuvad valituks osutumise korral esinduskogusse tööle.

Õigus jälgida heast valimistavast kinnipidamist ning juhtida tähelepanu konkreetsetele tegudele, lubadustele või reklaamidele, mis sellega vastuollu lähevad, on igal inimesel. Kutsume üles ka teid reageerima, kui midagi sellist märkate, teavitades meid e-posti teel aadressil valimistava@ngo.ee

Vabaühenduste liidu EMSL juures hakkavad hea valimistava teemat kommenteerima vabatahtlikud valimiste valvurid Hille Hinsberg, Juhan Kivirähk, Kaarel Tarand, Marek Reinaas, Margo Loor, Mari-Liis Jakobson, Sergei Metlev, Toomas Mattson ja Ülle Madise; EMSL-is koordineerib tööd hea valimistavaga Urmo Kübar. Oma kommentaare hakkame avaldama Eesti Rahvusringhäälingu portaalis valimised.err.ee/valvurid, mujal meedias ningwww.facebook.com/heavalimistava. Neljapäeviti paneme kokku hea valimistava nädala “autahvli”, mida tutvustab ka ETV saade “Ringvaade”. Maakondades tegelevad hea valimistava jälgimise ja kommenteerimisega ka maakonnalehed.  

Heade soovidega

Vabaühenduste liit EMSL