Hea valimistava tekst

Hea valimistava on koostatud selleks, et tõsta valijate teadlikkust, tagada valimiskampaaniates ausa mängu põhimõtete järgimine ja austav suhtumine valijasse ning tugevdada demokraatiat. Igal inimesel on õigus jälgida hea tava järgimist valimiskampaaniates ning juhtida teiste tähelepanu konkreetsetele tegudele, lubadustele või reklaamidele, mis hea tava põhimõtetega vastuollu lähevad.

Valimiskampaania rahastamine on läbipaistev

 • Kõik valimiskampaaniaga seotud kulud rahastatakse üksnes erakonna, valimisliidu või kandidaadi eelarve kaudu, mis avalikustatakse pärast valimisi.

Avalikku võimu ei kuritarvitata

 • Riigi- või kohaliku omavalitsuse asutustes mittepoliitilistel ametikohtadel töötavad isikud ei osale oma tööajast ühegi nimekirja või kandidaadi valimiskampaanias.
 • Maksumaksja poolt ülal peetavad meediakanalid peavad olema võrdsetel tingimustel kättesaadavad kõigile valimistel osalevatele nimekirjadele ja üksikkandidaatidele.
 • Avalikke vahendeid kasutatakse vaid tingimustel, mis on kättesaadavad ka teistele valimistel osalevatele kandidaatidele.
 • Haridusasutused on neutraalsed ja kandidaatidel on oma ettepanekute tutvustamiseks noortele võrdsed võimalused. Selle tagamiseks järgitakse Haridus- ja Teadusministeeriumi koostatud põhimõtteid (2017, 2019, 2023).

Valimiskampaania keskendub sisulistele küsimustele

 • Valimiskampaania teemaringi määrab ühiskondlik olulisus, mitte lihtsus ja atraktiivsus. Valimisreklaamile eelistatakse kampaanias kohtumisi valijatega, väitlusi, artikleid ja vestlussaateid. Välditakse kontrollimata faktide või valeinfo teadlikku levitamist.
 • Hoidutakse valijate äraostmisest. Välditakse hirmutamist, rahvusliku, sotsiaalse, rassilise või muu grupikuuluvuse alusel vastuseisu õhutamist.
 • Valimislubadused on seotud valitava esinduskogu pädevusega, keskenduvad enam plaanitavale poliitikale, mitte mõne konkreetse isiku või grupi headele või halbadele omadustele.
 • Rahaliselt hinnatava valimislubaduse puhul tuuakse välja nende maksumus ja rahastamisallikas.

Kandidaatide poliitilised vaated ja seisukohad on avalikud

 • Valimisnimekirja kantud kandidaadid ei varja oma erakondlikku kuuluvust, poliitilisi vaateid ega seotust erinevate huvigruppidega.
 • Kandidaadid, kelle olemasolev mandaat on ühitamatu valitava esinduskogu mandaadiga, teatavad hiljemalt valimisnimekirja kandmise hetkest avalikult, kas nad asuvad valituks osutumise korral esinduskogusse.