Uuringud, analüüsid

Siit leiad olulisemad meile teadaolevad kodanikuühiskonda puudutavad uuringutulemused, teadustööd ja raportid.

Vabaühenduste elujõulisuse indeks – USA arengukoostöö agentuuri (USAID) iga-aastane ülevaade kolmanda sektori hetkeseisust Kesk- ja Ida-Euroopa ning endise Nõukogude Liidu riikides. Eesti raporti koostamist koordineerib Vabaühenduste Liit.

World Giving Index – rahvusvaheline võrdlus annetamisest ja vabatahtlikust tööst. Eesti viimaste aastate annetusstatistika leiad siit.

2024

Aktiivsete Kodanike Fondi lõpphindamine, Balti Uuringute Instituut
Huvikaitsevõimekuse enesehindamise pilootuuring, Vabaühenduste Liit

2023

Antropoloog Sigrid Solniku läbiviidud vabaühenduste juhtimise uuringu kokkuvõte

Global Study On The Impact Of Counter-Terrorism On Civil Society & Civic Space

Central & Eastern Europe Regional Civil Society Consultation On The Impact Of Counter-Terrorism Measures On Civil Society & Civic Space

2022

OECD andis välja globaalse raporti “Kodanikuruumi kaitse ja arendamine“.

2021

Kohalike omavalitsuste vabaühenduste rahastamise analüüs. Haldusreformijärgsed rahastamise praktikad kohalikes omavalitsustes. Tallinna Ülikool, 2021.

2019

Kodanikuühiskonna arengukava mõjude vahehindamine (4.78 MB, PDF)lühikokkuvõte (1.42 MB, PDF) ja faktileht (764.96 KB, PDF)
Краткий обзор (1.51 MB, PDF)A short summary (1.36 MB, PDF)

2018

Civil participation in the decision-making process Fact finding visit to Estonia. The Conference of INGOs of the Council of Europe
Vabatahtlikus tegevuses osalemise uuring 2018. Balti Uuringute Instituut

2017

IEA kodanikuhariduse uuring. Tallinna Ülikool.

SOS Lasteküla Eesti Ühing. “Eestimaalaste valmisolek heategevuseks”.

Vabaühenduste rahastamispõhimõtete hindamine Tartu Ülikool, Vabaühenduste Liit

2016

Tallinna Ülikool (2016) Kodanikuühiskonna Sihtkapitali tellimusel. “Eesti vabaühenduste tegevusvõimekuse uuring: vene töökeelega ühendused võrdluses ja süvitsi”

2015

Tallinna Ülikool (2015). „Kodanikualgatuse institutsionaliseerumine Eestis 2014″

2014

Kodukant, Linnalabor (2014) Uuringuraport “Eesti kogukondade hetkeseis”

SA Poliitikauuringute Keskus Praxis (2014). „Vabatahtlikus tegevuses osalemine Eestis 2013”. Lisaks faktileht.

Uus, Maiu, Tatar, Merit, Vinni, Rauno (2014). Avalike teenuste delegeerimine vabaühendustele 2014. Tallinn: Poliitikauuringute Keskus Praxis.

Infograafika: Avalike teenuste delegeerimine vabaühendustele kohalikes omavalitsustes 2014

SA Poliitikauuringute Keskus Praxis (2014) Vabaühenduste sisedemokraatia. Uuringuaruanne. Tellija: Siseministeerium

2013

TNS Emor. Heategevusalaste hoiakute uuring 2013. Loe ka uuringutulemusi tutvustavat uudist.

Rammo, Alari. Vabaühenduste maksusoodustused poliitikas, õiguses ja praktikas. Magistritöö. Tallinn: TTÜ

Europeans’ engagement in participatory democracy. Eurobarometer, TNS

Rammo, Alari. Seppel, Toomas. Vabatahtliku tegevuse õiguskeskkonna analüüs. EMSL & Hedman Partners.

2012

SA Poliitikauuringute Keskus Praxis (2012). Organiseeritud vabatahtliku tegevuse kommunikatsioonistrateegia.

SA Poliitikauuringute Keskus Praxis (2012). Vabatahtliku tegevuse pilootprogrammi hindamine. Analüüsi aruanne.
Lisa: Selgitus analüüsi aruandele

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE (2012) Kodanikuhariduse ja vabatahtliku tegevuse analüüs Euroopa Sotsiaaluuringu põhjal. Lõppraport.

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE (2012) Kodanikuhariduse ja vabatahtliku tegevuse analüüs Euroopa Sotsiaaluuringu põhjal. Aktiivse Eesti elaniku tüpoloogia.

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE (2012) Kodanikuhariduse ja vabatahtliku tegevuse analüüs Euroopa Sotsiaaluuringu põhjal. Vabatahtliku tüpoloogia.

Kodanikeühiskonna uurimis- ja arenduskeskus, Tallinna Ülikool (2012) Kodanikualgatust toetavad väärtused ja käitumismustrid Eesti elanikkonnas 2011-12.

EMSL ja Heateo SA (2012) Eesti sotsiaalse ettevõtluse kogemuste ja olukorra kaardistamine

EMSL ja Heateo SA (2012) Teiste riikide kogemused sotsiaalse ettevõtluse eestkoste ja koostöö korraldamisel

2011

SA Poliitikauuringute Keskus Praxis (2011) Väärikaks ja õnnelikuks – annetamise analüüs ja soovitused

SA Poliitikauuringute Keskus Praxis (2011) Ülevaade vabatahtliku töö majandusliku ja sotsiaalse väärtuse hindamise võimalustest

SA Poliitikauuringute Keskus Praxis (2011) Kodanikuühiskond erakondade platvormides

Tallinna Ülikool, Riigiteaduste Instituut (2011) Noorte kodanikukultuur kümme aastat hiljem Eesti tulemused IEA Rahvusvahelises kodanikuhariduse uuringus ICCS 2009

Tasuja, Marin (Statistikaamet) 2011 Kodanikuühiskonna ja vabatahtliku töö moodulid ajakasutuse uuringus

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (2011)Volunteering by older people in the EU

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (2011) Second European Quality of Life Survey Participation in volunteering and unpaid work

2010

Uudeküll, Katrin (2010) Külaliikumise võrgustiku töö selgeks ja tõhusaks. Külaliikumise küsitluse tulemuste kokkuvõte Tallinn: Eesti Külaliikumine Kodukant. Vt ka Riigikogu Toimetistest artiklit Külainimesed ütlevad sõna sekka

Poliitikauuringute Keskus PRAXIS (2010) Valitsusasutuste kaasamispraktikate analüüs

Kodanikeühiskonna uurimis-ja arenduskeskus, Tallinna Ülikool (2010) Kodanikualgatuse institutsionaliseerumine Eestis 2009/2010 Tellija: SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Kodanikeühiskonna uurimis-ja arenduskeskus, Tallinna Ülikool (2010) Venekeelsed kodanikeühendused ja Eesti kodanikuühiskond: paralleelsed maailmad või vaikne integratsioon? Tellija: Avatud Eesti Fond

GHK (2010) Study on Volunteering in the European Union Country Report Estonia Tellija: Euroopa Komisjon

GHK (2010) Volunteering in the European Union Tellija: Euroopa Komisjon

Laidre, Giia (2010): Mittetulundusühingu raamatupidamise sise-eeskirjad MTÜ Mondo näitel. Lõputöö. Tallinn: Tallinna majanduskool

Riigikontroll (2010: Kodanikuühendustele kultuuri-, spordi- ja noorsootöötoetuste andmine valla- ja linnaeelarvest.pdf. Aruanne. Tallinn: Riigikontroll

Suuk-Aasmäe, Lüüli (2010): Sotsiaalse turunduse teooriate rakendamine Eestis läbi viidud tervisekäitumist mõjutavate kampaaniate näitel.pdf. Magistritöö. Tallinn: EBS

Toots, Anu (2010) ja kodanikuhariduse töögrupp Kodanikuhariduse ühendpoliitika mudel

Unt, Renna (2010): Valitsusasutuste suutlikkus kodanikeühenduste kaasamisel – Eesti näide. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool

Väljaots, Merili (2010): SA TÜK Lastefondi vabatahtlikkuse edendamise võimalused: sotsiaalturunduslik vaatenurk. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool

2009

ECAS ja Avatud Eesti Fond (2009) A Eurupean framework agreement with civil society for a less distant European Union. A  comparison of national compacts

AS Emor, Poliitikauuringute Keskus Praxis (2009): Vabatahtlikus tegevuses osalemine Eestis. Uuringu lõpparuanne. Tellija: Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus Vt ka Vabatahtlikus tegevuses osalemine Eestis II osa.pdf

AS Emor (2009): Heategevus ja ühiskondlikes algatustes kaasalöömine hetkeolukord ja tulevikuväljavaated.pdf. Uuringu kokkuvõte

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit (2009): Suutlik sektor raport.pdf. Uuringu aruanne

Hansoo, Stever (2009): Kodanikeühenduste osalus infoühiskonnas.pdf. Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülikool

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, Kodukant Harjumaa (2009): Kodanikeühenduste hetkeseis ja arenguplaanid Harjumaal.pdf. Uuringu raport.

Joost, Kristina (2009) Strateegilise planeerimise rakendamine Eesti kolmanda sektori organisatsioonides – Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu liikmesorganisatsioonide näitel. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool

Kopti, Monika (2010): Kommunikatsiooni roll kodanikualgatuste elluviimisel Teeme ära! 2008 ja Teeme Ära Minu Eesti.pdf. Kutsemagistritöö. Tartu: Tartu Ülikool

MTÜ Mõnus Tegu (2009): Kohaliku tasandi noorsootööd teostavate mittetulunduslike organisatsioonide areng. Uuringu aruanne

Poliitikauuringute Keskus Praxis (2009): Kohaliku omavalitsuse üksuste avalike teenuste lepinguline delegeerimine kodanikeühendustele. Tellija: Siseministeerium

Poliitikauuringute Keskus Praxis (2009):Kodanikualgatuse “Teeme ära Minu Eesti” ideepanga analüüs. Analüüsiraport. Tellija: Riigikantselei

Rüütel, Karmen (2009): Tartu linnavalitsuse rubriik „Ametnik vastab“ e-kaasamise vahendina.pdf. Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülikool

Surva, Laidi (2009): Vabatahtliku tegevuse arendamine kolmel tasandil: Ühiskond. Organisatsioon. Indiviid. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool

2008

AS Emor, Poliitikauuringute Keskus Praxis jt (2008): Vabatahtlikus tegevuses osalemine Eestis. Uuringu I etapp. Tellija: Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus

Avatud Eesti Fond (2008): Ülevaade kodanikuhariduse hetkeseisust ja arengusuundadest. Piret Talur (toim.). Tallinn: Avatud Eesti Fond. Tellija: Siseministeerium

BDA Consulting OÜ (2008): Hasartmängumaksust ühendustele toetuste eraldamise ja kasutamise põhimõtete mudeli koostamine. Uuringuraport. Tellija: SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Tallinn.

Eesti Noorsoo Instituut; Reitav, Urmo ja Krussell, Siim (2008): Uuringu aruanne „Noorsootöö rahastamine kohalikes omavalitsustes“. Tallinn: Eesti Noorteühenduste Liit

Bode, Külliki (2008): Puuetega inimeste katusorganisatsioonide juhtimine Eesti näitel. Bakalaureusetöö. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool

Hinno, Krista; Lagerspetz, Mikko; Vallimäe, Tanel (2008): Kolmas sektor arvupeeglis.pdf. Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja sotsiaaluuringute instituudi Kodanikeühiskonna uurimis- ja arenduskeskus

Jamnes, Risto (2008): Vabatahtliku tegevuse ja sellesse suhtumise võrdlev analüüs Paide linna ja Järvamaa alevikukoolide (Koeru Keskkool, Aravete Keskkool) põhjal. Bakalaureusetöö. Tallinn: Tallinna Ülikool

Kala, Karin (2008): “The Social Origins of the Estonian Non-Profit Sector”. Trames 12, 4: 441-449

Kelder, Taavi (2008): Kohalike keskkonnaorganisatsioonide hinnang kodanikualgatusele.pdf. Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülikool

Kollom, Kersti (2008): “Eesti kodanikuühendused alkoholipoliitika kujundamisel“. Riigikogu Toimetised 18.

Lagerspetz, Mikko ja Rikmann, Erle (2008): “Kodanikualgatus ja vabatahtlik organiseerumine”. Kogumikus Mati Heidmets (toim.). Eesti Inimarengu Aruanne 2007. Tallinn: Eesti Ekspressi Kirjastus

Lendok, Mihkel (2008): Usaldus poliitiliste institutsioonide vastu sõltuvalt erakondlikest eelistustest.pdf. Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülikool

Ling, Kristiina (2008): Kodanikeühiskonna diskursuse areng Riigikogus. Magistritöö. Tallinn: Tallinna Ülikool

Meigas, Iris (2008): MEDIA RELATIONS IN THE THIRD SECTOR. Bakalaureusetöö. Tallinn: Tallinna Ülikool BFM

Poliitikauuringute Keskus Praxis ja TLÜ Kodanikeühiskonna uurimis- ja arenduskeskus (2008): Kodanikeühenduste riigieelarvelise rahastamise analüüs (2006-2007). Tellija: Siseministeerium. Tallinn.)

Paakspuu, Margit (2008): Piirkondlike keskkonnaorganisatsioonide roll ja koostöövõimalused (resümee).pdf. Bakalaureusetöö. Tallinn: Tallinna Ülikool

Poliitikauuringute Keskus Praxis ja Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit (2008): Protsent tulumaksust kodanikuühendustele. Tellija: Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK). Tallinn.

Randma-Liiv, Tiina; Liiv, Daimar ja Lepp, Ülle (2008): ”Institutionalising Relationships between Government and the Third Sector”. Teoses: S. Osborne (toim.)  The Third Sector in Europe: Prospects and Challenges. London & New York: Routledge: 256-275

Ruutsoo, Rein (2008): „Järelaitav demokraatia Eestis: saavutused ja väljavaated“. Vikerkaar 4: 111-120

Sild, Merli (2008): Eesti Rahva Muuseumi toetavate ühenduste roll muuseumi tegevuse edendamisel. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool

Stubender, Kreet (2008): Kolmanda ja ärisektori partnerlus arenguperspektiivid ja dilemmad.pdf. Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülikool

2007

Aarna, Olav (2007): “Kodanikuühikond ja jätkusuutlik Eesti”. Riigikogu Toimetised 15.

Anton, Arvo (2007): Huvirühmade roll Eesti kõrgharidusstrateegia (2006-2015) väljatöötamisel. Bakalaureusetöö. Tallinn: Tallinna Ülikool

Gramberg, Anna (2007): Kodanikeühiskonna arengu väljakutsed Eestis: mikrotasandi analüüs kodanikukultuuri ja sotsiaalse kapitali käsitlustest lähtuvalt. Magistritöö. Tallinn: Tallinna Ülikool

Hadzi-Miceva, Katerina (2007): Legal and Institutional Mechanisms for Cooperation. Artikkel, võrdlus kodanikuühenduste ja valitsuse koostöö institutsionaalset ja õiguslikku raamistikku Eestis, Ungaris ja Horvaatias. Budapest: European Center for Not-for-Profit Law

Hinno, Krista ja Vallimäe, Tanel (2007): ”Avaliku võimu ja kodanikualgatuse partnerlus: koostööd mõjutavad tegurid“. Riigikogu Toimetised 15: 151-158

Jansen, Ea (2007): Eestlane muutuvas ajas: seisusühiskonnast kodanikuühiskonda. Tõnu Tannberg, Jaanus Arukaevu ja Helina Tamman (toim.). Tartu: Eesti Ajalooarhiiv

Jõgi, Hanna (2007): Otsustusprotsessi kommunikatsioon Eesti Kaubandus-Tööstuskoja näitel.pdf. Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülikool

Karilaid, Jaanus (2007): Kodanikuühiskonna diskursiivne konstrueerimine Riigikogu X koosseisu stenogrammide põhjal. Bakalaureusetöö. Tallinn: Tallinna Ülikool

Lagerspetz, Mikko (2007): “Estonia”. – Foundations’ Legal and Fiscal Environments: Mapping the European Union of 27. Brussels: European Foundation Centre: 64-68.

Lagerspetz, Mikko ja Rikmann, Erle (2007): “Estonia”. In Helmut K. Anheier & Siobhan Daly (toim.). The Politics of Foundations: A Comparative Analysis. London: Routledge: 144-156

Lagerspetz, Mikko ja Rikmann, Erle; Hinno, Krista; Joons, Sofia; Sepp, Mari; vallimäe, Tanel (2007): Isiku tunnuste või sotsiaalse positsiooni tõttu aset leidev ebavõrdne kohtlemine: elanike hoiakud, kogemused ja teadlikkus. Uuringu raport.

Laius, Agu ja Kübar, Urmo (2007): “Millist rahastamist vajab kodanikuuhiskonna arendamine?”
Riigikogu Toimetised 16.

Morozov, Jüri (2007): Interaktiivne kohalik omavalitsus: Kohaliku võimu ja kodanikuühiskonna suhete mudelid. Magistritöö. Tallinn: Tallinna Ülikool

Paeveer, Lauri (2007): Huvigruppide kaasamine otsuste tegemise protsessi Eesti kõrgharidusstrateegia 2006-2015 näitel. Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülikool

Pello, Moonika (2007): Kodanikuühenduste rollide arendamine ja probleemide lahendamine tänaste kodanikuühiskonna rahastamise skeemide põhjal Vinni, Väike-Maarja ja Haljala vallas. Magistritöö. Tallinn: Tallinna Ülikool

Puust, Marek-Meelis (2007): Kodaniku ja kodanikeühiskonna kontseptualiseerimine Eesti kodanikeühiskonna alusdokumentides. Bakalaureusetöö. Tallinn: Tallinna Ülikool

Põldmaa, Pilvi (2007): Riigi poolt asutatud sihtasutuste finantseerimine Eesti näitel. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool

Reisberg, Tuuli (2007): Kodanikuühenduste tulemuslikkuse hindamise võimalused ja probleemid haridusvaldkonna näitel. Magistritoo. Tartu: Tartu Ülikool, Majandusteaduskond, Juhtimise ja turunduse instituut

Rikmann, Erle; Enno, Katrin; Lagerspetz, Mikko; Proos, Ivi ja Ruutsoo, Rein (2007): Algatus, osalus ja organisatsioonid: uurimusi Eesti kodanikuühiskonnast. Tallinn: Avatud Eesti Fond

Rikmann, Erle;  Joons, Sofia; Bremse, Aigi; Kollom, Kersti; Sepp, Mari  (2007) Kodanikualgatuse edendamise tugistruktuurid kohalikes omavalitsustes. Uurimuse raport. Tallinn: Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituut. Tellija: Siseministeerium

Rikmann, Erle; Vallimäe, Tanel; Lagerspetz, Mikko ja Peterson, Anne-Liis (2007): Dimension of the Foundation Sector in the European Union. Country Report: Estonia. Tallinn: Centre for Civil Society Studies and Development (KUAK)

Rikmann, Erle; Hinno, Krista; Bremse, Aigi; Kollom, Kersti; Sepp, Mari; Vallimäe, Tanel (2007): Avaliku võimu ja kodanikualgatuse komplementaarsed suhted. Uurimuse aruanne. Tallinn: Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituut. Tellija: Siseministeerium

Sahtel, Kristjan (2007): Kaasamine kohaliku omavalitsuse arengu kavandamisel. Tartu näide. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool

Tartu Ülikooli Eetikakeskus (2007): Eetikakoodeksite käsiraamat. Tartu: Tartu Ülikool

Ümarik, Meril (2007): Kodanikualgatuse rahastamine Eestis: rahastamismudelite mõju ühenduste jätkusuutlikkusele. Magistritöö. Tallinn: Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituut

Zeiger, Oliivika (2007): Sotsiaalteenuste delegeerimine mittetulundusühingutele. Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülikool

Varblane, Kati (2007): Valitsusasutuste ja tema sidusrühmade vahelise kommunikatsiooni roll seadusloomeprotsessis legitiimsuse saavutamiseks.pdf. Kutsemagistritöö. Tartu: Tartu Ülikool

2006

Arro, Maili (2006): Erinevad ühiskonnaelu sektorid spordis. Magistritöö. Tallinn: Tallinna Ülikool

Eesti Avatud Ühiskonna Instituut (2006): Demokraatia ja rahvuslikud huvid.pdf Projekti raport. Tallinn: Eesti Avatud Ühiskonna Instituut

Illing, Eveli (2006): Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakendamine kodanike kaasamisel demokraatlikesse otsustusprotsessidesse ministeeriumide ja Riigikogu poolt. Tallinn: MSI.

Jõgi, Klaus-Amandus (2006): Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate rakendusvõimalused kodanike kaasamiseks kohaliku tasandi poliitika kujundamise protsessi: Eesti näide. Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülikool

Kaasa, Anneli; Kaldaru, Helje; Nettan, Agne jt (2006): Sotsiaalkapital, majandusareng ja ühiskondlik vastutus. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus

Kalev, Leif ja Ruutsoo, Rein (2006): “Omavalitsuste sotsiaalne sidusus. Lääne- ja Hiiumaa kohalike omavalitsuste arenguvõime ja jätkusuutlikkuse hindamine. Kogukondade sidusus ja kodanikeühiskonna olukord”. Phare 2003 CBC Programm Eestis. ES 2003/005-875.01. Läänemaa ja Hiiumaa kohalike omavalitsuste suutlikkuse indikaatorid ja ühisarengute analüüs. Uuringu lõppraport: 72–120.

Keerberg, Liis (koost.) (2006): Keskkond ja kodanikualgatus: intervjuud oma kodupaika hoidvate inimestega. Tartu: Guttenberg.

Kink, Hele-Mall; Lepp, Ülle; Paas, Eha (2006): Eesti maapiirkonnas tegutsevate seltsingute kaardistamine. Raport. Tallinn: Eesti Külaliikumine Kodukant

Lagerspetz, Mikko; Rikmann, Erle; Kivirähk, Juhan ja Sepp, Mari (2006): Rollid ja hoiakud avalikus teenistuses. Uurimuse aruanne. Tallinn: Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituut.

Lagerspetz, Mikko; Rikmann, Erle; Peterson, Anne-Liis; Sepp, Mari ja Vallimäe, Tanel (2006): Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni rakendumise indikaatorid. Uurimuse aruanne. Tallinn: Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituut. Tellija: Siseministeerium. Tallinn

Laja, Reet (2006): “Koostöös peitub jõud: Eesti naisorganisatsioonid tegutsevad ja arenevad”. Riigikogu Toimetised 14.

Lember, Veiko; Kriz A, Kenneth (2006) Purchase-of-Service Contracting in Estonia.pdf. Uurimustöö kokkuvõte avalike teenuste üleandmisest Tallinna, Tartu, Haapsalu ja Paide näidete põhjal, ette kantud 2. rahvusvahelisel avalike hangete teemalisel konverentsil Roomas 21.-23. septembril 2006.

Liiv, Daimar (2006): “Kodanikuühiskond meil ja mujal”. Riigikogu Toimetised 13.

Mängel, Toivo (2006): Kodanike võimalusest suunata oma tulumaksust 1% MTÜ-de, kirikute, organisatsioonide toetamiseks. Riigikogu MSI

Palts, Mari-Liis (2006): Kohalik võim ja kodanikeühendused kogukonna sotsiaalse kapitali kujundajana: Pirita näide. Bakalaureusetöö. Tallinn: Tallinna Ülikool

Põldaru, Angeelika (2006): Huvigruppide kaasamine otsustetegemise protsessi põllumajandusministeeriumi näitel. Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülikool

Siseministeerium (2006): Eesti kodanikuühiskond: ülevaade Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni rakendamisest. Tallinn: Siseministeerium

Uueni, Kristi (2006): Kolmanda ja avaliku sektori ning kodanikeühiskonna ja riigi vaheliste suhete mudelite võrdlus. Bakalaureusetöö. Tallinn: Tallinna Ülikool

Uuringukeskus Klaster (2006): Kodanikuühiskonna mõiste tuntus. Avaliku arvamuse uuring sõna “kodanikuühiskond” tähendusest Eestis 2006, lühikokkuvõte. Vaata ka Uuringu esitlust.

2005

Alapuro, Risto (2005): Russia and Estonian Civil Society Discourses Compared.pdf (Paper prepared for the VII World Congress of ICCEES, Berlin, 25-30 July, 2005)

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit (2005): Vabaühenduste arengust Eestis: ülevaade 2005. [Koost. ja toim. Alari Rammo]. Tallinn: Iloprint

Gramberg, Anna ja Vutt, Margit (2005): “Vabatahtliku tegevuse väljakutsed Eestis”. Riigikogu Toimetised 11

Illing, Eveli ja Lepa, Reesi (2005): Kaasamisvormid – ülevaade ja kasutusvõimalused. Tallinn: Poliitikauuringute Keskus Praxis

Jõesaar, Andres (2005): Avalik-õigusliku ringhäälingu legitimatsioon: Eesti kogemus rahvusvahelises kontekstis. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool

Kadak, Kristel (2005): Kodanikuühenduste rahastamine kohalike omavalitsuste eelarvest Tallinna ja Tartu näitel. Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülikool

Kink, Helle-Mall (2005): Küla arengukava seos valla arengukavaga ning selle mõju kogukonna arengule Harjumaal. Tartu: Tartu Ülikool.

Koppel, Ülle (2005): Mittetulundussektori sihtasutuse strateegilise juhtimise süsteemi loomine: sihtasutuse Tartu Kultuurkapital näitel. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool

Kurm, Kristina (2005). Eesti kolmanda sektori organisatsioonide suhtekorraldus Säästva Renoveerimise Infokeskuse näitel.pdf. Bakalaureusetöö: Tartu: Tartu Ülikool

Lagerspetz, Mikko (2005): POLITIS: Active Civic Participation of Immigrants in Estonia.

Lagerspetz, Mikko ja Rikmann, Erle (2005): “Roles and Visions of Foundations in Estonia”. Teoses Helmut K. Anheier ja Siobhan Daly (toim.): Politics of Foundations in Europe. London etc.: Routledge

Lepp, Ülle (2005): ”Estonian Cultural Organizations: The Threshold of Change”. Teoses K. E. Koncz (toim.): NGO Sustainability in Central Europe: Helping Civil Society to Survive.  Budapest: OSI/LGI.

Noor, Külvi (2005): Avaliku ja mittetulundussektori vahelised koostöökokkulepped: Eesti näide Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülikool.

Raamets, Heli (2005): Avaliku sektori kommunikatsioon sihtgruppidega Põllumajandusministeeriumi ja PRIA näitel. Kutsemagistritöö. Tartu: Tartu Ülikool.

Randver, Kristina (2005): Infoühiskonna digitaalne lõhe: selle põhjused ja mõju sotsiaalsele kaasatusele vanemas eas. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool

Rehema, Angelika; Danga, Inese jt (koost.) (2005): Kogukonnafondid Eestis, Lätis ja Leedus. Peipsi Koostöö Keskus. Tartu: Guttenberg

Rikmann, Erle; Ümarik, Meril; Joons, Sofia ja Lagerspetz, Mikko (2005): Kodanikualgatuse institutsionaliseerumine Eestis: organiseerumise struktuur ja ressursid. Uurimusraport. Tallinn: Balti-Ameerika Partnerlusprogramm

Räis, Mare (2005): “Edu võtmeks õpihimulised, ettevõtlikud ja koostööaltid kodanikud”. Riigikogu Toimetised 12

Samarüütel, Tiina (2005): Koostöö, konkurents ja kommunikatsioon avaliku sektori ja kolmanda sektori vahel Eesti haridusvaldkonna sihtasutuste näitel. Kutsemagistritöö. Tartu: Tartu Ülikool

Siplane, Andres (2005a): Päevakohane teema: kodanikuühiskonna areng. Tallinn: MSI

Siplane, Andres (2005b): “Demokraatlikud otsustusmudelid – rohi võõrandumise vastu”. Riigikogu Toimetised 11

Siseministeerium (2005): Ülevaade Vabariigi Valitsuse ja kodanikeühenduste esindajate ühiskomisjoni tööst Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsiooni rakendamisel (august 2004 – mai 2005). Tallinn: Siseministeerium

Toots, Anu (2005): “Demokraatia mudelid ja kodanikuõpetus üldhariduses: puuduva lüli otsinguil”. Riigikogu Toimetised 12

Vene, Karin (2005): Vabatahtlik töö siirdeaja Eestis: vabatahtlike kogemus, motivatsioon ja võrgustikud. Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülikool

Vutt, Margit (2005): Ekspertarvamus “Vabatahtliku tegevuse õigusliku reguleerimise vajadustest ja võimalustest. Tartu

2004

Ausmees, Kristi (2004): Eesti mittetulundusühingute tegevuse rahastamine. Diplomitöö. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool.

Dolenko, Liis (2004): Mittetulundusühenduse SA Võrumaa Arenguagentuuri teenuste arendamine. Bakalaureusetöö. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit (2004): Projekti aruanne: “Katusorganisatsioonide kaardistamine, olemuse ja rolli määratlemine”. 09.2003-06.2004. Tallinn: EMSL.

Hallemaa, Helmut (2004): Mittetulundusühendused kodanikuühiskonna arengus ja kodanikuühiskonna piirkondlik pilt. – Linnad ja vallad arvudes 2004. Tallinn: Statistikaamet: 59-75. ingliskeelne kokkuvõte

Kalmus, Veronika; Lauristin, Marju ja Pruulmann-Vengerfeldt, Pille (toim.) (2004): Eesti elavik 21. sajandi algul. Ülevaade uurimuse Mina. Maailm. Meedia tulemustest. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus

Kõuts, Ragne (toim.) (2004): Social integration in the post-socialist society – The case of Estonia. Berlin: Nordeuropa-Institut der Humboldt-Universität zu Berlin. The Baltic Sea area studies, Northern dimension of Europe, Vol. 14

Lagerspetz, Mikko; Trummal, Aire; Ruutsoo, Rein ja Rikmann, Erle (2004): Non-Profit Sector and the Consolidation of Democracy. Studies on the Development of Civil Society in Estonia. Tallinn: Kunst

Lagerspetz, Mikko & Joons, Sofia (2004): Migrants, Minorities, Belonging and Citizenship: The Case of Estonia. Bergen: BRIC/University of Bergen

Lepa, Reesi; Illing, Eveli; Kasemets, Aare; Lepp, Ülle ja Kallaste, Epp (2004): Kaasamine otsustetegemise protsessi. Tallinn: Poliitikauuringute Keskus Praxis.

Lepp, Ülle (2004): The Roles and Financial Sustainability of the Estonian Nonprofit Organizations: Cultural Associations on the Threshold of Changes. Budapest: LGI.

Puurmann, Maris (2004): “Kodanikeühenduste rahastamine riigi poolt”. Riigikogu Toimetised 10.

Rahula, Aive (2004): Mittetulundusühenduste maksusoodustused. Bakalaureusetöö. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool

Riigikontroll (2004): Aruanne “Hasartmängumaksust makstavad toetused“.

Roop, Aivar (2004): “Kodanikeühenduste mõju Euroopa Liidule”. Riigikogu Toimetised 9.

Runnel, Reesi-Reena (2004): Kodanikeühiskonna konstrueerimine poliitilises diskursuses ja selle väljundid poliitikakujundamise protsessis. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool

Savisaar, Maria (2004): Rahvaalgatus kui osalusdemokraatia vorm. Eesti näide ja maailma kogemus. Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülikool

Sihtasutus Eesti Õiguskeskus  (2004a): Raport “Kodanikuühenduste rahastamise protseduurireeglid riigieelarvest rahastamise korral“. Tartu: SA Eesti Õiguskeskus.

Sihtasutus Eesti Õiguskeskus (2004b): Raport “Seltsingu tegevusega seotud probleemid”. Tartu: SA Eesti Õiguskeskus.

Siplane, Andres (2004a): Eesti kodanikeühiskonna statistiline ülevaade. Tallinn: MSI.

Siplane, Andres (2004b): Mittetulundusorganisatsioonid 2004 aastal. Tallinn: MSI.

Sihtasutus Eesti Õiguskeskus (2004): Raport: “Portaali Täna Otsustan Mina (TOM) ja Seadusloomefoorumi Themis võrdlev analüüs”. Tartu: SA Eesti Õiguskeskus.

Sihtasutus Eesti Õiguskeskus (2004): Raport: Seltsingute tegevusega seotud probleemid. Tartu: SA Eesti Õiguskeskus.

Sihtasutus Eesti Õiguskeskus (2004): Raport: Eesti kodanikuühiskonna sihtkapitali seaduse regulatsioon.pdf. Tartu: SA Eesti Õiguskeskus.

Sihtasutus Eesti Õiguskeskus (2004): Raport: Mittetulundusühingute probleemid seoses seadusandlusega.pdf. Tartu: SA Eesti Õiguskeskus.

Siseministeerium (2004a): Analüüs “Kodanikeühendused ja kodanike kaasamine Eesti kohalikes omavalitsustes”. Tallinn: Siseministeerium.

Siseministeerium (2004b): Analüüs  “Kodanikeühenduste rahastamine riigieelarvelistest vahenditest 2001-2003”. Tallinn: Siseministeerium.

Siseministeerium (2004c): Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsiooni rakendamine. Tegevuskava aastateks 2004-2006. Tallinn: Vaba Maa.

TÜ ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond ja Balti Meediauuringute Assotsiatsioon (2004): Uuring „Riigikogu kui põhiseadusliku institutsiooni kommunikatsioonistrateegia”. Tartu: Tartu Ülikool.

2003

Baum, Hindrek (2003): Kohaliku omavalitsuse ja kolmanda sektori partnerlus: kvaasituru mehhanismid kohaliku tasandi hoolekandes. Magistritöö. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikool

Grau, Kristina (2003): „Võimutasakaal autonoomses kohalikus omavalitsuses”. Teoses Vetik, Raivo (toim.) Eesti inimarengu aruanne 2003. Tallinn: Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut: 24–27

Götz, Norbert ja Hackmann, Jörg (toim.) (2003): Civil society in the Baltic Sea region. Aldershot: Ashgate

Haamer, Valter (2003): “Kodanikuühiskond: kellele, milleks?”. Riigikogu Toimetised 8.

Helbe, Merle (2003): Vabatahtlike rakendamise võimalustest avaliku sektori sotsiaalvaldkonnas tegutsevate organisatsioonide lisaressursina. Magistritöö. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikool

Iljenko, Konstantin (2003): Eesti kodanikeühiskonna arengukontseptsioonide võrdlus rahvusvahelise kogemuse taustal.rtf. Promseminaritöö. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikool

Kollom, Kersti (2003): Kodanikeühenduste roll narkomaaniaprobleemide ennetamisel. Bakalaureusetöö. Tallinn: Tallinna Ülikool, EHI

Kopli, Kadri (2003): “Avalikkus ootab tõsiseltvõetavust”. Riigikogu Toimetised 7.

Kranna, Riin (2003): Mittetulundussektori roll Harju maakonna arengus. Uurimisraport. Tallinn: Harju Maavalitsus.

Lagerspetz, Mikko; Aire Trummal; Rein Ruutsoo; Erle Rikmann ja Daimar Liiv (2003): Tuntud ja tundmatu kodanikeühiskond. Tallinn: Avatud Eesti Fond & Balti-Ameerika Partnerlusprogramm

Lagerspetz, Mikko; Rikmann, Erle ja Vallaste, Katri (2003): Eesti sihtasutuste rollid ja tulevikunägemused.rtf: uurimusraporti eestikeelne kokkuvõte. Tallinn: Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaud

Rikmann, Erle; Lagerspetz, Mikko (2003): „Poliitiline osalus ja kodanikuidentiteet“. (Toim. Raivo Vetik). Inimarengu trendid ja ühiskondliku kokkuleppe vajadus (15 – 19). Tallinn: TPÜ Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut

Lepa, Reesi (2003): Osalusdemokraatia põhimõtete rakendamine väikeriigi otsuste tegemise protsessis ja õigusloomes. Eesti näide. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool.

Lepp, Ülle (2003): “Mittetulundussektori statistika hetkeseis”. Riigikogu Toimetised 8.

Lepp, Ülle, Liiv, Daimar; Kuldjärv, Maarja ja Ümarik, Meril (2003): Eesti mittetulundussektori kohta käiva statistika kogumise ja analüüsi korrastamine. Projekti aruanne. [Avatud Eesti Fond/Balti-Ameerika Partnerlusprogramm].  Tallinn: Poliitikauuringute Keskus Praxis.

Liiv, Daimar (2003): Mittetulundussektor Eestis: olukord, regulatsioonid, perspektiivid.

Merusk, Kalle; Olle, Vallo ja Saarmets, Virgo (2003): Kodanikuühenduste seadusandlike küsimuste analüüs.Tartu: Tartu Ülikool.

Oja, Ahto (2003): „Haldusreformist kodanikualgatuse pilgu läbi”. Teoses Raivo Vetik (toim.) Eesti inimarengu aruanne 2003. Tallinn: Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut: 19–21

Ojamäe, Kristin (2003): Sihtrühmadele väärtuse loomise viisid kasumitaotluseta sektoris väärtuspõhise turunduse kontekstis: BEST-Estonia näitel. Bakalaureusetöö: Tallinna Tehnikaülikool

Põder, Ille (2003): Huvigruppide osalus kohaliku omavalitsuse tegevuses Tartu Linnavalitsuse näitel. Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülikool

Raik, Kristi (2003): Democratic politics or the implementation of inevitabilities?: Estonia’s democracy and integration into the European Union. Tartu: Tartu University Press

Seeder, Kadri (2003a): Sotsiaaldialoog. Magistritöö. Tallinn: Tallinna Ülikool, EHI

Seeder, Kadri (2003b): “Sotsiaaldialoogi mudel on tugevalt riigi poole kaldu”. Riigikogu Toimetised 8.

Siigur, Andres (2003): Eesti seadusandlikust protsessist seoses seaduseelnõude kättesaadavusega avalikkusele. Tartu: SA Eesti Õiguskeskus, Seadusloomefoorum Themis.

Tohver, Kristo (2003): Projektide planeerimine Eesti mittetulundussektori keskkonna organisatsioonide näitel. Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülikool

Trei, Mailis (2003): Kolmanda sektori organisatsioonide koduleheküljed. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikool

Vatsfeld, Villu (2003): “Tugikeskused, miks ja kellele?”. Riigikogu Toimetised 7.

Uuringukeskus Faktum (2003): “Küsitlus kodanikeühenduste konverentsil”. Tallinn: Faktum.

2002

Adamson, Taivo-Ahti (2002): Ühistegevuse olemuse interpretatsioon ajalooliste ja kaasaegsete kodanikuühiskonna teooriate raamistikus. Magistritöö. Tartu: Eesti Põllumajandusülikool

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit (2002): Lugusid Eesti kodanikuühendustest: valik saavutusi ja õppetunde. Tallinn: Infotrükk

Howard, Marc Morjé (2002): „The Weakness of Postcommunist Civil Society“. Journal of Democracy, 13, No 11: 57-169

Illing, Sven (2002): E-demokraatia: interneti mõju infoga varustamisele ja poliitilisele kommunikatsioonile Eesti näitel. Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülikool

Klaar, Liis (2002): „Heategevus tänapäeva Eestis“. Riigikogu Toimetised 5.

Kübar, Urmo (2002): Kodanikuühiskonna häälekandja Foorum tekstide vastuvõtt. Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülikool

Lagerspetz, M.; Rikmann, E. ja Ruutsoo, R. (2002): ”The Structure and Resources of NGOs in Estonia”. Voluntas 13 (1): 73-87

Laius, Agu (2002): “Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni arengulugu”. Riigikogu Toimetised 6.

Lonkila, Markku ja Piipponen, Minna (2002): Social networks and civic culture in Estonia and North-western Russia. Karjalan tutkimuslaitoksen raportteja (Joensuu Ülikool)

Mae, Kristi (2002): Kesk- ja Ida-Euroopa kolmanda sektori jätkusuutlikkus ja mittetulundusühingute suhtes rakendatav maksupoliitika. Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülikool

Makko, Maris (toim.) (2002): Sotsiaalsed investeeringud. Miks ja kuidas? Tallinn: Avatud Eesti Fond

Mänd, Kristina (2002): “Filantroopia peab muutuma loomulikuks”. Riigikogu Toimetised 5.

Niinepuu, Meelis (2002): Sihtasutuste kommertsialiseerumine ja sellega seonduvad protsessid. Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülikool

Olle, Vallo (2002): Kohaliku omavalitsuse teostamine vahetu demokraatia vormis: kohalik rahvaalgatus ja rahvahääletus. Doktoritöö. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus

Raik, Kristi (2002): From a recipient of aid towards an independent actor: the impacts of EU integration on Estonian’s Civil Society. Helsinki: UPI

Rannu, Rain (2002): E-Democracy: A Case of Estonia. Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülikool

Raudla, Heiki (2002) Kodaniku raamat Tallinn, Siseministeerium

Rikmann, Erle; Lagerspetz, Mikko; Pernik, Piret ja Tuisk, Tarmo (2002): Poliitilise osaluse dilemmad Eesti poliitilises kultuuris: kuuluvus ja kodanikuidentiteet. Uurimusraport. Tallinn: MSI.

Ruus, Kertu (2002): Kodanikuühiskonna väärtused väljaandes “Foorum”. Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülikool.

Ruutsoo, Rein (2002): Civil Society and Nation Building in Estonia and the Baltic States: Impact of Traditions on Mobilization and Transition 1986-2000. Historical and Sociological Study. Rovaniemi: University of Lappland

Saare, Siim (2002): Kodanikuosalus Eestis: kodanikeühenduste osalemine õigusloomes. Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülikool

Siivelt, Ülo (2002): “Seadusloomefoorum Themis kodanike ja kodanikuühenduste teenistuses”. Riigikogu Toimetised 5.

Siplane, Andres (2002): “Verstapostid vabatahtliku sektori arengus”. Riigikogu Toimetised 6.

Siseministeerium (2002) Kodanikud kui koostööpartnerid

Sootla, Georg jt. (2002): Kohaliku demokraatia indikaatorid. [Rahvusvaheline uuring]. TPÜ riigiteaduste osakond. Tellija: Tocqueville’i uurimiskeskus, Budapest (Tocqueville Research Center, Budapest)

Stoicescu, K. (2002): Mittetulundusorganisatsioonide tegevus ja strateegiline juhtimine: valitud Eesti mittetulundusühingute põhjal. Magistritöö. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool

Strandberg, Marin (2002): Mittetulundusühingute maksustamine ja aruandlus Eestis kolmanda sektori jätkusuutlikkuse toetamise aspektist vaadatuna. Bakalaureusetöö: Tallinna Tehnikaülikool

Taim, Peeter (2002): Kolmas sektor Tartus ja Tamperes. Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülikool

Vertmann, Tex (2002): E-demokraatia arenguvõimalustest Eestis (portaali TOM näitel). Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülikool

2001

Kolmanda sektori rolli ja osatähtsuse suurendamine integratsiooniprotsessides Tallinnas.pdf Tallinna Integratsiooniprogramm

Adamson, Taivo-Ahti (koost.) (2001): Eesti riik ja Eesti seltsid: Eesti kodanikuühenduste kogemused, näited ja põhimõtted koostööst Eesti riigiga. Tallinn: Eesti Kodanikuühenduste Liitude Esinduskogu

Grauberg. Indrek (2001): “Tsiviilkontrollist Eesti Vabariigis kui demokraatlikus õigusriigis”. Akadeemia Nord toimetised 12.

Ilomets, Liina ja Vabamäe, Anu (2001): Eesti seadusandlikust protsessist seoses seaduseelnõude kättesaadavusega. Projekti aruanne. Tartu: SA Eesti Õiguskeskus.

Kasemets, Aare (2001): “Impact assessment of legislation for Parliament and Civil Society: a comparative study”. In Proceedings of ECPRD seminar “Legal and regulatory impact assessment of legislation”. Tallinn: 47-104

Lauristin, Marju (2001): “Kas oskame ja tahame kasutada uue meedia võimalusi demokraatia edendamiseks?”Riigikogu Toimetised 3.

Leetsar , Jaan (2001): ”Majanduslikust ühistegevusest Eestis: omandiõiguseta kodanikega ei ehita kodanikeühiskonda”. Riigikogu Toimetised 3.

Liiv, Daimar (2001): ”Koostöökokkulepped Suurbritannias ja mida meil on neist õppida”. Riigikogu Toimetised 3.

Rikmann, Erle (2001a): Kodanikuosalus Eestis: ressursid ja takistused. Magistritöö. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikool

Rikmann, Erle (2001b): “Valitsusvälised organisatsioonid ja jätkusuutlikkus”. Eesti inimarengu aruanne 2001. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikool

Ruutsoo, Rein (2001a): “Kodanikuühiskond ja jätkusuutlik areng Eestis”. Eesti inimarengu aruanne 2001. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikool

Ruutsoo, Rein (2001b): ”Kodanikeühiskond, kolmas sektor ja sotsiaalne kapital”. Riigikogu Toimetised 3.

Ruutsoo, Rein; Rikmann, Erle; Lagerspetz, Mikko (2001): Kodanikeühiskonna edendamise strateegiad Eestis:probleemid ja perspektiivid. Uurimusraport. Tallinn: Riigikogu Kantselei.

Siplane, Andres (2001a): Mittetulundussektori statistiline pilt. Tallinn: MSI.

Siplane, Andres (2001b): “Eesti Kodanikeühiskonna Arengu Kontseptsiooni arutelu Riigikogus”. Riigikogu Toimetised 4.

Siplane, Andres ja Kasemets, Aare (2001): “Eesti kolmanda sektori statistiline ja graafiline pilt”. Riigikogu Toimetised 3.

Siseministeerium (2001): Analüüs “Kodanikuühenduste rahastamine riigieelarvest ajavahemikul 1998-2001”. Tallinn: Siseministeerium, kohaliku omavalitsuse osakond.

Siseministeerium (2001) Ettekannete kogumik “Kodanik riigile lähemale”. Soome kogemustest kodanike osaluse tõstmisel aastatel 1997-2001.

Tammist, Rene (2001): Kolmas sektor ja tööhõive valitud Euroopa riikide näitel. Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülikool

Tarn, Sven (2001): Kollektiivse protesti ilmingud Eestis 1996-2000. Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülikool

Trummal, Aire ja Lagerspetz, Mikko (2001): The Profile of Estonian Civil Society. A Preliminary Report on the Civicus Index on Civil Society Project in Estonia. Washington, DC: CIVICUS.

Trummal, Aire ja Lagerspetz, Mikko (2001): CIVICUS-e Kodanikeühiskonna Indeks. Uurimusraport. Tallinn: Avatud Eesti Fond.

Vihalemm, Peeter (2001): “Kodanikeühendused ja Eesti areng”. Kogumikus Areng õppimise kaudu. Tõravere: Avatud Hariduse Liit: 6-12

2000

Adamson, Taivo-Ahti (2000): ”Mittetulundusühingud võtavad endale vastutuse ja Eesti Vabariik jõuab osalusdemokraatiani?”. Riigikogu Toimetised 1.

Eesmaa, Ivo; Mänd, Kristina jt (2000): “Mittetulundusühingute kommentaarid koostöömemorandumile“. Riigikogu Toimetised 2.

Gallagher, Michael (2000): ”Kas õigussüsteem on takistuseks tsiviilühiskonna arengule Eestis?”. Riigikogu Toimetised 1.

Järvelill, Rein (2000): ”Kolmas sektor meil ja Inglismaal”. Riigikogu Toimetised 2.

Jõgis-Laats, Jan (2000): Mittetulundusühenduste finantseerimine: rahastamismudel Eesti NGO-dele. Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülikool

Laane, Kadri (2000): Avaliku ja kolmanda sektori vahelised koostöökokkulepped. Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülikool

Lagerspetz, Mikko; Ruutsoo, Rein ja Rikmann, Erle (2000): ”Olelemisest osalemiseni? Eesti kodanikualgatuse hetkeseis ja arenguvõimalused”. Akadeemia 2: 269-299

Lagerspetz, Mikko (2000): ”Kodanikeühiskonna rollid tänases Eestis”. Riigikogu Toimetised 2.

Naaber, Hilma ja Haav, Kaarel (2000): “Mittetulundusühingute maksustamine meil ja mujal maailmas”. Riigikogu Toimetised 1.

Rikmann, Erle (2000): ”Kolmas sektor: kelle ja mille jaoks”. Riigikogu Toimetised 2.

Siivelt, Ülo (2000): “Kui kodanik soovib osaleda seadusloomes“. Riigikogu Toimetised 1.

Siplane, Andres (2000): “Kodanikualgatuste ja riigi kommunikatsioon: teel osalusdemokraatia poole”. Riigikogu Toimetised 2.

1999

Küsitlus mittetulundusorganisatsioonide foorumil “Ühiskond teelahkmel”, Turu-Uuringute AS 1999

RAHVUSVAHELINE

Lessons from Abroad the third sector’s role in public service transformation.pdf, ACEVO/Euclid 2008

Environmental NGOs in Central and Eastern Europe Kokkuvõte 2007

EU aid: Genuine leadership or misleading figures? An independent analysis of European governments’ aid levels

THE CEE/SEE PROGRAM: IMPACT AND POTENTIAL (ICNL 2006)

Kodanikuühenduste elujõulisuse indeks EMSL

Vaata ka: