Kuidas asutada mittetulundusühingut?

MTÜ asutajateks ja liikmeteks võivad olla nii füüsilised kui ka juriidilised isikud, minimaalne asutajate/liikmete arv on kaks.
MTÜ asutamisleping ja põhikiri – näidis

Kes võib olla asutaja?

 • Alaealine võib olla MTÜ asutajaks ja liikmeks reeglina vaid vanema või eestkostja nõusolekul (vahel piisab suulisestki loast), kui ühinetakse aga Noorsootöö seaduse mõttes noorteühinguga (mittetulundusühing, mille liikmetest vähemalt kaks kolmandikku on noored ja mille eesmärgiks on noorsootöö korraldamine ja läbiviimine), pole seda luba tarvis
 • Asutajad ja liikmed võivad olla ka välismaalased – kui aga kogu juhatus asub välismaal, tuleb registrisse kanda vastava tegevusloaga kontaktisik.
 • Riigiasutustel või KOVide allasutustel, kes pole eraldi juriidilised isikud (koolid, raamatukogud jms) ei ole võimalik ise asutajaks ega liikmeks olla, vaid huvikaitse ühingud moodustatakse enamasti nende töötajate poolt eraisikutena
 • Asutamisega saavad asutajad MTÜ esimesteks liikmeteks, mingeid muid “asutajaõigusi” neil ei ole (erinevalt nt sihtasutusest)
 • Unustada ei maksa, et just liikmeskond moodustab ka MTÜ kõrgeima juhtorgani, mille igal liikmel on hääleõigus nt juhatuse liikmete valimisel, nii et need küsimused pole üldse vähetähtsad läbi mõelda.

MTÜ asutamiseks tuleb:

 • läbi viia asutamiskoosolek – protokollida võid, aga ei pruugi
 • sõlmida asutamisleping ja selle lisana kinnitada MTÜ põhikiri – alla kirjutavad kõik asutajad paberil või digitaalselt Ettevõtjaportaalis.
 • tasuda riigilõiv 30 €. Internetis asutades tehakse makse pangalingi alt otse, notari kaudu notari abil.
 • kinnitada registrisse kandmise avaldus juhatuse liikmete poolt notaribüroos või ettevõtjaportaalis ja edastada see Tartu maakohtu registriosakonnale.

Asutamislepingus tuleb märkida:

 • MTÜ nimi, aadress – (nime valiku juhised) aadressi kaudu peab saama kontakti MTÜ juhatusega. Nimi PEAB sisaldama isikute ühendusele viitavat täiendit, nt liit, selts, ühing, klubi v,s, ja olema igal pool samasugune. Kui niisugust lisandust ei leia või see ei sobi, kirjuta nime osaks sõna Mittetulundusühing, Riigikohtu otsusega sobib ka lihtsalt “MTÜ”.
 • MTÜ eemärk – võib olla üldine ja tingimata ei pea loetlema selle täitmiseks plaanitavad tegevused või tulemused. Kui tead oma potentsiaalseid rahastajaid, lase silmad üle nende tingimustest, nad võivad paraku eeldada mõnd spetsiifilist sõna just su põhikirjas
 • asutajate nimed ja elu- või asukohad, nende isiku- või registrikoodid
 • asutajate kohustused MTÜ suhtes – nt et kannavad asutamisega seotud kulutused
 • juhatuse liikmete nimed, elukohad ja isikukoodid või sünniajad – kui ükski juhatuse liige ei asu Eestis, pead ostma nn kontaktisiku teenuse.

MTÜ põhikirjas tuleb märkida minimaalselt:

 • MTÜ nimi, asukoht (omavalitsuse täpsusega)
 • eesmärk – võib olla üsna üldine, tegevusi ei pea loetlema
 • liikmeks vastuvõtmise ja väljaastumise või -arvamise tingimused ja kord
 • liikmete õigused ja kohustused või kord nende kehtestamiseks
 • osakondade olemasolu korral nende õigused ja kohustused – kasulik suure liikmeskonnaga ühenduste või üle-eestiliste võrgustike puhul
 • suurt liikmeskonda plaanivatel MTÜdel liikmete seast ja poolt valitava volinike koosoleku valimise kord, mis täidab põhikirjaga antud ulatuses üldkoosoleku ülesandeid
 • üldkoosoleku kokkukutsumise tingimused ja kord ning otsuste vastuvõtmise kord
 • juhatuse liikmete arv või nende ülem- ja alammäär
 • ökonoomseim võimalus järelevalveks on määrata põhikirjaga kohustus valida revisjonikomisjon või suurema läbipaistvuse huvides väline audiitorkontroll. Mõlemad on soovituslikud.
 • vara jaotus MTÜ lõpetamisel – tulumaksusoodustuse saamiseks tuleb sätestada vara jagamine teisele soodusnimekirja kuuluvale ühendusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Põhikiri on dokument, mis peab sisaldama liikmeskonna jaoks olulisi kokkuleppeid organisatsiooni edasise tegutsemise kohta. Põhikiri ei tohi minna seadusega vastuollu ja seda ei tasu ajada liiga pikaks – seadus reguleerib enamikke olukordi juba piisavalt detailselt. Mõnikord aga eelistatakse, et just põhikirjast leiaks vastused kõikidele küsimustele MTÜ juhtimisel ja tegevuses.

Eriti hästi mõtle läbi juhatuse liikmete roll ja nende arv. Sageli lubavad inimesed end kergekäeliselt juhatusse valida, adumata, et nad vastutavad oma varaga ka kolleegide tegude või tegematajätmiste eest. Või aetakse juhatused nii suureks, et organisatsioon muutub hoopis juhitamatuks. Mõistlik on sõlmida juhatuse liikmetega lepingud nende õiguste ja kohustuste kohta ka siis, kui nende tööd ei tasustata.

Kui dokumendid valmis, lase need igaks juhuks enne allkirjastamist oma maakondliku arenduskeskuse konsultandil üle vaadata (täiesti tasuta saab) ja seejärel edasta need koos nõuetekohase avaldusega registrile.

Seda saab teha ise ettevõtjaportaalis, kui kõik asutajad ja juhatuse liikmed saavad anda digiallkirja (MTÜ asutamise kulu piirdub riigilõivuga). Teisel juhul peavad määratud juhatuse liikmed minema notari juurde, kes kinnitab nende allkirjadega avalduse MTÜ registrisse kandmiseks.

Kui lased notaril kõik ära teha – avalduse koostada, allkirja kinnitada ja kõik see registrile saata, on kogu paketi tasu 35,75 eurot + km. Kui avalduse esitajaid on mitu, lisandub tasule alates teisest isikust tema allkirja kinnitamise tasu 6,35 eurot. Ise postiga registrile dokumente saata enam ei saa.

Veebi kaudu asutades ei pea avaldust koostama, vaid selleks on täidetav vorm. Pane tähele, et ettevõtjaportaalis tuleb lisaks väljade täitmisele üles laadida asutamisleping koos põhikirjaga, mida ei pea failina eraldi allkirjastama. Kõik asutajad ja juhatuse liikmed peavad nimelt ükshaaval Ettevõtjaportaali sisse logima ja seal allkirjastamise etapis (süsteem ütleb, kelle allkiri on antud ja kel puudu) kogu avaldusele oma digiallkirja andma, millega asutajad allkirjastavadki asutamislepingu ja juhatuse liikmed avalduse ning kinnitavad sellega oma nõusolekut juhatuse liige olla. Riigilõivu saab tasuda kandeavalduse koostamise ühe etapina internetipangas.

Lisaks tuleb registrile esitada sidevahendite andmed (telefon, e-post, koduleht), veebis käib see kõik ettevõtjaportaali kaudu.

Kui kõik dokumendid on korras, teeb register uue MTÜ kande viie tööpäevaga; kui mitte, annab register aja puuduste kõrvaldamiseks.

Lihtne MTÜ asutamisleping ja põhikiri – näidis, mis sobib eelkõige vähese ja üksteist usaldavate liikmete arvuga MTÜle, kes tunnevad seadust.

Meeles tuleb pidada, et kui soovitakse saada valitsuse tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja liikmeks, tuleb ka oma põhikiri koostada vastavalt Tulumaksuseaduse § 11 nõuetele, eriti ühenduse eesmärkide ja vara jagamises osas lõpetamisel. Näidis vastab nõuetele.

Vaata lähemalt rubriigist maksud.