Maksud ühendustes

Allpool kirjeldame mitmeid enamlevinud probleemide lahendusi ja anname nõu just maksudega seotud küsimustes. Spetsiifilisemate küsimuste osas uurige oma maakonna MTÜde konsultandilt või nt Finance.ee ja rmp.ee foorumeist.

Tulumaksuga maksustatakse erisoodustused, juriidilise isiku poolt tehtud kingitused, annetused ja vastuvõtukulud (kulutused külaliste toitlustamisele, majutamisele, transpordile ja kultuurilisele teenindamisele), ettevõtlusega mitteseotud kulud ja muidugi kõik väljamaksed palgalt ja muudelt (töö)tasudelt.

Organisatsiooni enda teenitud tuludelt, samuti annetuste või nn projektirahade pealt tulumaksu tasuma ei pea, sest Eestis puudub seni ettevõtte tulumaks.

Tulumaksusoodustus tähendab seda, et vastavasse nimekirja kantud organisatsioonid saavad teha maksuvabalt nn vastuvõtukulusid (külaliste toitlustusele, transpordile, majutusele ja meelelahutusele), aga ka noorte- ja projektilaagrite ning spordivõistluste meenetele ja toimetulekuabile (mõlemad juhul kehtivad piirmäärad).

Peale selle saavad nimekirja kuulujad anda maksuvabalt stipendiume õppe- ja teadustööks ning loome- ja sporditegevuseks. Lisaks on nimekirja kuulujatele tehtavad annetused ettevõtjast annetaja jaoks teatud piires maksuvabad, füüsiline isik saab annetused maha arvata füüsilise isiku maksustatavast tulust, siingi kehtivad piirmäärad.

Nimekirja koostamise kord on reguleeritud rahandusministri määrusega ning nimekirja pääsemiseks tuleb Maksu- ja Tolliametile esitada taotlus vormil TMIN. MTÜ puhul tuleb esitada ka liikmete nimekiri või viide sellele.

Nimekirja kandmisele on hulk nõudeid ja neist olulisemad on tegutsemine avalikes huvides ja heategevuslikult. Nimekirja ei saa kuuluda teiste seas ettevõtluse toetamise organisatsioonid, erakonnad, kutseühingud jmt.

2015. aastast on TMIN vorm lühem ja kirjeldada tuleb vaid oma tegevust ja visooni. Varem nõutud finantsinfo saab maksuhaldur aastaaruandest (taotlemise hetkeks peab olema vähemalt üks aastaaruanne esitatud, ja tegutsetud vähemalt kuus kuud).

Ühenduse tegevuse hindamiseks, põhikirja ja TMIN vormi sõnastamiseks küsi nõu oma maakonna arenduskeskuse konsultandilt või alari@heakodanik.ee, põhjaliku juhendi soodustuse teemal leiad MTA kodukalt; annetaja jaoks olulise info piirmääradest www.heakodanik.ee/annetajale. Samuti tuleb kasuks lugeda tulumaksuseaduse paragrahvi 11, kus on toodud kõik teised nõuded.

Nimekirja kandmise taotlusi saab esitada pidevalt ja muudatusi nimekirjas tehakse kuu esimesel päeval.

Sotsiaalmaksuga maksustatakse füüsilisele isikule tehtud väljamaksed ja erisoodustused.

Käibemaks. Mittetulundusühingu eesmärgipärast tegevust, mille teostamiseks see mittetulundusühing asutati, ei käsitata ettevõtluse ja käibena käibemaksuseaduse tähenduses.

Kui organisatsiooni lisategevuste (et teenida näiteks lisatulu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks) käive kaupade-teenuste eest ületab kalendriaasta algusest arvates 40 000 eurot, tuleb ka MTÜdel ja SAdel registreerida end kolme päeva jooksul käibemaksukohustuslasena. Sealt alates tuleb enda esitatud arvetele lisada käibemaks, see deklareerida ja riigile maksta ning oma ettevõtlusega seotud käibemaksuga kuludelt saab käibemaksuosa nö maha arvata.

Käive tähendab antud juhul osutatud teenuseid või müüdud kaupu; nn projektiraha, toetusi ja annetusi siin käibe hulka ei arvata. Lisaks ei kuulu käibe sekka ega käibemaksuga maksustamisele teatud teenused (tervishoiu-, sotsiaal-, turvakodu- ja MTÜ poolt mitmed oma liikmetele osutatud teenused; ning spordirajatise või spordivahendite kasutamise teenus, mida mittetulundusühing või sihtasutus osutab füüsilisele isikule).

Üldjuhul on MTÜdele kasulikum ilma käibemaksuta majandada, kuna kulud on sageli suuresti käibemaksuta ja ise saadud maksuosa tuleb täies mahus riigile jätta. Mõnikord tehakse suuremate ettevõtlustulude juures eraldi MTÜ kõrvale, kus ühe alt osutatakse teenuseid ja deklareeritakse käibemaksu ning teises mitte; või loob MTÜ lausa ise äriühingu.

Deklaratsioonid

Tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsioon (TSD)

Palkade, erisoodustuste jms tulu-, sotsiaal- jt maksud deklareeritakse ja makstakse väljamakse tegemise kuule järgneva kuu 10. päevaks. Maksustatavate väljamaksete puudumisel deklaratsiooni esitama ei pea.

Käibedeklaratsioon (KMD)

Käibemaksukohustuslased peavad deklareerima eelmise kuu ettevõtlustulu (käibe) ja ettevõtlusega seotud kulude sisendkäibemaksu summa 20. kuupäevaks ja tasuma samaks hetkeks tekkinud maksukohustuse.

Saadud kingituste ja annetuste ning nende kasutamise deklaratsioonid (INF)

Tulumaksusoodustusega MTÜde ja SAde nimekirja kantud organisatsioon peab esitama aastas kaks lisadeklaratsiooni, seda ka annetuste ja käivete puudumisel. Vorm INF 4 tuleb täita 1. veebruariks, kuhu pannakse kirja kõik saadud annetused koos annetaja isiku- või registrikoodiga. Sealt lähevad andmed muuhulgas füüsilise isiku tuludeklaratsioonidele mahaarvamisteks.

Vormil INF 9 tuleb 1. juuliks esitada nimekirja kantuil eelmise aasta tulud-kulud, sealhulgas annetuste ja kingituste kasutamine ning eristada ettevõtlusest saadud tulud ja selleks tehtud kulud ja nn kasumi kasutamine. Viimase järgi hinnatakse sobivust soodustusega ühenduste nimekirja.

Deklareerimine ja tasumine

Kõiki deklaratsioone on mugavaim esitada e-maksuametis. Selleks tuleb juhatuse liikmel sõlmida e-teenuse leping ja anda vajadusel volitused raamatupidajale.

Maksude tasumine käib kõik ühele kontole ja organisatsiooni personaalse viitenumbriga, vt siit.

Kui leiad alles aastaaruande koostamisel mullustest deklaratsioonidest vigu, saab TSDd parandada järgmise aasta 10. juulini ning KMDsid 20. juulini. INF deklaratsioonide parandamisel piirangut ei ole.