Kevadkool 2010 tagasiside

Siin on EMSLi praktikant Külli kirjutanud oma tähelepanekuid osalejate tagasisidelehtedelt. Aitäh!

Osalejate koondhinnang koolituse eesmärkide saavutamise kohta 
Pea kõik vastanutest leidsid, et koolitus oli lubatud teema kohane ja vastas suures osas ootustele. Eriti meeldisid osalejatele koolitusel kasutatavad meetodid (diskussioonid, debati imiteerimine, grupitöö, rollimäng, kirjalik argumenteerimine, videolõigud jm), mis toetasid kõik omal moel koolituse eesmärkide saavutamist. Osati täitusid ootused isegi suuremal määral, kui algselt arvati, ning leiti ka positiivseid aspekte, mida algselt koolitusele tulles eesmärkideks ei seatud. Näiteks nähti positiivsena seda, et lisaks koolituse sisulisele küljele, õppimis- ja arenemisvõimalustele, praktilisusele ja sisutihedusele oli koolitus ka sotsialiseerumiskohaks, kust leiti kasulikke kontakte. Esile toodi ka iseenda tundmaõppimist läbi koolituse (kelle jaoks oli oluline suuline eneseväljendus, kelle jaoks kuulamisoskuse arendamine).
 
Osalejate koondhinnang koolituse sisule 
Osalejad leidsid, et koolitus oli sisu poolest praktiline ja igapäevatööga hästi seostatav. Samuti nähti positiivsena seda, et koolitajad andsid edasi ka psühholoogiatausta, mis aitas mõista, miks inimesed argumenteerides just nii toimivad ning kuidas seda teadmist enda kasuks pöörata. Teoreetilise poole pealt leiti, et selle koolituse kaudu saavutati vaid teadmine põhitõdedes, teema valdamine aga eeldaks pikemat koolitust – kohati jäi mulje, et ajast jäi puudu. Mõnel juhul toodi välja, et demagoogia osa jäi argumenteerimisosa kõrval nõrgaks. Samuti toodi esile ka ootust suuremale praktiseerimiskogemusele, rõhutades, et põhjapanevate argumentide esitamiseks ja ka vastuargumenteerimisoskuse arendamiseks oleks vaja rohkem aega ja ka muude teemadega katsetamist. Kuna mõni osaleja oli tulnud ootusega saada koolituse kaudu tuge just oma konkreetse teema paremaks argumenteerimiseks, siis see ootus jäi kahjuks täitmata. Samuti oli neid osalejaid, kes ei tundnud ennast kompetentsetena antud valdkonnas (MTÜ ja avalik sektor) kaasa rääkimas. Sellest hoolimata saadi hulgaliselt uusi lähenemisnurki ning mõtteid, kuidas teatud situatsioonides käituda. Eriti kiideti interaktiivset osa, mille rakendamist oleks soovitud näha ka grupitööde ajal. Väga positiivse aspektina võib tuua välja seda, et mitmed soovisid jätkukoolitust ning ühel juhul toodi esile ka seda, et tänu sellele koolitusele soovib ta liituda väitlusseltsiga. 
 
Osalejate hinnang saadud teadmiste/kogemuste rakendatavusele töökohal
Tänu koolituse kaudu saadud teadmistele leidsid osalejad, et eelkõige saab teha ise ära vajaliku eeltöö selleks, et luua soodsat argumenteerimiskeskkonda (näiteks koosolekute puhul valida väga konkreetsed teemad; jälgida seda, et emotsioonid oleksid madalad, sest vastasel juhul argumendid ei tööta; mõelda võimalikele vastuargumentidele, et näha ette ”vastaste” käike; arvestada demagoogiavõtetega). Samuti leiti, et koolitusest tuleb kindlasti kasu edasiste projektide kirjutamisel, kus on vajalik hea ”enesemüümine” just kirjaliku argumenteerimise teel.  Väga paljudele meeldis harjutusena oma organisatsiooni lühitutvustamine ühe minuti jooksul, mille edasisel rakendatavusel ja praktilisusel ei olnud kahtlust. Näpunäidetena jäid osalejatele edaspidiseks meelde argumenteerimise struktuur, võimalikult täpse sõnastuse vajalikkus, demagoogiavõtetele reageerimine, millegi positiivse leidmine, et alustada sellelt pinnalt koostööd, faktide ja näidete esiletoomine. 
 
Osalejate hinnang koolituse korraldusele
Kevadkooli korralduslik pool oli pea 85% osalejatest väga meelepärane. Meeldis nii ajakava, eelinfo ja ka sujuv korraldus terve päeva jooksul. Väga rahule jäädi toimumiskohaga, mida pakkus Jüri Gümnaasium oma avarate ruumide ja mugava ligipääsetavusega. Ehkki ruumid olid grupitöödeks sobivad ja ka saal piisava mahutavusega, siis toodi esile toolide ebamugavust klassides, mis olid grupitöö kestvust arvestades liiga kõvad. Samuti tekkis osadel inimestel segadus kevadkooli registreerimise õnnestumise kohta, sest kinnitusmeili saabumine võttis kaua aega. Soovitusteks pakuti, et klassiruumidesse võiks järgmisel korral printida ka ajakavad ning koolitajad võiksid ka grupitööde ajal kasutada tehnilisi lahendusi. Osalejad olid väga rahul toitlustusega, mille eest võime öelda suured tänud Jüri Gümnaasiumi kokkadele.