Kus ja keda Vabaühenduste Liit esindab?

Vabaühenduste Liidu ülesanne on hoolitseda tasakaalu eest mitte vaid seadusloomes, vaid kogu tegevuskeskkonnas, et kolmanda sektori huvid oleks arvestatud.

Hetkel osaleme järgmiste komisjonide ja töögruppide juures. Esindajateks on Triin Toomesaar, Marcus Ehasoo ja Alari Rammo.

 • Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsiooni (EKAK) Vabariigi Valitsuse ja kodanikeühenduste esindajate ühiskomisjon Siseministeeriumi juures
 • Arengukava “Sidus Eesti 2021-30” juhtkomisjon
 • Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-20 seirekomisjon
 • Ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021-2027 LEADER töögrupp
 • Avatud riigivalitsemise arengukomisjon (end. haldusvõimekuse valdkondlik komisjon + avatud valitsemise partnerluse koordineeriv kogu)
 • Välisministeeriumi arengukoostöö komisjon
 • Maksejõuetusõiguse revisjoni komisjon
 • Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise turuosaliste nõukoda
 • Ühinguõiguse revisjoni komisjon
 • Korruptsiooniennetuse nõukogu
 • Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu
 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
 • Mitmekesisuse kokkuleppe nõukoda
 • Omavalitsuste teenustasemete hindamise nõukoda

Lisaks osaleme mitmete vabaühenduste võrgustike töös:

 • Inimõiguste ümarlaud

Veel osaleme mitmetes žüriides:

 • vägivallaennetuse aumärgid
 • kodanikupäeva aumärgid