Sihtasutuste auditikohustuse kord 2011

Riigikogu muutis “Sihtasutuste seadust” nii, et käibe ja varata sihtasutused ei pea juba 2010. aasta majandusaasta aruannet enam auditeerima.

Lisandus aga selline kohustus nagu raamatupidamise aruande ülevaatus neile sihtasutustele, kelle tulud aruandeaastal või varade maht bilansipäeval ületavad 15 000 eurot. Ülevaatuse hind peaks olema umbes poole väiksem auditi omast.

Muudatus ei puuduta neid sihtasutusi, kel tuleneb auditikohustus seadusest, põhikirjast või nõukogu otsusest. Seega kel on näiteks vanast ajast auditikohustus oma põhikirjas sees, aga saab ja tahab nüüd auditikulust loobuda, peab oma põhikirja muutma. RIK on siiski seisukohal, et kel oli auditkohustus oma põhikirja bilansipäeva seisuga, peab aruandele auditi tellima, kui ta ka aruande esitamise hetkeks on põhikirja ära muutnud. Seadust muudeti aga alles detsembris, nii et keegi ei jõudnukski oma põhikirja muuta, nii et see seisukoht võib vaieldav olla ja eks igaüks võtab ise omale riski, kui auditi tegemata jätab.

Samuti jääb audit kohustuslikuks riigi, avaõiguslike, KOVide või riigi osalusega äriühingute ning testamendi alusel asutatud sihtasutustele ja muidugi neile, kelle näitajad ületavad “Audiitortegevuse seaduse” § 91 lõigetes 1 ja 2 toodud tulu, varade või töötajate arvu tingimusi.

Tegu on EMSLi enam kui aastataguse ettepanekuga, mille lahendamise eest seisis Riigikogus Erik Salumäe (REF).

Muudatuse poolt hääletas 9. detsembril kolmandal lugemisel 83 Riigikogu liiget, erapooletuid ja vastu ei olnud, president kuulutas seaduse välja 10. detsembril. Eelnõu menetlus