Mis on EKAK?

Mitmes riigis on välja töötatud raamistik avaliku sektori ja ühenduste koostoimimiseks lepingu või strateegilise dokumendina – Eestis on selleks 12. detsembril 2002 Riigikogus kinnitatud EKAK – dokument, mis määratleb avaliku võimu ja kodanikualgatuse vastastikku täiendavaid rolle ning koostoimimise põhimõtteid avaliku poliitika kujundamisel ja teostamisel ning Eesti kodanikuühiskonna ülesehitamisel.

2004. aastast viiakse EKAKis sätestatud ellu eri nimesid kandnud kodanikuühiskonna arengukavade alusel, mille rakendamist koordineerib siseministeeriumi juures koos käiv ja regionaalministri juhitud vabaühenduste ning avaliku sektori ühiskomisjon. Alates 2013. aastast teeb komisjon järelevalvet ka EKAKis kirjeldatud koostööpõhimõtete järgimise üle.

Vaata ka:

Järelevalve EKAKi järgimise üle:

Märtsis 2016 andis ühiskomisjon esimesed hinnangud EKAKi ja selle põhjal koostatud kaasamise hea tava järgimisele. Seda kolme konkreetse kaasuse põhjal:

Vaata ka töörühma memo ning kuidas järeldused EKAKi ja kaasamise hea tava sisustavad, EKAKi põhimõtete järgimise töörühma arutelu kokkuvõtet (aprill 2017) ning ettepanekuid ühiskomisjoni töökorra muutmiseks.

EKAKi elluviimise aruanded ja analüüsid: