Projekti taust

Konsultandi töökirjeldus

EKAKi ühiskomisjoni rahastamise ja statistika töögrupp arutas EKAKi tegevuskavas toodud eesmärkide saavutamisega seotud tegevuste elluviimist ja pidas vajalikuks võtta tööle konsultant, kes tunneb riigieelarve koostamist, erinevaid riigieelarvest kodanikuühenduste rahastamiseks kasutatavaid mehhanisme ning on võimeline tegema koostööd kodanikuühenduste, ministeeriumide ja erakondadega. Tema ülesandeks on töötada välja ettepanekud kodanikuühenduste tegevuse rahastamiseks riigieelarvelistest vahenditest.

Konsultandi ülesanded lähtuvad EKAKi rakendamise tegevusplaanis kajastuvatest eesmärkidest ja loodetud tulemustest. Konsultant asub tööle EMSLi, tema tegevust juhendab projekti juhtkomitee ning konsultandi töö on sisendiks EKAKi ühiskomisjonile.

Konsultandi tööülesanded:
1) tutvuda põhjalikult EKAKi tegevuskava, selles seatud eesmärkide ja tegevustega ning valmistada vastavalt sellele oma tegevusplaan koos ajagraafikuga;
2) kaardistada eesmärgid ja tegevused mille täitmiseks/läbiviimiseks on vaja lisauuringuid, kohalikku või rahvusvahelist ekspertiisi ning lisaressursse;
3) teha projekti jooksul koostööd kodanikuühenduste, ministeeriumide ja erakondade esindajatega; korraldada selle tarbeks üritusi, viia läbi arutelusid, jms, mille tulemuste kokkuvõtted edastada koondina EKAKi ühiskomisjoni rahastamise ja statistika töögrupile;
4) tutvuda teistes riikides kasutusel olevate kodanikuühenduste riigieelarvelistest vahenditest toetamise mudelitega;
5) üldistada teiste riikide kogemusi ning pakkuda Eestile sobivaid arenguvariante;
6) pidada läbirääkimisi ministeeriumide ning kohalike omavalitsustega. Peamisteks partneriteks on Rahandusministeerium ja Siseministeerium, Riigikogu EKAKi toetusrühm ning rahanduskomisjon;
7) teha koostööd katusorganisatsioonidega katusorganisatsioonide tegevuse toetamise ja rahastamise korrastamise asjus;
8) koostada kodanikeühenduste riigieelarvelistest vahenditest rahastamise põhimõtete esimene versioon ja seda tutvustada;
9) viia läbi seminare ning seminaride ja läbirääkimiste tulemusena koostada lõplikud ettepanekud koos võimalike mõjudega;
10) alustada koos Rahandusministeeriumi ja Siseministeeriumiga tööd dokumendi rakendamiseks;
11) tutvustada rahastamispõhimõtteid erinevatel üritustel ja vajalike meediakanalite kaudu;
12) koostada ingliskeelsed materjalid põhimõtete tutvustamiseks rahvusvahelisel tasandil.

 • Konsultant töötab EMSLi koosseisus ja alluvuses. Projekti järelvalve tagamiseks moodustab EMSL juhtkomitee;
 • Konsultandi töö tulemused (dokumendid, kokkuvõtted, ettepanekud) arutatakse läbi EKAK Ühiskomisjoni rahastamise ja statistika töögrupis;
 • Töögrupp edastab läbiarutatud ettepanekud ning dokumendid kinnitamiseks EKAK Ühiskomisjonile.
 • Projekti aastane maksumus on 200 000 krooni.

Projekti struktuur
1. EKAKi ühiskomisjoni rahastamise ja statistika töögrupp – ülesandeks on EKAKi rakendamise tegevuskavas rahastamise ja statistika eesmärkide täitmise järelvalve ning ettepanekute arutamine ja esitamine EKAKi ühiskomisjonile. Töögrupil on kaks kaasesimeest (EMSLi esindaja ja Rahandusministeeriumi esindaja), kes kuuluvad rahastamiskonsultandi projekti juhtkomiteesse. Töögrupi liikmed on:

 • Tiia Niine – Rahandusministeerium
 • Kristina Mänd – Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit
 • Marit Otsing – Eesti Korteriühistute Liit
 • Helve Luik – Eesti Puuetega Inimeste Koda
 • Kadri Jäätma – Eesti Puuetega Laste Vanemate Liit
 • Eino Pedanik – Kultuuriministeerium
 • Kristel Kadak – Eesti Noorteühenduste Liit
 • Ülle Lepp – ekspert (statistika)
 • Merike Metstak – Regionaalministri nõunik
 • Maris Puurmann – Siseministeerium

Rahastamise ja statistika töögrupi seisukohad on sisendiks EKAKi ühiskomisjonile.

2. Projekti juhtkomitee – ülesandeks on konsultandi töö järelvalve ja juhtimine, mis arutab ja juhendab projekti ja rahastamiskonsultandi tehnilist ning sisulist protsessi. Juhtkomitee annab sisendi konsultandi tööle, hindab tehtud tööd regulaarsete kohtumiste ning vahearuannete kaudu ja pakub kollektiivset nõu, toetust ning suundi projekti elluviimisel.
Projekti juhtkomitee võimalikud liikmed on:
a) Kodanikuühendused: EMSL, Kodukant, EMÜ, Keskkonnaühenduste Koda, BAPP
b) Ministeeriumid: Siseministeerium, Rahandusministeerium
c) Riigikogu rahanduskomisjoni liige

Juhtkomitee seisukohad on sisendiks EKAKi ühiskomisjoni rahastamise ja statistika töögrupile.

3. Projekti eksperdid – ülesandeks on nõustada konsultanti vajalikes küsimustes. Eksperdid on oma ala või valdkonda hästi tundvad inimesed, kelle teadmised ja kogemused on vajalikud projekti edukaks elluviimiseks.
Projekti ekspertide töö ja seisukohad on sisendiks konsultantide tööle.

4. Projekti juht ehk konsultant – ülesandeks on välja töötada ettepanekud kodanikuühenduste tegevuse riigieelarvelistest vahenditest rahastamiseks koos võimalike mõjudega kodanikuühendustele.

Konsultandi töö ja seisukohad on sisendiks EKAKi ühiskomisjoni rahastamise ja statistika töögrupile kui need on heaks kiidetud projekti juhtkomitee poolt.

Projekti algatajad on Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit (EMSL) ja Balti-Ameerika Partnerlusprogramm (BAPP). BAPP on ka projekti rahaline toetaja.