Vabakonna tulevikugrupp

Vabakonna tulevikugrupi ülesanne oli tuvastada olulisemaid teemasid, mis vabaühenduste tegevust Eestis lähiaastatel mõjutavad, ning mõelda läbi ja anda soovitusi, et vajalikeks muutusteks hästi valmis olla.

Koostöös vabaühenduste ja EMSLi nõukoguga leidsime neli teemavaldkonda, mille raames otsisime koos teiega kõige suuremaid ühenduste mõjutajaid, nendega sotud väljakutseid ja võimalusi. Need neli olid rahastamise mitmekesisus, tõrjutud ja haavatavate sihtrühmade kaasamine, ühenduste koostöövormid, infoühiskonna mõju ühenduste tegevusele.

Teemaarutelude põhjal koostasime raportid tulevikumuutustest ja panime kirja tegutsemissoovitused vabaühendustele. Teemade osas jäi kõrva, et mõned trendid (avaliku sektori vahendite nappus, infoühiskonna sissetung  ühenduste  igapäeva, ühenduste olulisuse ja võimekuse tõus) puudutavad pea kõiki teemasid ja seega pole neid ehk vajalik igas raportis uuesti käsile võtta.

Tulevikugrupi raportites (vt vasakult või altpoolt) välja toodud trendid aitavad välja sõeluda arendamist vajavaid tegutsemisvaldkondi enda organisatsiooni jaoks. Näiteks: kui raport tõi välja, et ühendused osutavad üha enam avalikke teenuseid, siis on abiks täpse äriplaani ja teenuste hinnapakettide koostamine. Rahvastiku vananemisega arvestades peaks organisatsiooni sihtrühma laiendama nt kesk- ja vanemaealiste maal elavate naistega. Vabaühenduste roll suureneb ühiskondlike probleemide lahendamisel – katusorganisatsioon võiks teha eestkosteplaani lähtuvalt liikmetelt saadud tagasisidest.

Järgnenud teemaarutelude ja töötubade käigus on selgunud järjest enam ühendusi, kes sooviksid  nõustamist – nii sündis tulevikugrupi nõustamisprogramm, mis sai peagi ka järje.

Kõik raportid koostati koos ühendustega teemaaruteludel ja neid toetavates töötubades. Tulevikugrupi raportid ja praktilised tööriistad raportite juurde leiad siit:

Rahastamise raport ja arutelude kokkuvõtted

Infoühiskonna raport ja arutelude kokkuvõtted

Vabaühenduste koostöövormide raport ja arutelude kokkuvõtted

Tõrjutud sihtrühmade kaasamise raport ja arutelude kokkuvõtted

Tulevikugrupi lõpuüritusel jagasid osalenud organisatsioonid muljeid ja soovitusi, millest võib kõigil kasu olla – kokkuvõtte leiad siit.

Vabakonna tulevikutrendide projekti koondleht on vabakonna ees siin – videoklippidena, teemakokkuvõtetena, nõuannetena, isegi kaasamõtlejate kommentaaridega. 


Kas oled tundnud, et oluliste otsuste tegemiseks napib infot? Kas sind huvitab, mis mõjutab annetuste kogumist, omatulu teenimist või uute inimeste kaasamist kõige rohkem? Kas tahaksid oma eelarve planeerimisel paremini teada, milliste riskidega pead arvestama? Kas sind huvitavad teiste organisatsioonide kogemused, kuidas takistused võimalusteks pöörata?

EMSLil on kaks programmi, mis tegelevad ühenduste tegutsemisvõimekusega: EMSLi arenguprogramm (www.ngo.ee/arenguprogramm) ja tulevikugrupp. Kui arenguprogramm tegeleb ühenduste sisemise arenguga, siis tulevikugrupp tegeleb välise tegutsemiskeskkonnaga. Vabakonna tulevikugrupi ülesanne oli tuvastada olulisemaid teemasid, mis vabaühenduste tegevust Eestis lähiaastatel mõjutavad, ning mõelda läbi ja anda soovitusi, et vajalikeks muutusteks hästi valmis olla. Valminud on neli raportit vabaühenduste jaoks olulistel teemadel. Pärast iga raporti koostamist vaatasime koos ühendustega, kas kirja said õiged asjad, ning mõtlesime läbi ja panime kokku konkreetsed tegutsemissoovitused. Kui raportid valmis, valisime konkursi alusel välja neli vabaühendust, kellel aitasime tehtud soovitused ellu viia.

Tulevikugrupi ideele on tõuke andnud esmajoones Suurbritannia vabaühenduste eestkosteorganisatsiooni NCVO läbi viidud projekt Third Sector Foresight, mis aitas just väikestel ja keskmistel vabaühendustel arvestada väliskeskkonna muutustega.

EMSLi poolt vedas projekti Anna Laido. Projekti partneriks olid Poliitikauuringute Keskus Praxis, sealt osalesid projektis Hille Hinsberg ja Jane Matt. 

Tulevikugruppi toetas EMP Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi kaudu. Projekt algas märtsis 2013 ja kestis 2014. aasta augusti lõpuni.