Kuidas asutada sihtasutust?

Seadus ütleb, et sihtasutus luuakse vara valitsemiseks ja kasutamiseks põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, kuid seda tüüpi organisatsiooni võib asutada ka erilise varata, kui liikmeskond ei annaks eesmärgi saavutamisele midagi juurde, soovitakse suuremat läbipaistvust ja kontrolli organisatsiooni tegevuse üle – SA puhul on kohustuslik juhtorgan lisaks juhatusele järelevalvefunktsiooniga nõukogu, samuti teatud tingimustel audit või aruande ülevaatus audiitori poolt.
Sihtasutuse asutamisotsus ja näidispõhikiri.doc

Sihtasutuse võivad asutada üks või mitu juriidilist või füüsilist isikut, kes ei saa erinevalt MTÜst sihtasutuse liikmeteks, vaid nende voliks jääb põhikirjaga määratud ulatuses asutajaõiguste teostamine.

Sihtasutuse asutamiseks tuleb:

 • vastu võtta asutamisotsus, sellega koos kinnitada põhikiri ning need notariaalselt tõestada ehk notari juures alla kirjutada (notaritasu 77.30 € + km)
 • määrata SA nõukogu ja juhatuse liikmed
 • tasuda riigilõiv 80 € õigele registrile õige viitenumbriga
 • esitada notariaalselt kinnitatud registreerimisavaldus (ehk juhatuse liikmed kirjutavad need notari juures alla) ja muud dokumendid asukohajärgse maakohtu registriosakonnale.

SA asutamisotsuses tuleb märkida:

 • SA nimi ja aadress – (nime valiku juhised), aadressi kaudu peab saama kontakti SA juhatusega
 • asutajate nimed, elu- või asukohad ja aadressid ning isiku- või registrikoodid
 • asutajate poolt sihtasutusele üleantav rahasumma või muu vara ja selle väärtus (määrasid seadus ette ei näe)
 • juhatuse ja nõukogu liikmete nimed, elukohad ja isikukoodid.

SA põhikirjas tuleb märkida:

 • SA nimi, asukoht (omavalitsuse täpsusega) ja eesmärk – eriti tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja soovijatel tuleb selgelt näidata ka eesmärgi saavutamiseks plaanitud tegevused, mis peavad olema avalikes huvides ja heategevuslikud.
 • sihtasutusele vara üleandmise kord
 • soodustatud isikute ring – v.a siis, kui kõigil isikutel on õigus saada väljamakseid SA eesmärgist lähtudes
 • SA tähtaeg – kui see asutatakse tähtajaliselt
 • vara jaotus SA lõpetamisel – tulumaksusoodustuse saamiseks tuleb sätestada vara jagamine teisele soodusnimekirja kuuluvale ühendusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule
 • juhatuse ja nõukogu liikmete ning vajadusel audiitori nimetamise ja tagasikutsumise kord; juhtorganite liikmete arv ja nende volituste kestus
 • põhikirja muutmise kord
 • kas ja millistel tingimustel on asutajal õigus sihtasutust lõpetada
 • juhatuse ja nõukogu liikmete tasustamise kord
 • vara kasutamise ja käsutamise kord
 • muud seaduses sätestatud tingimused.

Sihtasutuse registreerimiseks esitatakse registrile notariaalselt kinnitatud avaldus, mis peab sisaldama:

 • sihtasutuse nime, asukohta, aadressi,
 • eesmärki
 • juhatuse liikmete andmeid, nende esindusõiguse korda, kui see erineb seaduses ettenähtud üldreeglist
 • asutamisotsuse tegemise aega
 • tegutsemistähtaega, kui SA on asutatud tähtajaliselt

Kui dokumendid valmis, lase need igaks juhuks enne allkirjastamist üle vaadata oma maakondliku arenduskeskuse konsultandil (täiesti tasuta saab) ja siis tuleb paberitega käia notari juures ja edastada koos avaldusega registrile.

Notarisse peavad SA asutamisel minema erinevalt MTÜst kõik sihtasutuse asutajad ja juhatuse liikmed, kes allkirjastavad (iga allkirja notaritasu 12.75 € + km) asutamisdokumendid ja kandeavalduse kohapeal. Lisaks tuleb registrile esitada eraldi lehel sidevahendite andmed (telefon, e-post, koduleht).

Pärast notari juures käimist ja enne avalduse registrile saatmist saab SA nimel avada pangas arvelduskonto asutajatepoolsete summade ülekandmiseks. Kinnituseks tuleb võtta pangast tõend, mis edastatakse samuti registrile. Kui asutamisel pole kontot avada vaja (üle antakse vara, intellektuaalne omand või ei antagi midagi), võid lasta avalduse koos teiste dokumentidega (võta kaasa ka riigilõivu maksekorraldus) notaril registrile saata (maksab 12.75 € + km + 20 eurosenti iga lehekülje eest).

Kui kõik dokumendid on korras, teeb register uue SA kande umbes nädalaga; kui mitte, annab register aja puuduste kõrvaldamiseks.

Vaata registriosakondade kontaktandmeid siit.
Notarid leiad www.notar.ee

Inspiratsiooniks võib eeskuju võtta ka
väga detailsetest põhikirjadest nagu nt siin.

Failid: