Kodanikuhariduse määratlemine ja võrgustiku loomine

Siit leiate kokkuvõtted 2012. aastal EMSL-il käsil olnud projektist, mille tulemusel saime ülevaate kodanikuhariduse vallas seni tehtust, täpsustasime kodanikuhariduse mõistet ja lõime esmase aluse kodanikuhariduse võrgustikule.

Vahekokkuvõte individuaalsetest kohtumistest vabaühendustega – 2012. aasta alguses (jaanuar-veebruar) toimusid kohtumised erinevate kodanikuhariduse valdkonnas tegutsevate organisatsioonidega: Eesti Vabaharidusliit (edaspidi Vabaharidusliit), Eesti Külaliikumine Kodukant (Kodukant), Avatud Eesti Fond (AEF), SINA noorteprogramm (SINA),  Eesti Väitlusselts (Väitlusselts), Kaubandus-Tööstuskoja Ettevõtlusõppe mõttekoda (Ettevõtlusõppe mõttekoda), MTÜ Persona. Vahekokkuvõttest leiate ülevaate kohtumise võtmeteemadest, mille põhieesmärk oli kaardistada eelpool nimetatud organisatsioonide ühishuvid ja luua pinnas kodanikuhariduse võrgustikule. Tegemist on vahekokkuvõttega, on avatud täiendusteks ega taotle lõplikku seisukohavõttu.


Kodanikuhariduse teisipäevak 14. veebruaril – Koostöökohtumisel oli kolm keskset teemat: kodanikuhariduse pädevused, õpiringid ja teaberuumi ühtlustamine. Kohtumise olulised eesmärgid olid ka omavahel infot jagada ja kodanikuhariduse arengule Eestis uut hoogu lükata.

Millised olid planeeritud tegevused?

Projekti raames jagunes tegevus kolmeks üksteisega paralleelselt toimuvaks osaks:

  1. Strateegiadokumentide analüüs – vaatluse alla võeti strateegiadokumendid, mis otseselt või kaudselt puutuvad kokku kodanikuharidusega. Analüüsist koorusid ülesanded kodanikuhariduse arendamise edasisteks sammudeks. Esmane valik dokumentidest olid otseselt haridusvaldkonnaga seotud.
  2. Ekspertide töö kodanikuhariduse mõiste määratlusega – ekspertide töö hõlmas kriteeriumite paikapanekut, et kodanikuharidust ja selle väljundeid selgemini määratletaks.
  3. Kodanikuhariduse koostöövõrgustiku käivitamine – kodanikuhariduse ühtsemaks koordineerimiseks oli kavas koondada organisatsioone, kes igapäevaselt kodanikuhariduse valdkonnas tegutsevad. Koostöövõrgustik on avatud ja paindlik koostöövorm, mis toetab valdkonna ühtset koordineerimist, aitab planeerida ühiseid tegevusi ja suurendab teadlikkust valdkonnas tegutsejate kohta.

Kel huvi kodanikuhariduse võrgustiku vastu, andku meile märku (maris@ngo.ee)!

Tegevused lähtusid Kodanikuühiskonna arengukava 2011-2014 peatükist „Kodanikuharidus“ ja selle rakendusplaanist.

Kodanikuhariduse arendamist koordineerib Siseministeerium regionaalministri valitsemisalast.