Huvikaitselabor

Huvikaitselabor on vabaühenduste huvikaitse arenguprogramm, kus kahe aasta jooksul saavad 25 vabakonna eestvedajat tuge mõjusaks poliitikakujundamises osalemiseks. 

Huvikaitselabor toetab eestkosteplaanide teravamaks sättimist ning teoks tegemist erinevat tüüpi koolituste ning nõustamisega, seda kogu huvikaitseprotsessi vältel. Näiteks saab teadmisi ja nõu strateegia kujundamiseks, huvikaitset toetavaks analüüsiks ja mõju plaanimiseks, koostööpartnerite leidmiseks ja liikmete või huvirühmade kaasamiseks ning strateegiliseks kommunikatsiooniks. Plaanis on mitu meistriklassi ning praktilisi treeninguid.

Perioodil oktoober 2016–jaanuar 2017 on osalejate tähtsamaks ülesandeks saada kokku huvikaitseplaan. Veebruaris vaatame need üle ning harjutame nende esitlemist ja selgitamist. Sealt edasi saab alguse huvikaitseplaani aktiivne elluviimine, mis kestab programmi raames 12 kuud ning mille jooksul toimuvad veel erinevad vahekohtumised ja väiksemad koolitused ning pakume kõigile organisatsioonidele/juhtumitele võimalust saada mentorite toel personaalsemat lähenemist ja tagasisidet.

Programmi põhjal koostame juhtumianalüüsid, mis kirjeldavad ja analüüsivad läbiviidud huvikaitseprotsesside kulgemist ja tulemusi – mis oli keeruline, mis lihtsam, kuidas oleks saanud veel paremini. Juhtumianalüüside mõte on ühelt poolt hinnata programmi mõju, teisalt osalemise võimalusi, kolmandaks kujundada abimaterjal teistelegi organisatsioonidele, kes võivad tulevikus osalusprotsesse kavandades juhendamist vajada.

Mida programmis tehakse?

Et osalejad saaksid uut teadmist aastase tegevusplaani läbimõtlemiseks ja targalt seadmiseks, toimuvad esmalt koolitus-nõustamiskohtumised:

05-06.10.2016 “Poliitikakujundamine ja strateegia kujundamine huvikaitses”

Läbiviijad: Katrin Pihor ja Kristina Mänd Poliitikauuringute Keskus Praxisest

Sisu: Koolitusel räägitakse, mida peaksid vabaühendused teadma poliitikakujundamisest – poliitikatsüklitest, loogikatest, instrumentidest, Eesti regulatsioonidest. Arutletakse, kuidas kujuneb poliitiline päevakord ning kuidas seda mõjutada. Mõtestatakse, mis on ühiskondlik probleem ja milliste vahenditega seda lahendada. Õpitakse, mis on strateegiline juhtimine ja millised on selle seosed mõju saavutamisega. Hinnatakse, mis on mõju ja mis ei ole, miks on mõju vaja kavandada ja hinnata ning kuidas mõjuni jõuda. Osalejad koostavad probleemipuu ja harjutavad põhjus-tagajärg loogika ning probleemi sõnastamist. Koolitusejärgse nõustamise ning kodutööde analüüsimise käigus täpsustatakse probleemi veelgi ning seatakse konkreetsemaid eesmärke.

30.11-01.12.2016 “Analüüs ja mõju plaanimine”

Läbiviijad: Jane Matt ja Anne Jürgenson Poliitikauuringute Keskus Praxisest

Sisu: Jätkatakse tööd huvikaitseplaaniga ning liigutakse probleemipuust eesmärkide seadmiseni. Selgeks saab, millises probleemilahendamise faasis peaks organisatsioon sekkuma ja millised on kriitilised edutegurid. Räägitakse, mis on poliitikaanalüüs ning kuidas seda planeerida ja teostada. Õpitakse andmete kogumise strateegiaid ning analüüsimeetodeid. Lahti selgitatakse muutuste teooria ja selle peegeldamise võimalused. Osalejad koostavad täpsema poliitikakujundamisse sekkumise plaani, millega edasi liikuda.

13.12.2016-14.12.2016 “Koostöö ja kaasamine”

Läbiviija: Maris Jõgeva vabaühenduste liidust EMSL

Sisu: Räägitakse liitlaste leidmisest, koalitsioonide tugevdamisest ja liikmete ning sihtrühmade kaasamisest. Arutletakse, millised on erinevad võimalused liikmetelt ning sihtrühmadelt tagasisidet koguda, kuidas sellega arvestada ja kuidas ühenduse otsuste legitiimsus tagada. Jätkub töö huvikaitseplaanidega, kuhu lisandub partnerite ja liitlaste kaardistus ning meetodid, mida kaasamiseks kasutada plaanitakse. Koolituse teisel päeval käsitletakse pikemalt protsessijuhtimist ning organisatsioonid saavad huvikaitseprotsessi ettevalmistamiseks ka personaalset nõustamist.

11.01-12.01.2017 “Strateegiline kommunikatsioon”

Läbiviija: Liisa Past, kommunikatsiooniekspert

Sisu: Koolitusel vaadatakse üle kommunikatsiooni baastõed ning kommunikatsioonistrateegia kui juhtimise vahend. Räägitakse sõnumiseadest ja kommunikatsiooni olulisusest huvikaitsega tegelemisel, sõnumi kohaldamisest sihtgrupile, vahendavatest sihtgruppidest (meedia, partnerid, liitlased), kontrasõnumitest ja meediatöö põhimõtetest. Teisel päeval toimuva nõustamise käigus saavad osalejad asetada õpitu veel täpsemalt enda ühenduse ja tegevuste konteksti. Koolituse järgselt täiendavad osalejad eestkostekava kommunikatsiooniplaaniga, mis toetab eestkosteks seatud eesmärke.

Osalevad organisatsioonid

 • Eesti Külaliikumine Kodukant
 • MTÜ Eesti Disainikeskus
 • Eesti Puuetega Inimeste Koda
 • Eesti LGBT Ühing
 • Eesti Üliõpilaskondade Liit
 • Eesti Vegan Selts
 • Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik
 • Eesti Omanike Keskliit
 • MTÜ Tallinna Puuetega Inimeste Koda
 • MTÜ Eesti Omastehooldus
 • Korruptsioonivaba Eesti
 • MTÜ Siiliokas
 • Eesti Abipolitseinike Kogu
 • SA Keskkonnaõiguse Keskus
 • Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit
 • MTÜ Mondo
 • Eesti Vabaharidusliit
 • Arengukoostöö Ümarlaud
 • MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskus
 • Eesti Õpetajate Liit
 • Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus
 • Eesti Seksuaaltervise Liit MTÜ
 • Eesti Muinsuskaitse Selts
 • MTÜ Eesti Loomakaitse Selts
 • Eesti Lasterikaste Perede Liit

Toetavad