Rahvakogu arutelupäev ja teemaseminarid

6. aprillil 2013 korraldasid EMSL ja Avatud Eesti Fond Tallinna lauluväljakul Rahvakogu arutelupäeva. Päeva ülesandeks oli selgitada, millised Rahvakogu veebilehel tehtud ettepanekutest Eesti poliitika probleemide lahendamiseks on ühiskonnas enim eelistatud.

Vaata siit:

Arutelupäev on osa 2012. aasta novembris Jääkeldri kohtumisega alanud Rahvakogust, kus ühisloome meetodil otsitakse lahendusi viiele Eesti demokraatia ja poliitikaga seotud küsimusele:

  • kuidas tagada valija hääle kaalukus valimistulemuste otsustamisel
  • kuidas tagada erakondade rahastamise ausus ja kontrollitavus ning kahandada rahavõimu mõju poliitilistes otsustusprotsessides
  • kuidas tagada erakondade vahelise ja sisese konkurentsi ausus ja elavus
  • kuidas tagada kodanike aus kaasatus ja laialdasem osalemine poliitilises protsessis valimistevahelisel ajal
  • kuidas pidurdada ühiskondliku ruumi politiseerimist ja sundparteistamist

Jaanuaris 2013 avatud Rahvakogu veebilehel või kirja teel said kõik soovijad esitada neis küsimustes oma ettepanekuid, mida kogunes üle 1300. Veebruaris grupeeris Praxis need 49 erinevaks alateemaks ning märtsis koostavad erinevad poliitika-, ühiskonna- ja õiguseksperdid neile mõjuanalüüsi ehk oma teadmistele ja muu maailma kogemustele tugineva prognoosi, mida ettepanekute elluviimine kaasa võiks tuua. Nii Praxise koostatud kokkuvõttega kui ka ekspertide mõjuanalüüsidega on võimalik tutvuda Rahvakogu veebilehel ning neid ka omalt poolt kommenteerida, nt kui leitakse, et ekspertidel on mõni oluline asjaolu välja toomata jäänud.

18.-22. märtsini toimusid viiel Rahvakogu põhiteemal seminarid, kus osaleb ettepanekute esitajaid ja eksperte (teadlasi, poliitikuid, ametnikke, ajakirjanikke, vabaühenduste esindajaid). Seminaride ülesanne on hinnata, millised 59 alateemast on kõige asjakohasemad ja mõjusamad Rahvakogu ajendanud probleemide lahendamiseks. Need teemad saadetakse eelistatuimate lahendusvariantide selgitamiseks 6. aprillil toimuvale arutelupäevale.

Loe siit seminaride tulemuste kohta ja vaata arutlusel olnud materjale (ettepanekute kokkuvõtted ja ekspertide koostatud mõjuhinnangud):

Et arutelupäeva tulemus kajastaks rahva informeeritud eelistust, leiti sinna 500 osalejat esindusliku valimiga, nii et nad moodustaksid läbilõike ühiskonnast. Kõigil vähemalt 18-aastastel Eesti elanikel oli võrdne võimalus valimisse sattuda. Valimi koostamise ning osalejate kutsumisega tegeles TNS Emor. Nõusoleku andnutest osales lõpuks 314 inimest.

Arutelupäeval said osalejad arutlusele tulevate küsimuste kohta ekspertide koostatud mõjuanalüüsi, arutasid need läbi umbes 10-liikmelistes laudkondades ning kujundasid seejärel oma eelistuse. Just informatsioon ja selle üle arutamise võimalus eristavad arutelupäeva tavapärastest avaliku arvamuse küsitlustest, mille valimisse sattunud vastavad küsimustele sõltumata sellest, kui põhjalikult nad teemaga kursis on. Nõnda võib arutelupäeva tulemust käsitleda kui valikut, mida teeks ühiskond eeldusel, et neil on selleks piisavalt teadmist ja aega seisukoha kujundamiseks.

Seega kogutakse Rahvakogu erinevates etappides nii aktivistide ja huvirühmade, ekspertide kui ka avaliku informeeritud arvamuse eelistusi. Kõik see esitatakse 9. aprillil 2013 Riigikogule võimalike seaduse- ja muude muudatuste tegemiseks.

Eestis on arutelupäevale sarnast meetodit varem kasutatud kolmel korral väiksemas mahus: Avatud Eesti Fondi organiseeritud Euroopa Liidu tulevikuaruteludel 2007 ja 2009 ning EMSL-i ja justiitsministeeriumi koostöös vägivalla ennetamise arengukava koostamisel 2009. Mujal maailmas on sarnaseid arutelupäevi korraldatud ka tuhandete osalejatega ning erinevate teemade puhul, mis puudutavad kogu või suuremat osa ühiskonnast. Näiteks korraldab selliseid arutelusid regulaarselt USA vabaühendus America Speaks.

Kõigil soovijatel on võimalik arutelupäeva korraldamist toetada, ükskõik kui suure või väikese annetusega Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu pangaarvele 1120106317, selgitusega “Rahvakogu arutelupäev”. EMSL-ile tehtavad annetused saab maha arvata maksustavast tulust.

LISAINFO:
Arutelupäeva projektijuht Kersti Kleesmann, kersti@ngo.ee
Teemaseminaride korraldaja Kadri Ollino, kadri@ngo.ee

Toetajad

        

            

Tasuta ruumidega toetasid Euroopa Liidu maja ning Riigikogu Teabekeskus.

Annetajad: Liis Kikerpill, Robert Peetsalu, Piret Talur, Gerda Kiipli, Tiina Koidu, Tõnu Taal, Harri Taliga, Jaak Vackermann, Eino Väärtnõu, Enn Kaup, Maiu Uus, Ada Nõmmküla, Marko Kiisa, Aleksander Valdmann, Nele Hendrikson, Marianna Older, Tiit Riisalo, Liia Hänni, Mall Hellam, REC Estonia, Kulno Kesküla, Tarbijate Kaitse Ühendus Ugandi, Annely Akkermann, Mari-Liis Dolenko, Erkki Jaanhold, Mart Soonik, Edvard Ljulko, Tatjana Lavrova, Jüri Trei, Maarja Mändmaa.

Annetusi kokku 1175,99 €.

Suur aitäh kõigile toetajatele!