Muudatused tulumaksusoodustuse korras

2011. aasta jaanuarist jõustus hulk põhimõttelisi ja tehnilisi muudatusi Tulumaksuseaduses ja seonduvates määrustes.
 • 1. jaanuarist kannab seni tulumaksusoodustusega MTÜde ja SAde nimekiri nime “Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekiri”
 • Nimekirja kandmise korra järgi on taotlemise tähtajad 15.01 ja 15.07 (enne 1.02 ja 1.08)
 • Enam ei pea nimekirja kantud ühing teatama maksuhaldurile igast põhikirjas tehtud muudatusest, vaid ainult neist, mille tulemusena ei vasta ühing enam soodustuse tingimustele. Viimastest tuleb teatada 30 päeva jooksul kande tegemisest registris.
 • Rakendub soodustus piiriülesele annetamisele, kui annetaja/mahaarvaja tõestab, et Euroopa Majanduspiirkonna riigis (Euroopa Liit, Island, Lichtenstein, Norra) asuv ühing, kellele annetati, vastab Eesti nimekirja kandmise tingimustele.
 • Residendist füüsiline isik ei saa enam maha arvata annetusi “riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse teadus-, kultuuri-, spordi-, haridus- või sotsiaalhoolekandeasutusele, kaitseala valitsejale või avalik-õiguslikule ülikoolile”. Maksusoodustus kehtib seega annetades vaid nimekirja kantud ühendustele!
 • Juriidilisele isikule ei ole maksuvaba enam annetamine “haiglat pidavale isikule, samuti riigi või kohaliku omavalitsuse teadus-, kultuuri-, haridus-, spordi-, korrakaitse- või sotsiaalhoolekandeasutusele või kaitseala valitsejale”. Ehk siis nemadki saavad maksusoodustust kasutada vaid nimekirja kantuile annetades, või sarnase staatusega EMP lepinguriigi organisatsioonile.
 • Jaanuarist parandatakse ka näpukas, millega tulumaksusoodustusega ühendustele ei olnud seni reklaamkingitused maksuvabad (edaspidi kuni €10 tk käibemaksuta).
 • Ka valitsus viis 16. detsembril mitu oma määrust kooskõlla “Tulumaksuseadusega”, et 1. jaanuarist saaks tulumaksusoodustusega MTÜ-de ja SA-de nimekirja kanda kõik registris olevad usulised ühendused (570 organisatsiooni), edaspidi hakkavad kirikud-kogudused jt taotlema tulumaksusoodustust üldises korras, ehkki veidi erineva taotlusvormiga (TMIN-K). Vt:
  Lisa 1
   Mittetulundusühingu ja sihtasutuse taotlus tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kandmiseks
  Lisa 2
   Usulise ühenduse taotlus tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kandmiseks.
 • Enam ei pea MTÜ esitama liikmete nimekirja KOOS isikukoodidega, piisab üldarvust ja liikmete nimedest. Samuti ei tule esitada enam ühelgi juhul põhikirja ega majandusaasta aruannet. Usulistele ühendustele kehtib eraldi ja veel lihtsam taotlusvorm.
 • Samuti muudeti asjatundjate komisjoni koosseisu ja kujunemist, kes annab oma soovitusliku arvamuse maksuhalduri otsustele. Edaspidi kuulub komisjoni üheksa vabaühenduste esindajat, üks usuliste ühenduste ja üks ettevõtjate oma. 1. jaanuarist kuuluvad komisjoni:
 1. Mall Hellam, Avatud Eesti Fond
 2. Siim Raie, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
 3. Heli Kiigemägi, Eesti Keskkonnaühenduste Koda
 4. Ruudi Leinus, Eesti Kirikute Nõukogu
 5. Mariina Laineste, Eesti Külaliikumine Kodukant
 6. Alari Rammo, EMSL
 7. Aleksandra Kamilova, Eesti Noorteühenduste Liit
 8. Toomas Tõnise, Eesti Olümpiakomitee
 9. Malle Kobin, Eesti Puuetega Inimeste Koda
 10. Heli Kallasmaa, Eesti Rahvakultuuride Keskseltside Liit
 11. Maire Sander, Eesti Vabaharidusliit
 • Tulumaksuvabade stipendiumide (õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks) maksmise uute tingimustega üritatakse välistada praktikat, kus stipendiume makstakse olemuslikult töösuhte eest, mille eest tuleks tasuda maksud. Seega ei rakendu määrus enam “seaduse alusel või riigieelarvest makstavale stipendiumile ega stipendiumile, mida makstakse seoses ettevõtlusega, töö- või teenistussuhtega või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks olekuga”.
 • Samuti ei saa maksuvabu stipendiume maksta isikule, kes on stipendiumi maksja asutaja, liige, ühinguga seotud isik ega temale annetusi teinud isik või sellise isiku asutaja, liige või seotud isik. Ehk siis ei saa ka avaliku konkursi teel valida stipendiumi saajaks MTÜ või SA kunagist asutajat, praegust liiget, seotud isikut ega kunagi sulle annetatud isikut või temaga seotud isikuid. Kuidas seda sätet õiglaselt rakendama hakatakse, saame näha. Seotud isiku mõiste tuleb Tulumaksuseadusest ja tähendab nt abikaasat, otsejoones sugulasi, vendi-õdesid, viimaste alanejaid sugulasi, abikaasa sugulasi jne.
 • Haridusasutuste osas saavad edaspidi stipendiume maksta: Eesti Vabariigi haridusseaduses” nimetatud õppeasutus või „Erakooliseaduses” nimetatud erakool oma õppijale; samuti nendega samaväärne välismaa õppeasutus oma õppijale.