Manifest 2013 kohalikeks valimisteks

Vabaühenduste Liit EMSL pani 2013.aasta kohaliku omavalitsuse volikogude valimiste eel kirja seitse head mõtet, kuidas kohalikud omavalitsused koos oma vabakonnaga harmoonilises kooselus ühist elu paremaks saavad teha.

Soovitused on tegelikult lihtsad: hoidke sidet kogukondade ja vabaühendustega; võimu teostamine olgu läbipaistev ja avatud; kaasake rohkem, targalt ja tulemuslikumalt; toetage sotsiaalset ettevõtlust ja kogukonnateenuseid; tehke koostööd vabaühendustega avalike teenuste arendamisel; tagage eelarves raha vabaühenduste toetamiseks; innustage noorte osalust ja omaalgatust, et kodukohast hoolivaid kodanikke saaks rohkem.

Kogusime iga soovituse juurde vabakonnast kokku head näited tõhusast koostööst. Nüüd anname vabakonna manifesti üle vast (või tagasi) valitud kohalikele omavalitsustele – inspiratsiooniks, teejuhiks, mäletamiseks.

1. Hoidke sidet kogukondade ja vabaühendustega.

Toimiva kodanikualgatuse idee on tegelikult väga lihtne – rohkem hoolivust ja usaldust kogukonna sees ja ka valitsejate suhtes, kui need usaldavad ja toetavad oma kodanikke. Näidake üles huvi kogukonnas toimuva vastu, õppige tundma oma asumi- ja külaseltse, teenuste pakkujaid, võrgustikke ja osaluskogusid. Koondage ja jagage infot, tooge aktiivseid ja arukaid kodanikke avalikult eeskujuks. Informeerige ja koolitage ka volikogu liikmeid ja omavalitsusametnikke, et nad oleksid avatud ja valmis koostööks, mõistaksid vabakonna olemust ja rolle ning näeksid võimalusi üheskoos kohalikku elu kujundada. See aitab hoida häid suhteid valijaskonnaga ka valimiste vahelisel ajal. Ja on kindlasti kordi odavam ja ka mõjusam  kui ühekordsete toetuste maksmine või betoon.

Kuidas seda teha?

2. Võimu teostamine olgu läbipaistev ja avatud.

Teave volikogu ja valla- või linnavalitsuse tegevusest ning otsuste kujunemisest peab olema täielik, õigeaegne ja avalikkusele arusaadav. Enamik probleeme saab alguse sellest, et infot on liiga vähe või see jõuab liiga hilja. Lisaks teavitamisele peab võim olema muidugi ka avatud kodanike arvamustele ja ettepanekutele. Kasutage julgelt sotsiaalmeediat ja looge oma kodulehele arutelufoorumid, et arvamust saaks avaldada ka oma nime all. Ärge heituge sellest, kui arvajaid või huvilisi on vähe, ega heitke seda neile ette – neil aktivistidel võib olla suur häälekaal. Korruptsiooni ja teiste ametivõimu kuritarvituste osas tuleb olla täielikult leppimatu.

Kuidas seda teha?

3. Kaasake rohkem, targalt ja tulemuslikumalt.

Kodanike põhihuvi pole tegelikult võimu vaid kritiseerida, vaid samuti leida probleemidele lahendusi, mis arvestaks erinevate huvide ja vajadustega. Kavandage kaasamine oma tööplaani ja eelarvesse ning mõelge läbi, kuidas oleksid esindatud ka vähemate osalemisvõimalustega ja kaugemal elavad inimesed. Seadke lisaks teavitamisele sisse püsivad suhted kohalike esinduskogudega (külavanemad, asumiseltside ümarlauad, noorte- ja eakate volikogud jmt), et nende läbiarutatud seisukohad ka arvesse võtta. Laiem kaasamine on eriti oluline pikaajalise mõjuga otsuste tegemisel nagu arengukavad, planeeringud või eelarved, kus saab kasutada väga mitmekesiseid meetodeid –kaasav eelarve, ühisloomekeskkonnad, kogukonnapõhine planeerimine, jms. Tark kaasamine võimaldab investeerida nutikamalt ja on ühtlasi heaks reklaamiks tegusale vallavalitsusele.

Kuidas seda teha?

4. Toetage sotsiaalset ettevõtlust ja kogukonnateenuseid.

Kohalikel elanikel ning neid koondavatel seltsidel on sageli palju ideid ja ettevõtlikkust leidmaks probleemidele sotsiaalselt uuenduslikke lahendusi ja need ka ellu viia. Kasutage seda innukust ära ja julgustage neid tulu teenima. Selleks võivad nad vajada väikest tuge, milleks võib olla ettevõtlustoetus ka MTÜ-le, ruumid või inventar, aga teinekord lihtsalt hea nõu äriplaani koostamisel või õigusküsimustes. Vastu saab kogukond inimlähedased, kestlikud ja mõjusad lahendused ja teie partnerid, kes suudavad ühel hetkel iseseisvalt ja toetustest sõltumatult kogukonda teenida.

Kuidas seda teha?

5. Tehke koostööd vabaühendustega avalike teenuste arendamisel.

Kogukond aitab teil paremini mõista vajadusi avalike teenuste järele või neid lausa ise osutada. Vabaühendused on sihtrühmale alati lähemal, paindlikumad ja sageli parema hinna-kvaliteedi suhtega. Selgitage üheskoos välja, milliste teenuste osutamise saaks kohalikele seltsidele üle anda ning sõlmige pikaajalised kokkulepped, et mõlemal pooleks oleks kindlus teenuse ja selle rahastamise jätkumisele.

Kuidas seda teha?

6. Tagage eelarves raha vabaühenduste toetamiseks.

Toetused on olulise mõjuga nii ühekordseteks ettevõtmisteks (projektid) kui vabaühenduste arenguks ja elujõulisuseks (tegevustoetus). Oluline on arutada vabaühenduste endiga läbi rahastamise eesmärgid ja põhimõtted, tehes avalikuks ja arusaadavaks nii toetusvõimalused, -otsused kui ka aruandluse. Toetuste jagamine ei tohi olla eesmärk iseeneses ega teenida vaid bürokraatia huve – vabaühenduste abil saavutate ikkagi ühiseid eesmärke ja seda paremini, mida paindlikum on toetuste kord.

Kuidas seda teha?

7. Innustage noorte osalust ja omaalgatust, et kodukohast hoolivaid kodanikke saaks rohkem.

Toetage õpilasesindusi ja noorteühinguid, noorte omaalgatust ja koolidemokraatiat, koolide ja vabaühenduste koostööd. Arutage omakandi noorteühingutega nende soovid läbi – tihti vajavad nad natuke juhendamist ja tunnustamist, et saada koos tegemisest ja osalemisest esimene demokraatiakogemus. Oma kogukonda väärtustavad noored on need, kes homme kohalikku elu edasi viivad. Nemad on ka homsed valijad.

Kuidas seda teha?