Kasulikke viiteid

Riigi eelarvestrateegia 2007 – 2010
http://www.fin.ee/?id=12647
http://www.struktuurifondid.ee/?id=2382

Riigieelarveseadus
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=733542

Vabariigi valitsuse seadus
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=913255

EV Siseministeeriumi uuringud
Kodanikuühenduste rahastamine riigieelarvest ajavahemikul 1998 – 2001.
Kodanikeühenduste rahastamine riigieelarvelistest vahenditest 2001 -2003 (Valitsusasutustelt kogutud andmete põhjal koostatud ülevaade).
http://www.sisemin.gov.ee/atp/failid/Kodanikeyhenduste_rahastamine.rtf

Kristel Kadak, (bakalaureusetöö) Kodanikuühenduste rahastamine kohalike omavalitsuste eelarvest Tallinna ja Tartu näitel. Tartu 2005.
Töö doc-failina

2005. aasta riigieelarve seadus
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=831340

Lepp, Ü. (2005) “Estonian Cultural Organizations: The Threshold of Change” in “NGO Sustainability in Central Europe: Helping Civil Society to Survive”, Budapest: LGI
http://lgi.osi.hu/publications_datasheet.php?id=292

Themes raport, Sihtasutus Eesti Õiguskeskus “Kodanikuühenduste rahastamise protseduurireeglid riigieelarvest rahastamise korral”.
http://www.emy.ee/uuringud/

Themise raport, Sihtasutus Eesti Õiguskeskus “Seltsingu tegevusega seotud probleemid”
http://www.emy.ee/uuringud/

Riigikontrolli kontrolliaruanne nr 2-5/04/24, 7.05.2004, “Hasartmängumaksust makstavad toetused”.
http://www.riigikontroll.ee/fake_index.php?lang=et&uri=%2Faudit.php%3Faudit%3D325

Centre for European Policy Studies aruanne Ida-Euroopa MTÜde rahastamisskeemide kohta
http://shop.ceps.be/BookDetail.php?item_id=1298