Ettevõtte sotsiaalne vastutus

Olukordi, kus tuleb arvestada ettevõtte erinevate sidusgruppide vastandlike huvidega, tuleb igal ettevõttel pidevalt ette. Olles ümbritseva keskkonna osa, ei saa pikemaajalist edu sooviv ettevõte arvestada vaid äriotsuse mõjuga finantsnäitajatele, oluline on majanduslik, kui ka keskkondlik ja sotsiaalne mõju või “jalajälg”, mis ettevõte oma eksisteerimisega jätab.

Lääne-Euroopas ja Põhja-Ameerikas juba omaette tööstus- või tegevusharuks muutunud valdkond Corporate Social Responsibility (CSR), tekitab Eestis ettevõtte ühiskondlikuks vastutuseks tõlgituna eeskätt heategevuse või sotsiaalprojektiga seotud konnotatsiooni ning äratundmist, et “sellega me juba tegeleme”. Samas näitavad mitmed uuringud, et tegevus on läbimõtlemata ning killustatud. Tihti tõlgendatakse Eestis ettevõtte ühiskondliku vasutust erinevalt, lähtudes üksikindiviidide vaatenurkadest ning samal ajal ka vastuoluliselt arvestades mõiste tegelikku ja enam levinud sisu.

Ettevõtete ühiskondlik vastutus tervikuna on Eestis laiema diskussiooni mõttes vähe käsitletud teema. Samas on vastutustundlik ettevõtlus Euroopas ja mujal maailmas üha suuremat tähelepanu pälvimas ning saamas üheks oluliseks ettevõtlusega seotud teemaks. Ettevõtete ühiskondlik vastutus on ka Euroopa Liidu ametlike poliitikate osa, olles kesksel kohal Lissaboni strateegias, mis viitab ettevõtete ühiskondlikule vastutusele kui ühele Euroopa Liidu majanduse konkurentsivõimet tõstvale faktorile.

Enim levinud tõlgenduse põhjal tähendab ettevõtte ühiskondlik vastutus nii majandusliku kui keskkonna ja sotsiaalse mõõtme integreerimist ettevõtte juhtimissüsteemi, mis arvestaks kõikide huvipooltega ning tooks kaasa huvide tasakaalustamise ja lisandväärtuse sidusrühmade silmis.  Ettevõtte ühiskondliku vastutuse erinevad definitsioonid.

Vastutustundliku ettevõtluse
majanduslikust sisust

Ettevõtted, kes on on hõivatud ja teevad tõsiseid jõupingutusi selle nimel, et defineerida CSR ja integreerida neid põhimõtteid oma tegevuse kõikidesse aspektidesse, usuvad, et CSR alasel tegevusel on hea mõju nende äritegevuse majanduslikule tulemusele. Alljärgnevalt mõned enim välja toodud kasutegurid:

 • Paranenud maine ja turupositsioon kogukonnas
 • Suurem teadlikkus ettevõtte heast nimest ning kaubamärgist
 • Klientide lojaalsuse kasv
 • Ressursi efektiivsem juhtimine, kulude vähendamine
 • Konkurentsieelis töötajate leidmisel ning hoidmisel
 • Töötajate motivatsiooni ja lojaalsuse tõus ning ka suurem töötootlikkus
 • Uute ärivõimaluste loomine ja kasutamine
 • Riskide maandamine
 • Madalam barjäär ettevõttele oluliste võtmeisikute, ametnike ning juhtidega kogukonnas
 • Hea tahte reserv kogukonnas, mis võib kriisiolukordades või suuremate makromajanduslike muutuste korral kasulik olla
 • Ühiskonna ja valitsuse poolehoiu võitmine
 • Innovatsiooni kasv

CSRi majanduslikust sisust täpsemalt
Lingid lisamaterjalidele majandusliku sisu kohta

Kuidas vastutustundliku ettevõtlusega alustada?

Alustada tuleks iseendast, vaadata endi ümber ringi, ka väikesed asjad on olulised. Vastuse võiks leida järgmistele küsimustele:

 • Millele on äritegevus suunatud?
 • Kes on ettevõtte sidusgrupid, mis on nende ootused?
 • Kuidas juhib ettevõte oma suhteid ühiskonnaga, kogukonnaga?
 • Milline on ettevõtte panus kolmiktasandil? (majandus, sotsiaalne, looduskeskkond)
 • Millised on ettevõtte ressursid, mida saaks suunata lisapanusena ümbritsevasse keskkonda?
 • Mida muuta ettevõtte igapäevategevuses, et CSR oleks  loomulik osa ettevõttest?
 • Erinevad juhendid

Ühiskondliku vastutuse alases kirjanduses on kasutusel vastav terminoloogia. Kuigi eestikeelset kirjandust on veel vähe, on järgneva lingi all esitatud enimkasutatavate mõistete tõlked ja seletused. Mõisted

Vaata lisaks:

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumit aadressil www.csr.ee
Teade ja materjalid: Juhtimis- ja turunduskonsultant Mary McBride Tallinnas