Juhendajad muljetavad

2014. aasta sügisel tutvustasid 57 vabaühendust oma tegemisi ligi 300 koolinoorele, et neid julgustada, innustada ja töösse kaasata. Nõnda saavad noored rakendada koolis ühiskonnaõpetuse tunni raames saadud praktilisi teadmisi kodanikuühiskonnast. Kaks kolmandikku osalenud õpilastest jäid rahule oma valitud vabaühendustega ja neli viiendikku soovitavad programmiga Eesti koolides jätkata.

 

Mis on Sinu hinnangul olulisim, mida õpilane kogukonnapraktikal käimisest sai?

§  Noortel oli võimalus kokku puutuda reaalse elu ja konkreetsete praktiliste ülesannetega.

§  Teadmisi, kuidas toimib vabaühendus ja kui vajalik on vabatahtlik töö.

§  Positiivne kogemus heategevuslikus valdkonnas innustab jätkuvalt head tegema, loodetavasti muutub see ühel hetkel ka elustiiliks.

§  Ma usun, et nad teavad nüüd, kas neil on tahtmist vabatahtlikutööga tegeleda.

§  Teadvustamist, et meie kõrval on palju erinevaid inimesi ja abivajajaid.

§  Kogemuse, et meie seas on ka veidi teistsuguseid lapsi, noori ja täiskasvanuid. Neidki tuleb kohelda austuse ja mõistmisega. Tähtsaim õppetund oligi tõenäoliselt mõistmisest.

§  Maailmapildi avardumise ja julguse.

§  See on noorte võimalus anda oma panus ühiskonnas ja samas tutvuda erinevate tegevustega. Mida rohkem kogemusi neil on, seda kergem on teha tulevikus õigeid valikuid.

§  Noored said palju teadmisi naistevastasest vägivallast. Nüüd oskavad nad seda ära tunda, teisi noori aidata ning suunata abi otsima.

§  Planeerimise ja kavandamise kogemuse.

§  Arvan, et kõige olulisem oli omavaheline hea läbisaamine ja tähtaegadest kinni pidamine.

§  Meie MTÜ näitas noortele ühiskonnas esinevaid probleeme ja tööd, mida tehakse eluraskustesse sattunud inimestega.

§  Saadi reaalne pilt meie igapäevatööst. Kui on vaja näiteks seadmeid soetada, eelneb sellele mahukas eeltöö. Olemasolevad kontaktid on olulised. Püstitatud ülesanded tuleb täita.

§  Oskuse looduses liikuda ja tundma õppida erinevate loomade jälgi.

§  Kõigil oli esmane otsestuudio kogemus raadios. See andis neile kindlasti julgust ning enesekindlust. Lisaks saadi üldpilt, kuidas raadio töötab. Konkreetsemalt Pereraadio kontekstis nägid nad, kui palju on vaja vabatahtlikke, et midagi tähendusrikast ära teha.

§  Ma arvan, et kõige tähtsam on kogemus ja võimalus midagi ise ära teha. Loodan ka, et õpilased oskavad edaspidi olla tolerantsemad.

§  Eeskuju, et inimesed on valmis oma kogukonna heaks midagi ära tegema.

§  Loodan, et  hulk teadmisi ajaloost.

§  Teadmised vaesusest ja toidu raiskamisest, toidupanga tööst ja tegutsemispõhimõtetest ning praktiline kogemus toidukogumispäevadelt.

§  Loodan, et noored võtavad omaks ettevõtliku elustiili.

§  Olulisim on meeskonnatöö kogemus. Olenemata sellest, millega konkreetne vabaühendus tegeleb, tuleb seal tõenäoliselt meeskonnas töötada.

§  Suhtlemisjulgust ja esinemiskogemust.

§  Teadmist, et kõik ei ole hinnatav rahas.

§  Väga paljud avastasid endas lahke poole, et neile meeldib inimesi aidata.

§  Palju uusi tuttavaid.

§  Usun, et olulisim oli vaade nii-öelda teise maailma, sest vanemliku hoolitsusega noortel puuduvad kokkupuuted lastekodudega.

§  Kahjuks jäi olulisim saamata, sest aega ja järjepidevust nõudev füüsiline tegevus hokiväljakul jäi tegemata. Võib-olla oleks see noori õpetanud rohkem aega ja teiste tehtavat tööd hindama.

§  Kontakt ja teadmine, et nende pühendatud aeg saab väärtuse.

 

Juhendajad andsid tagasisidet, kuidas praktikal läks ja kas nad on rahul saadud kogemustega.

§  Noored said suurepäraselt esinemisega hakkama ja oskasid reageerida naljakates või isegi veidi rumalates olukordades.

§  Meil õnnestus oma töökoormust neil nädalatel veidi vähendada.

§  Meeldivad noored inimesed, kes valisid omale sobiva ühenduse. Tegutseti rõõmuga.

§  Õpilane kohanes kiirelt talle tundmatu situatsiooniga ning sai lastega hea konakti. Praktika lõppedes oli ta silmnähtavalt rahul kogetuga.

§  Noored olid huvitatud meie tegemistest ning püüdsid kaasa mõelda ja küsimusi esitada. Hea oli ka see, et noored olid edaspidigi valmis panustama meie ühenduses vabatahtlikuks olemisele.

§  Meeskond oli üksmeelne.

§  Meie saime juhendamise kogemuse ning mõtteid, kuidas toimida järgmisel korral.

§  Mulle tundub, et noored olid väga rahul oma kogemusega ning mõtlesid teinekordki aitama tulla,  et õpitut kinnistada.

§  Noored ütlesid kokkuvõtteid tehes, et õppisid lühikese ajaga palju.

§  Noored olid algul ujedad, ent hiljem juba julgesid sekkuda ning protsessis kaasa lüüa.

§  Esialgne hirm, et ei leia noortega ühist keelt, kadus esimese poole tunni jooksul. Keegi ei virisenud. Tore oli vastata õpilaste küsimustele. Osad olid imestunud, et teemegi oma MTÜ tegemisi põhitöö kõrvalt ja ilma tasuta. Loodan et ka see teadmine andis praktikantidele innustust.

 

Mida teeksid järgmisel korral kogukonnapraktika õpilasi juhendades ise teisiti?

§  Rohkem noori ja paremat aega, näiteks suvel.

§  Ma võtaksin meie ühingusse ainult need, kes on ise asjast väga huvitatud, mitte ei käsiks noortel seda hindamise pärast teha.

§  Suhtleks nendega rohkem, oleks rohkem kaasas.

§  See plaan,mille järgi tegutsesin, toimis. Teeks järgmine kord samuti.

§  Teeksin tutvustava kiirkursuse meie töö kohta, et see oleks ülevaatlik ja konkreetne. Et väga oluline on aega paremini planeerida ja et ülesanded peaksid olema läbimõeldumad ja konkreetsemad.

§  Tahaksin kindlasti viia neid oma heade koostööpartnerite – MTÜ-ga tutvuma, sest nii noored saaksid mitmekülgsemad teadmised.

§  Võtaksin vähem õpilasi, et oleks neid aega rohkem juhendada ja nendega tegeleda.

§  Püüaksin koos juhendatavaga praktika alguses paika panna praktika sooritamise ajakava ning sellest kinni pidada.

§  See sõltub õpilasest, alati on erinevad noored, vastavalt nende huvidele, kunagi ei saa kasutada samasugust taktikat, seepärast ei oska öelda, mida teeks teisiti, rohkem võiks endal aega olla noorega tegeleda.

§  Järgmisel korral pühenduksin rohkem MTÜtegutsemise taustale ja prooviksin leida õpilastele väljakutsuvamaid ülesandeid.

§  Pakuksin rohkem konkreetseid tegevusi, praktilisi tegevusi.

§  Püüaksin rohkem veel juhendatavat tiimi kaasata.

§  Püüaksin organiseerida samasse aega mingi suurema ürituse, millel oleks  suurem kandepind.

§  Mõtleksin rohkem suhtlemise peale.

§  Kindlasti teeksin mingi varuplaani, kui ilmastik peaks alt vedama.

§  Küsiks mingi kaasrahastuse  tegevuste läbiviimiseks ja püüaks eraldada praktikante ja lihtsalt uudishimulikke. See aga laiemalt võttes ei ole ühikonnale hea.

§  Ma võtaksin kordi tõsisemalt ja võib-olla ka peaksin loobuma õigel ajal,kui kalendris ruumi pole. Samas on see siiski inspireeriv.

§  Kui juhendaja oli praktika ülesanded hoolikalt ette valmistanud, oli praktikandist suurt kasu, praktika oli mõlemale poolele sisukas.

§  Kõige suurem õppetund olisee, et ülesannet delegeerides tuleb ka vastutus täielikult üle anda.

 

Mis Sind praktika käigus üllatas?

§  Noorte kohusetunne ja kindel huvi heategevuse vastu. Nad olid konkreetsed ja valmis oma sõnade eest vastutama.

§  Õpilaste väga täiskasvanulik ja mõistlik suhtumine erivajadustega lastesse.

§  Nad olid palju rohkem abivalmis, kui oleks tahtnud või oodanud.

§  Praktikant kirjutas vaatluse tulemusel 3-leheküljelisekirjelduse, kuidas võiks kergliiklus Sõmeru tänavatel toimida. Ta tegi lisaks jooniseid, kuigi tema ülesandeks oli vaid jälgida ja kirja panna, kui palju inimesi ja autosid seal teatud kellaaegadel liigub.

§  Noorte asjalikkus ja pealehakkamine.

§  Praktikantide tõsine suhtumine töösse, vastutuse kandmine ja huumorimeel.

§  Üllatas sellise programmi olemasolu, see tundub õige asi olevat.

§  Tahaksin siin tuua ühe näite: olime noormeestega kokku leppinud, et korjame neli tundi rajalt kive. Kui aeg täis sai, oli näha, et neil on sellest täiesti villand. Kui laususin, et lõpetame, ütlesid nad imestunult ja üksmeelselt, et teeme ikka raja lõpuni. Väga positiivne!

§  Üllatas, et osalenud noored olid väga teadlikud, küpsed ja motiveeritud.

§  Üllatas see, et meie organisatsioonist nii vähe teati. Positiivne oli see, et noored, kes esimesel korral näisid passiivsed, olid järgmistel kohtumistel väga ettevõtlikud ja asjalikud.

§  Mind üllatas noorte soov panustada ning nende suurepärane asjatundlikkus antud alal.

§  Juhendatava suur tahe osa võtta meie vabaühenduse tööst.

§  Üllatas selle programmi geniaalne lihtsus.

 

 

EMSL, märts 2015

Tagasiside andsid kogukonnapraktikantide juhendajad: Alma Linder, Amino Põldaru, Diana Tandru, Hilma Tervonen, Indrek Juss, Janika Volga, Jule Käen-Torm, Kristjan Vidder, Lauri Mölder, Malle Kaarmann, Merje Poom, Nele Hendrikson, Õnne Tamm, Piret Laidroo, Reele Naumoska, Lagle Pohlak, Riho Nagel, Ülle Lass, Urve Uusberg. Kokkuvõte koostas programmi koordinaator Aljona Galazan.