Nõukogu kandidaadid

Nõukogu on EMSLi kõrgeim juhtorgan üldkoosolekute vahelisel ajal, kes kinnitab EMSLi tegevuskavad ja eelarved, valib juhatuse liikmed, teostab järelevalvet ja otsustab igapäevategevuste raamidest väljuvate küsimuste üle. Nõukogu liikmetest lõpeb selle kevadega ametiaeg Martin A. Noorkõivul, Mari-Liis Jakobsonil ning Margus Rinkil.

Vastavalt EMSLi põhikirjale on nõukogus 7-10 liiget ning et varasemast jääb nõukogusse alles viis liiget (Margo Loor, Liisa Past, Jannus Jaska, Anneli Kana, Madle Lippus), siis tuleb seekord juurde valida 2-5 liiget – kui palju täpselt, otsustab üldkoosolek kohapeal.

Liikmed esitasid EMSLi nõukogu liikme kandidaadiks sellised suurepärased inimesed: 

 

1. MARI-LIIS JAKOBSON (esitaja: Avatud Eesti Fond)

Vaata ka elulookirjeldust

Mari-Liis on tunnustatud politoloog, kes on aastate jooksul juba osalenud mitmete EMSL-i tegevuse juures: ta on olnud hea valimistava valvuriks, juhtinud 2013. aastal Rahvakogu arutelupäeva, jaganud oma vaadet kodanikuühiskonna tulevikuküsimustele EMSLi suvekoolis, ja viimasel kolmel aastal rääkinud kaasa EMSLi juhtimisvalikutes ka nõukogu liikmena. Oma igapäevatööd teeb Mari-Liis õppejõuna Tallinna Ülikoolis, lugedes muu hulgas erinevaid kodanikuühiskonna kursuseid. Nii on ta heaks koostöölüliks akadeemilise kodanikuühiskonna alase teadmise ja praktilise kodanikualgatuse vahel. Tal on suurepärane oskus oma erialaseid teadmisi avalikkuseni tuua, astudes regulaarselt üles Vikerraadio päevakommentaaride ühe autorina, kui ka oskus selgitada praktilisi valikuid ning nendega kaasnevat laiemalt ühiskonnateooriatest lähtuvalt.  Seepärast on Mari-Liisi teadmised, oskused ja kogemused  jätkuvalt EMSLi jaoks väärtuslikud. 

 

2. LEENA KIVISILD (esitaja: Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon EENA (MTÜ BPW Estonia))

Vaata ka elulookirjeldust

Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon EENA (MTÜ BPW Estonia) esitab EMSL nõukogu liikme kandidaadiks Leena Kivisilla. Leena Kivisild on BPW Estonia liige alates 2011 aastast ja on näidanud ennast väga aktiivse, kohusetundliku inimesena, kes on alati valmis andma oma panuse. Leena Kivisild on BPW Estonia kõneisik mitmel meile olulisel teemal ja esindanud BPW Estoniat meedias, debattidel, Arvamusfestivalil. Leena Kivisild on professionaalne koolitaja. Soovitame Leena Kivisilda EMSL nõukogu liikmeks.

 

3. MARTIN A.NOORKÕIV (esitaja: Domus Dorpatensis)

Vaata ka elulookirjeldust

Soovin jätkata tööd EMSLi nõukogus, sest olen mõelnud ning aidanud kaasa organisatsiooni uuendamisele ja uue strateegia loomisele ning tahaksin nüüd hea meelega anda ka oma panuse tulevase strateegia elluviimisesse. Senise ametiaja jooksul olen aktiivselt panustanud peamiselt kodanikuhariduse teemadel, mille raames viisime koostöös EMSLi ja ENTRUMiga ellu VÜF projekti Kodanikuhariduse Koalitsiooni käivitamiseks ning kodanikuhariduse arendamiseks Eestis. Selle abil on muuseas ka EMSLi kogukonnapraktika projekt saanud kasvada mitu korda suuremaks ja mõjusamaks.

Vahepeal olen oma magistriõpingutega jõudnud Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituuti, kus muuseas arendatakse sotsiaalsete praktikate põhist lähenemist ühiskondlike ja käitumuslike muutuste uurimiseks. See on tõenduspõhine ja üsna praktiline lähenemine, mida võiks järjest rohkem Eesti vabaühendustesse tuua. Samuti olen viimase kolme aasta jooksul omandanud hulganisti häid juhtimiskogemusi Tartu Ülikooli senati, valitsuse, strateegia- ja eelarvekomisjonides töötamisest, mis on andnud hea sissevaate eestkoste ja haridussüsteemi teemadesse. Viimaks võeti eelmisel aastal EMSLi liikmeks vastu veel üks organisatsioon, mille kodanikuühiskonda arendava tegevuse loomisega ma olen seotud olnud viimastel aastatel – Üliõpilaskonna Sihtasutus, mis veab eest OLE ROHKEM liikumist Eestis (tudengiorganisatsioonide arenguprogramm, konverentsid, ajakiri jne).

Et minu meelest on mõistlik EMSLil tulevikus suunata oma fookus järjest rohkem vabakonna eestkostele ning laiemale Eesti kodanikuühiskonna ja demokraatia temaatilise diskussiooni eestvedamisele, siis usun, et mul on oma kogemuste baasilt jätkuvalt nõukogus midagi väärtuslikku pakkuda.

 

4. TOOMAS ROOLAID (esitaja: Päästeliit)

Vaata ka elulookirjeldust

Kandideerin rõõmuga EMSL nõukogusse, sest usun, et saan oma senise kogemuse pinnalt aidata nõu ja jõuga kaasa vabakonna arengule. Olen olnud juhatuse liikmena kahe eluõjulise vabaühenduse – Eesti Väitlusseltsi ja MTÜ Tegusad Eesti Noored – alguse juures, vabatahtliku konsultandina aidanud disainda ja viia ellu Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku loomisele eelnenud kaasamisprotsessi ja kaasa löönud sotsiaalsete ettevõtete ühiskondliku mõju hindamise tööriistade välja töötamises ja rakendamises. Nõustajana olen aidanud paljudel ühendustel läbi kõndida strateegilise plaanimise teekonda. Kõige olulisemaks kogemuseks on mulle olnud – koos meeskonnaga –  vabatahtlike päästjate esindusorganisatsiooni Päästeliidu nullist loomise ettevalmistus, asutamine, üles ehitamine ja juhtimine nii juhatuse kui ka nõukogu liikmena. Olen taasvalitud Päästeliidu nõukogu liikmeks kuni 2019 aastani. 

Näen, et vabakonnal on ees keerulised ajad – ühelt poolt on kasvav ootus, et ühendused suudavad hinnata ja tõestada oma ühiskondlikku mõju, teiselt poolt hakkavad mitmed senised rahaallikad vaikselt kokku kuivama ja tuleb liikuda veelgi enam isemajandamise poole. EMSL nõukogu liikmena tahan aidata kaasa kogu sektori arengule ja uuenemisele.  

 

5. IVO VISAK (esitaja: Eesti Üliõpilaskondade Liit)

Vaata ka elulookirjeldust

Eesti Üliõpilaskondade Liit esitab EMSL-i nõukogu kandidaadiks Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimehe Ivo Visaku, kellel on pikk kogemus noortevaldkonnas. Ivo on tegutsenud Tartu Noortevolikogus, korraldanud keskkooliõpilastele ja välismaa üliõpilastele simulatsioone Euroopa Majas ja koordineerinud Noorte Diplomaatiakooli. Lisaks on ta olnud ajaloo- ja ühiskonnaõpetaja ning õppides EKA-s magistris kunstipedagoogikat, on tema soov töötada välja keskkooliõpilastele graafilise kunsti vabaaine.

Hetkel on tema peamiseks sihiks 2017. aasta kohalikud valimised, kuna tegemist on esimese korraga kui noored vanuses 16-17 saavad minna hääletama. On äärmiselt oluline selgitada noortele miks on oluline valimas käia. Usun, et tema varasem kogemus aitab ENL-il kindlasti tuua rohkem noori valimiskasti juurde.

EMSL on Eesti üks kõige olulisem organisatsioon, mis juhib pidevalt erinevatele valupunktidele tähelepanu. Olgu selleks katuserahade küsimus või kodanikuühiskonna kaasatus riigivalitsemisse – tegemist on tõsiste teemadega. Paraku võib tõsiste teemadega tegelemisel juhtuda see, et muututakse ise liiga tõsiseks ja võib-olla ka kaugeks. Sellega kaob ära teatud mängulisus. Tõsiasi on see, et noored lähenevad probleemidele üldjuhul palju loovamalt. Kuna Ivo puutub oma tegemistes noortega väga palju kokku, siis see aitab kindlasti tuua EMSL-i nõukogusse ka seda mängulisust juurde.