Põhikirja projekt (otsustamiseks 2012. aasta üldkoosolekul)

Sisulise muudatusena lisatakse kaks lauset punkti 16, et tekiks selgem võimalus nõukogu liige üldkoosoleku poolt ennetähtaegselt tagasi kutsuda; samuti erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise nõue, kui nõukogu liikmete arv langeb tagasiastumise või -kutsumise tõttu alla seitsme.

Muud on keelelised pisiparandused. Kommentaarid ja lisainfo alari@ngo.ee

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu põhikiri

EMSL-i põhikiri on vastu võetud 19. septembril 1996. aastal ning seda on muudetud üldkoosoleku otsustega 13.10.1999, 16.03.2002, 12.04.2007, 22.05.2009 ja 25.05.2012. EMSL on 10. oktoobril 1991. aastal asutatud Eesti Fondide Keskuse õigusjärglane.

ÜLDSÄTTED

1. Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit (EMSL) on Eesti vabaühenduste avalike huvide ühiseks teostamiseks ja kaitseks asutatud organisatsioon, mis asub Tallinnas.

2. EMSL-i põhieesmärkideks on Eestis tegutsevate vabaühenduste ühistegevuse arendamine, liikmete ühiste huvide eest seismine, ühistegevuse heade tavade tutvustamine ja rakendamine, ning avalikkuse ja oma liikmete kaasamine Eestis kodanikuühiskonna arendamisse.

3. EMSL võib vastavalt seadusele välja anda stipendiume ning tegeleda koolitustegevusega.

LIIKMELISUS

4. EMSL-i liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga Eestis registreeritud ja avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus.

5. EMSL-i liikmeks astumiseks esitatakse EMSLi juhatusele ettenähtud vormil avaldus ja muud nõutavad dokumendid. Liikmeks vastuvõtmise otsustab EMSL-i nõukogu kuu aja jooksul või avaldaja mittenõustumisel nõukogu keelduva otsusega järgmine üldkoosolek.

6. Liikmete kõik õigused ja kohustused tekivad pärast sisseastumis- ja jooksva aasta liikmemaksu tasumist. Liikmete ja maksude arvestust peab juhatus.

7. EMSL-ist väljaastumiseks esitab liige juhatusele avalduse, mis rahuldatakse kuu aja jooksul, kui liige on tasunud oma võlad EMSL-i ees, sh jooksva aasta liikmemaksu.

8. Liikme võib EMSL-ist välja arvata nõukogu 2/3 poolthäälte enamusega seaduses sätestatud korras ja alustel, kui liige ei järgi vabaühenduste eetikakoodeksit või ei tasu liikmemaksu või ei vasta enam liikmekssaamise tingimustele.

9. Juhatus teatab väljaarvamise ettepanekut arutava nõukogu koosoleku toimumisest väljaarvatavale liikmele vähemalt kaks nädalat ette. Väljaarvataval liikmel on õigus esitada oma selgitused ja nõuda küsimuse arutamist üldkoosolekul vastavalt seadusele.

10. EMSL-i liikmete õigused ja kohustused tulenevad seadusest, põhikirjast ja üldkoosoleku otsustest.

11. Nõukogu võib kehtestada väljaspool EMSL-i liikmeskonda eri (nt toetaja- või auliikme) staatusi, kellele ei kohaldu seadusest ja põhikirjast tulenevad EMSL-i liikmete õigused ja kohustused.

JUHTIMINE

12. EMSL-i üldkoosolekul on kõik seadusest tulenevad õigused, mida pole põhikirjaga antud nõukogu pädevusse.

13. Üldkoosolek toimub vähemalt korra aastas seadusega ette nähtud juhtudel ja korras või vastavalt vajadusele. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatatakse vähemalt 14 kalendripäeva ette e-posti teel. Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust.

14. Üldkoosolekute vahelisel ajal täidab üldkoosoleku ülesandeid volinike koosolek (põhikirjas ja igapäevases asjaajamises nimetatud „nõukogu“). Nõukogu pädevuses on lisaks seaduses ja põhikirjas sätestatule juhatuse liikmete valimine, juhatuse tegevuse üle järelvalve teostamine ning juhatuse esindusõiguse laiendamine ja piiramine, ning juhatuse koostatud EMSL-i eelarve ja tegevuskava ning aastaaruannete heakskiitmine enne üldkoosolekule esitamist.

15. Nõukokku kuuluvad isikud valib EMSL-i liikmete poolt esitatud kandidaatide seast üldkoosolek vastavalt seadusele kolmeks aastaks. Nõukokku kuulub 7-10 liiget, täpse suuruse määrab nõukogu iga koosseisu valimisel üldkoosolek. 

16. Nõukogu liige võib tagasi astuda enne volituste lõppemist, teatades sellest nõukogule vähemalt kuu aega ette. Nõukogu liikme võib enne volituse lõppemist tagasi kutsuda üldkoosolek, kui nõukogu liikme tegevus on vastuolus vabaühenduste eetikakoodeksi või heade kommetega ja kahjustab EMSL-i mainet. Kui nõukogu liikmete arv langeb alla seitsme, kutsub juhatus kokku üldkoosoleku nõukogu liikmete valimiseks.

17. Nõukogu kinnitab enda töökorralduse ning valib endi seast esimehe. Nõukogu koosolekute kokkukutsumisele ja läbiviimisele ei kohaldata üldkoosoleku kohta sätestatut.

18. EMSL-i juhib ja esindab igapäevaselt ühe- kuni viieliikmeline juhatus, kelle valib nõukogu kuni kolmeks aastaks. Juhatuse liikmete tasustamise kord ja nendega lepingute sõlmimine on nõukogu pädevuses.

LÕPPSÄTTED

19. Kõigis olukordades, mida pole põhikirjaga ette nähtud, kohaldatakse seaduses sätestatut.

20. EMSL-i ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses ettenähtud korras.

21. Likvideerimisel allesjäänud vara antakse tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirjas olevale või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.