Üldkoosolek 2005 II

 

EMSLi 2005. aasta teine liikmete üldkoosolek 14. oktoobril valis uued liikmed nõukogusse ja kinnitabsjärgmise aasta liikmeprogrammi. Õhtul tähistatakse aga EMSLi sünnipäeva peoga uuenenud Balti jaama restoranis.
 

Üldkoosoleku protokoll ja presentatsioonid

Üldkoosoleku kutse ja päevakord.doc
 

Üldkoosolekule eelneb kell 11-13 EMSLi majas (II korruse saal, Uus 5, Tallinn) Kalle Jürgensoni ülevaade ettepanekutest (doc: Kalle Jürgenson), mis ta on välja töötanud kodanikeühenduste rahastamiseks riigieelarvest. Sellele arutelule on oodatud lisaks EMSLi liikmetele ka teised huvilised.

Kell 14 algaval liikmete üldkoosolekul muusikamajas (Uus 16c, Tallinn) on kolm päevakorrapunkti: lisaks nõukogu uute liikmete valimisele ja liikmeprogrammile veel ülevaated EMSLi esindajate tööst erinevates komisjonides. EMSLi praeguse nõukogu liikmetest saab ametiaeg täis kolmel: Mall Hellamil, Reet Valingul ja Toomas Trapidol. Neljas liige, Madis Masing, on palunud oma volitused lõpetada seoses pikema viibimisega Eestist eemal.

Nõukogu suuruse otsustab üldkoosolek, kuid vastavalt põhikirjale peab sinna kuuluma vähemalt seitse liiget. Et senises nõukogus on 8 liiget, tuleb 14. oktoobril valida vähemalt kolm uut esindajat. Neile kohtadele said kandidaate esitada kõik EMSLi liikmed, kandidaat ise seejuures ei pea esindama mõnd liikmesorganisatsiooni.

Kokku esitati kuus kandidaati: Avatud Eesti Fondi poolt juhataja Mall Hellam, Eesti Haridusfoorumi poolt juhatuse esimees Krista Loogma, BPW Estonia (Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon) poolt president Tiina Saar, Eestimaa Looduse Fondi poolt tegevjuht Jüri-Ott Salm, Tartu Vabatahtlike Keskuse poolt OÜ ESS haldus juhataja Monika Salu ning MTÜ Kodanikukoolitus poolt nende juhatuse liige Reet Valing.

Kandidaatide CVde ning ülesseadjate kirjutatud põhjendustega, nagu ka teiste üldkoosoleku materjalidega saab tutvuda allpool.

Hääletamisel on igal liikmesorganisatsioonil nii palju hääli kui on valitavaid kohti.
Kolmetunnisele üldkoosolekule järgneb EMSLi sünnipäeva tähistamine algusega kell 18 Balti jaama restoranis, kus pakutakse süüa-juua ning võimalust omavahel toredasti aega veeta.

Siit leiate nõukogu liikmekandidaatide soovitused ja nende CVd:

Mall Hellam
Käesolevaga Avatud Eesti Fond (edaspidi AEF) esitab AEFi juhataja Mall Hellami kandidatuuri EMSLi nõukogu liikme kohale. Avatud Eesti Fond on EMSLi üks asutajaid ning on läbi aastate aidanud kaasa EMSLi kujunemisele üheks kodanikuühiskonna eestkõnelejaks. Usume, et Mall Hellami tegevus ja kogemused on olulised  EMSLi kui eeskosteühenduse tugevdamisel ning Eesti kodanikuühiskonna sidemete laiendamisel üle-euroopalisel tasandil.

Linnar Viik
AEFi nõukogu esimees

Krista Loogma
MTÜ Eesti Haridusfoorum esitab EMSLi nõukogu liikmekandidaadiks oma juhatuse esimehe Krista Loogma. Krista Loogma on Haridusfoorumi tegevusest osa võtnud alates 1999. aastast, 2000. aastal on ta valitud EHF eestseisusesse ja alates 2004 juhatusse, olles ühtlasi selle esimeheks. Seega on tal pikaajalised kogemused MTÜ tegevuses ja selle juhtimisel. Olles üks eestvedajatest haridusuuringute alal ja haridusstrateegia kujundamisel Eestis, on ta tahtnud ja jõudnud tegeleda ka mittetulundusliikumisega. Tema juhtimis- ja eksperdikogemused nii ühes kui teises vallas ning soov kodanikuühiskonna arengut toetada, võiksid tema nõukogu liikmeks oleku korral EMSLi eesmärkide saavutamisele kindlasti kaasa aidata. Eesti Haridusfoorum (www.haridusfoorum.ee) on laiapõhjaline kodanikuühendus, mis on tegutsenud alates 1995. aastast ja on EMSLi liige aastast 1997.

Jüri Jürivee
MTÜ Eesti Haridusfoorum juhatuse liige

Tiina Saar
BTW Estonia (Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni) juhatus otsustas esitada EMSLi nõukogu liikme kandidaadiks president Tiina Saare. Esindades üle-Eestilist äri- ja ametinaiste organisatsiooni soovib Tiina Saar kandideerida EMSLi nõukogu liikmeks selleks, et kaasata enam erinevate organisatsioonide liikmeid Eesti ühiskonna arendamisse.

Eha Pajumets, EENA

Jüri-Ott Salm
Eestimaa Looduse Fond esitab EMSLi nõukogu kandidaadiks tegevjuht ja juhatuse liikme Jüri-Ott Salmi.

Toomas Trapido, ELF

Monika Salu
Tartu Vabatahtlike Keskus esitab Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu nõukogu kandidaadiks Monika Salu. Monika Salu on Eestis laialt tuntud tippjuht. Aastatel 1996-1999 oli Salu Tallinna aselinnapea ning Pirita linnaosa vanem. Aastatel 2000-2003 juhtis ta Eesti Lotot ning 2003-2004 töötas Minu Vara nõukogu esimehe ametikohal. Nendel tööpostidel on Salu ennast näidanud kui uuendusmeelne juht, kes on võimeline firma raskest olukorrast välja tooma või organisatsiooni tegevuse uuele tasemele viima ning selleks vajalikud süsteemid üles ehitama.

Monika Salu on Tallinna Kõrgemas Kommertskoolis õppinud rahvusvahelist ärijuhtimist (läbides nii magistrantuuri kui doktorantuuri) ning ennast mitmetel rahvusvahelistel koolitustel täiendanud, mis lisaks juhtimiskoolitusele hõlmavad näiteks ka müügistrateegiaid ja terviseprojektide temaatikat. Salu juhtimisalane töökogemus on olnud väga mitmekesine.
Monika Salu on üles näidanud ka tugeva sotsiaalse närvi omamist, olles avalikult arutlenud mitmetel Eesti ühiskonna jaoks olulistel teemadel, nagu näiteks maksuküsimused ja laste kasvatamise väärtustamine. Eesti Lotos Salu juhtimisel ellu viidud ümberkorraldused aitasid muuta firma tegutsemise tõhusaks ja läbipaistvaks, vähendada kulutusi ning seada keskseks eesmärgiks inimestele heategevuseks turvaliste võimaluste pakkumise Hasartmängumaksu Nõukogu kaudu.

EMSL on üheks peamiseks kodanikuühiskonna arengut mõjutavate uuenduste ja  muudatuste eestvedajaks Eestis. EMSL osaleb aktiivselt Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsiooni ellurakendamiseks vajalike tegevuste planeerimises ja elluviimises, juhib ühenduste rahastamise põhimõtete väljatöötamist ning on avalikule sektorile oluliseks partneriks, esindades avalikes huvides tegutsevaid ühendusi.

Tartu Vabatahtlike Keskus leiab, et Monika Salu teadmised, aga eriti just mitmekülgsed praktilised kogemused saavad olla EMSLi tegevusele suureks toeks. Olles tippjuhina töötanud kõigis kolmes sektoris, omab Monika Salu head ülevaadet ühiskonna vajadustest ja võimalustest ning peab oluliseks probleemidele terviklike lahenduste otsimist. Samuti on Salu teadmistest Eesti maksusüsteemi vallas abi ühenduste rahastuspõhimõtete väljatöötamisel. Eesti kodanikuühiskonna arengus toimuvate kiirete muudatuste ajastul on Monika Salu paindlikkus ja tulemustele orienteeritus ülimalt väärtuslikud omadused, mis on vajalikud ja sobilikud EMSLi tegevuse juhtimiseks EMSLi nõukogu liikmena.

Tuulike Mänd
Tartu Vabatahtlike Keskuse juhatuse liige

Reet Valing
MTÜ Kodanikukoolitus esitab EMSLi nõukokku Reet Valingu kandidatuuri. Reet Valing on Eesti Raadio ajakirjanik, MTÜ Kodanikukoolitus juhatuse liige ja Eesti Ajakirjanike Liidu juhatuse liige, mistõttu on ta hästi informeeritud kodanikuühiskonna tegemistest. Meie arvates on ta senise tööga EMSLi nõukogus hästi hakkama saanud.

Ene Hion ja Külli Vollmer
Kodanikukoolituse juhatuse liikmed