Üldkoosolek 2010

EMSLi üldkoosolek 

21. mail 2010 kella 10-12
NO99 teatris (Sakala 3, Tallinn)
 

PÄEVAKORD

Kell 10 – Sissejuhatus

Kell 10.10 – EMSLi 2009. majandusaasta aruande ja audiitori järeldusotsuse tutvustamine, küsimused-vastused ning aruande kinnitamine (Urmo Kübar)

EMSL 2009 aastaaruanne.pdf

Kell 10.40 – EMSLi 2010 tegevuskava tutvustus, küsimused-vastused (Urmo Kübar)

EMSLi nõukogu poolt heaks kiidetud tegevuskava leiad EMSLi tegevuskava 2010.xls

Kell 11 – Nõukogu suuruse otsustamine ja uute liikmete valimine: kandidaatide tutvustus, küsimused-vastused, lühike vaheaeg salajaseks hääletamiseks (Lagle Parek)

Sel kevadel saavad nõukogus läbi nelja liikme volitused: Barbi Pilvre, Daniel Vaarik, Kristina Mänd ja Lagle Parek. Kuni järgmise üldkoosolekuni kestavad edasi ülejäänud kuue nõukogu liikme volitused. Vastavalt põhikirjale on nõukogus 7-10 liiget, seega valitakse seekord 1-4 uut liiget – kui palju täpselt, otsustab üldkoosolek enne uute liikmete valimist. Kui kandidaate on rohkem kui valitavaid kohti, siis toimub salajane hääletus.

Kandidaate nõukogu liikmeks saavad üles seada kõik EMSLi liikmesorganisatsioonid. Nõukogu (seaduse mõistes volinike koosolek) on üldkoosolekute vahel EMSLi kõrgeim juhtorgan, kes kavandab EMSLi pikaajalisemat tegevust, teostab järelevalvet juhatuse üle ning otsustab igapäevase tegevuse raamest väljuvaid küsimusi. Töö nõukogu liikmena ei ole kerge, palka selle eest ei maksta, aga on huvitav ja kasulik.

Et seada üles kandidaat EMSLi nõukogu liikmeks, palume hiljemalt 14. mail esitada e-posti aadressil urmo@ngo.ee järgmised dokumendid: vabas vormis ülesseadmiskiri, kandidaadi kirjalik nõusolek ja CV.

ÜLESSEATUD KANDIDAADID:
– Barbi Pilvre (esitaja: Eesti Ajakirjanike Liit)
– Daniel Vaarik (esitaja: Heateo Sihtasutus)
– Kristina Mänd (esitaja: Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus)

Kell 11.30 – EMSLi liikmete vastuvõtmise põhimõtted ning liikmemaksu suuruse otsustamine eurodes (Kristina Mänd)

EMSLi nõukogu pakub üldkoosolekule välja senisega võrreldes täpsustatud põhimõtted, milliseid organisatsioone ja kuidas EMSLi liikmeks võetakse. Väljapakutavad põhimõtted leiad EMSLi liikmepõhimõtted.pdf. Nõukogu on koostanud ka seletuskirja, mida saab lugeda EMSLi liikmepõhimõtted seletuskiri.pdf.

Kui Eestis minnakse enne järgmist EMSLi üldkoosolekut üle eurole, siis pakub nõukogu üldkoosolekule otsustamiseks ettepaneku, et EMSLi liikmemaksu suurus arvestatakse ümber eurodesse ülemineku päeval kehtiva kursi alusel. Nt. kui kurss on 15.6466, siis hakkaksid EMSLi liikmemaksud olema
senise 365 krooni asemel 23,33 eurot
senise 700 krooni asemel 44,74 eurot
senise 1000 krooni asemel 63,91 eurot
senise 1500 krooni asemel 95,87 eurot
Liikmemaksu suuruse otsustab iga liige ise, soovituslikult seotuna oma sissetulekutega eelmisel aastal.

Kell 11.50 – nõukogu liikmete valimise tulemuse teatavakstegemine (Lagle Parek)

Kell 12 – vaba mikrofon (kui on soovijaid) ning seejärel lõunapaus ja vaba vestlus

Kell 13 algavad samas II Eesti vabaühenduste kärajad

Kärajatel tehakse algust vabaühenduste manifesti koostamisega 2011. aasta Riigikogu valimisteks, tutvustatakse kodanikuühiskonna arengukava 2011-14 seks ajaks valminud versiooni ning kogutakse sellele tagasisidet ja arvamusi, ning arutatakse teisi ühendustele olulisi küsimusi. Kärajad kestavad kuni kella 17ni.