Üldkoosolek 2013

2013. aasta üldkoosolek toimus 31. mail Tallinna Ülikoolis.

ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKAVA

Kell 13.00 – Uste avamine ja nimede kirjapanek.

Kell 13.20 – Sissejuhatus, üldkoosoleku juhataja, protokollija ja valimiskomisjoni valimine, päevakorra kinnitamine.

Kell 13.30 – EMSL-i 2012. majandusaasta aruande tutvustamine, küsimused-vastused, aruande kinnitamise hääletus.

Kell 14.10 – EMSL-i suunad aastatel 2013-16 – plaani tutvustamine, küsimused-vastused, kinnitamise hääletus.

Kell 14.30 – Nõukogu liikmete kandidaatide tutvustamine ning paus koos salajase hääletamisega.

Kell 15.10 – EMSL-i 2013. aasta tegevuskava tutvustamine.

Kell 15.45 – Nõukogu liikmete valimise tulemuste teatavakstegemine ja muud küsimused, kui neid on. Sealt edasi sujuvalt tee-kohvi, kringli ja huvitavate vestluste juurde. Ruumi peame tühjaks tegema hiljemalt kell 17.

NÕUKOGU LIIKMETE VALIMINE

Nõukogu on EMSL-i kõrgeim juhtorgan üldkoosolekute vahelisel ajal, kes kinnitab EMSL-i tegevuskavad ja eelarved, valib juhatuse liikmed, teostab järelevalvet ja otsustab igapäevategevuste raamidest väljuvate küsimuste üle. Nõukogu liikmetest lõpeb selle kevadega ametiaeg Barbi Pilvrel, Daniel Vaarikul ja Kristina Männil, samuti soovib suure koormuse pärast põhitööl nõukogust lahkuda Maarja Mändmaa.

Vastavalt EMSL-i põhikirjale on nõukogus 7-10 liiget ning et varasemast jääb nõukogusse alles viis liiget (Krista Pedak, Liia Hänni, Margo Loor, Tarmo Tüür ja Sandra Lillemaa), siis tuleb seekord juurde valida 2-5 liiget – kui palju täpselt, otsustab üldkoosolek kohapeal.

Kandidaate said esitada kõik EMSL-i liikmesorganisatsioonid, tähtpäevaks 17. mail esitati kuus kandidaati (nime järel on toodud esitaja koostatud lühike tutvustus): 

1. ERKKI PEETSALU (esitaja: Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfond)

Erkki on lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjanduse erialal ning alates 1995. aastast on ta tegev kommunikatsiooni valdkonnas, olles PR-firma KPMS & Partner üks asutajaid ning juhtides erinevaid teavitus- ja loovprojekte. Ta on National Geographicu Eesti väljaande peatoimetaja, Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfondi nõukogu liige, Loovagentuur Maailm juht. Erkki on laia silmaringi, suure kogemustepagasiga väga meeldiv inimene, kes oma teadmiste, kogemuse ja olekuga sobiks ja lisaks palju väärtust EMSLi nõukogusse

2. HILLE HINSBERG (esitaja: Avatud Eesti Fond)

Hille töötab kodanikuühiskonna ja valitsemise eksperdina poliitikauuringute keskuses Praxis ja on varem samade teemade eest seisnud Riigikantseleis. Tuntud ja tunnustatud kaasamise ning e-demokraatia asjatundjana on Hillel olulisi teadmisi ja kogemusi, mis kindlasti aitavad teha valikuid EMSL-i strateegiliste suundade juurde tegevuskava loomisel. Näiteks ettevõtmiste käivitamisel, mille kaudu inimesed saavad häid kogemusi avalike asjade arutamises, otsustamises ja elluviimises osalemisest või lahenduste leidmisel, kuidas Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsioonis kokku lepitud kodanikualgatuse ja avaliku võimu koostööpõhimõtete järgimise eest veelgi jõulisemalt seista. Hille on osaline mitmetes rahvusvahelistes suhtlusringides – näiteks avatud valitsemise ja avatud eelarve teemalistes võrgustikes, aga ka mõttekodade koostöökogudes. Tema osalemine EMSL-i juhtimises tooks nii aruteludesse kui EMSL-i tegevuse üle otsustamisse juurde rahvusvahelist kogemust.
Hille on teinud viimaste aastate jooksul EMSL-iga koostööd mitmete väiksemate ja suuremate ettevõtmiste algatamisel ja elluviimisel. Ta teab ja tunneb liidu toimimist nagu ka EMSL-i võimalusi ning rolli avalikes huvides tegutsevate vabaühenduste huvide kaitsjana, laiemalt kodanikuühiskonna kujundajana Eestis. Hille jagab EMSL-i põhiväärtusi, tal on alati häid mõtteid, algatustahet ja ambitsiooni. 

3. KÜLLI VOLLMER (esitaja: MTÜ Kodanikukoolitus)

Meie kauaaegne liige Külli on entusiastlik, energiline, töökas, kohusetundlik, lugupeetud – me võiksime siia lugeda kümneid väga positiivseid omadussõnu, mis kõik vastavad tõele. 
Külli on Kodanikukoolituses tegutsenud 15 aastat, ta on olnud huviklubi „Viiger“ asutajaliige, töötanud Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuses mitme erineva üksuse juhina ja praegu on ta Eesti Külaliikumine Kodukant külakultuuri valdkonna juht ning Teeme Ära talgupäeva maakondlike koordinaatorite meeskonna eestvedaja.
Nagu esitatud loetelust näha, on Küllil kogemus ja ta tuleb suurepäraselt toime väga erinevates valdkondades. Tema isikuomadused on sobivad just tegutsemiseks kodanikuühiskonna arendamisel. Ta on empaatiline ja mõistev suhtleja, kes tunneb ära uue, oskab seda esitada ja värskeid ideid kaitsta. Tal on magistrikraad täiskasvanute koolitamise alal ja praktiline kogemus seminaride, konverentside, õppereiside ja muu sarnase korraldamisel ja läbiviimisel. Tema tutvusringkond on kadestamisväärselt lai, teda tuntakse kõigis maakondades ja tema tunneb aktiivseid inimesi terves Eestis.
Kodanikukoolituse juhatus leiab, et EMSL-i nõukogu liikmena oleks Külli see isik, kes ehitab sillad erinevate ühenduste, huvigruppide ja liikumiste vahel. Me oleme kindlad, et Külli kandidatuur väärib toetamist.

4. MARGUS RINK (esitaja: Terve Eesti Sihtasutus)

Margus on kõrgelt hinnatud tippjuht – suurepärane inimene, võimekas strateeg ja silmapaistev esineja. Aastatel 2008-2010 oli ta ka Terve Eesti SA nõukogu liige, panustades palju aega ja energiat TESA koostöövõrgustiku laiendamisele ning ärisektori tippjuhtide kaasamisele. Margus oli ühtlasi aktiivne ja hinnatud eestkõneleja, aidates vähendada ühiskonnas stigmat ja diskrimineerimist HIV-positiivsete suhtes. Leiame, et Margus tugevus EMSL-i nõukogu liikmena on tema suur kogemustepagas tippjuhina ja lai kontaktivõrgustik ärisektori tippjuhtide seas. Usume, et Marguse osalemine EMSL-i nõukogus toob juurde vajalikku strateegilist lähenemist ja aitab parimal moel rakendada ärisektori kogemust kolmanda sektori organisatsioonide arendamisel.

5. MARI-LIIS JAKOBSON (esitaja: Arengukoostöö Ümarlaud)

Mari-Liis on noor, aga juba hinnatud politoloog, kes lisaks suurepärastele erialastele teadmistele valdab ka oskust neid teadmisi avalikkuseni tuua. Lisaks põhitööle õppejõuna Tallinna Ülikoolis, kus ta muu hulgas loeb ka erinevaid kodanikuühiskonna kursuseid, ning teadustööde autorina, astub ta näiteks regulaarselt üles Vikerraadio nädalakommentaaride ühe autorina. Ta on kaasa löönud ka mitme EMSL-i tegevuse juures, näiteks 2011. aasta Riigikogu valimiste eel hea valimistava ühe valvurina ja 2013. aastal Rahvakogu arutelupäeva juhina. Et poliitikakujundamine kodanikuühiskonna väärtustest lähtuvalt on üks EMSL-i peamistest ülesannetest, on Mari-Liisi teadmised, oskused ja kogemused nõukogu liikmena eriti väärtuslikud.

6. MARTIN NOORKÕIV (esitaja: Domus Dorpatensis) 

Kandideerin EMSL-i nõukogu liikmeks, sest soovin oma senised kogemused ja oskused tuua laiemalt Eesti kolmanda sektori käsutusse.
Olen viimase viie aasta jooksul omandanud teatud spetsiifilise oskuste kogumi, mille peamiseks väljundiks on suurt hulka vabatahtlikke kaasavate süsteemide loomine ja arendamine. Siinkohal on oluline rõhutada, et mitte ainult vabatahtliku tegevuse kogemuse pakkumise eesmärgiga (kuigi ka see on äärmiselt oluline), vaid organisatsioonilise tegevusvõimekuse kasvatamiseks – et kaasatud vabatahtlikud võimaldaksid organisatsioonil tegelikult soovitud eesmärke saavutada. Sedatüüpi vabatahtlike kaasamist ning selliste organisatsiooniliste arengute toetamist tahaksin EMSL-i nõukogu kaudu edendada kogu sektoris.
Teiseks juhin viimased kaks aastat ise üht sotsiaalset ettevõtet, olen osalenud sotsiaalsete ettevõtete võrgustiku loomise protsessis ning nüüd vean koos meie inimestega Eesti esimese sotsiaalse ettevõtluse inkubaatori käivitamist. See on teine pool sellest, mida näen, et saan EMSL-i nõukokku juurde tuua – väga vahetud kogemused sotsiaalse ettevõtjana tegutsemisest ning sotsiaalse ettevõtluse toetamisest/arendamisest valdkonnana.
Lisaks nendele kahele põhiteemale toon endaga valitud saamise korral kaasa struktuurse mõtlemise juhtimisest ja organisatsiooni arendamisest, head kogemused noorte kaasamisest ning suuremahuliste kodanikualgatuste elluviimisest.