artikkel

Kaasamine kaasamise pärast või kui usaldusväärsust mõjutav protsess?

laine
Andra Somelar, Maarja Käger 11. jaanuar 2021
Foto:

Kas kaasata kaasamise pärast ja kuidas mõjutab see protsess usaldusväärsust, mõtisklevad ANDRA SOMELAR ja MAARJA KÄGER Balti Uuringute Instituudist.

Kodanike kaasamisest räägitakse igal aastal aina rohkem – küll oodatakse linnaelanikke arvamust avaldama üldplaneeringute ja strateegiate kohta, küll kutsutakse huvigruppe töötubadesse, küll soovib üks või teine teenusearendaja lõppkasutajaga oma lahendusi testida.

Kaasamine kui selline näikse olevat lausa juurdunud praktika, mille vajalikkusest on eri pooled lõpuks ka iseseisvalt aru saanud. Samas on oluline vaadelda kaasamist kui mitte ainult nii-öelda linnukese kirja saamist, vaid kui pikka ja põhjalikku protsessi, millel on erinevad tõhususe ja intensiivsuse astmed ning kus oluline on kaasaja ja kaasatavate väärtustega arvestamine ja eetilisus. Millised kaasamisvormid on levinuimad ja kui efektiivsed nad õigupoolest on?

Kaasamine kui redel

Kaasamine tähendab enamasti kellegi, olgu see siis inimrühma, üksikisiku või organisatsiooni „kaasa tõmbamist“ mistahes eesmärgil. Levinuim näide on eelmainitud avaliku ja läbipaistva valitsemise üks eeldusi – oma linna või piirkonna elanike otsustamisse kaasamine või äärmisel juhul nende teavitamine, et midagi otsustatakse. Informeerimine ehk teavitamine on kaasamise redeli esimene aste, kuigi sisuliselt veel kaasamisega tegu ei ole.

Kui vaadata joonisel esitletud kaasamise redeli astmeid või samme terviklikult, on näha kaasamise intensiivsuse muutust nii-öelda nõrgimast tugevaimani: pelgalt teavitamine kaasab sihtgruppi väga nõrgalt ja tihtipeale teadmata ulatuses (kui paljud avasid selle e-kirja / nägid seda plakatit / lugesid seda infot?), mistõttu võiks teavitamisest mõelda ennekõike kui kaasamise-eelsest tegevusest. 

Seevastu konsulteerimine eeldab juba mingit sorti otsest kontakti sihtgrupiga – kas isiklikku või tehnoloogia vahendusel. Konsulteerimiseks võib pidada näiteks Tartu linna ideekorjeid, millest viimane toimus HEAT-projekti raames 2019. aasta suvel. Kampaania käigus said kõik Tartu elanikud märkida veebis tööriista ArcGIS abil kaardile enda jaoks probleemsed kergliikluse taristuga seotud kohad, ettepanekud jms. 

Kuigi linnavalitsus võtab endale ideekorje käigus kohustuse tagasisidestada kõik laekunud arvamused, ei ole saadud tähelepanekute või ettepanekute sisu siduv ning lõplik otsus lahendatavate olukordade asjus jääb linnale. Seetõttu võib ka seda kaasamise astet pidada küll väärtuslikuks, kuid elanike vaatepunktist olemuselt pigem nõrgaks. Seda enam, et probleeme ei pruugita lahendada koostöös elanikega.

Redeli kolmas aste on „koostöö“, mis on eesti keeles vahest üks laialivalguvaima tähendusega mõisteid. Oma igapäevatöös oleme tihti kohanud, kuidas koostöö mõistet laiendatakse heldelt kõigele, mis hõlmab mistahes kontakti oma sihtgrupiga. Meenub näiteks kurioosne situatsioon ühe intervjueeritavaga, kui küsimuse peale, kas nende organisatsioon teeb tihedalt koostööd ka teiste asutustega, kinnitati: „Väga tihti! Me saadame iga nädal neile meiliga infot edasi!“

Tegelikkuses peaks koostöö hõlmama kahepoolset pingutust ja koosloomet, milles mõlema poole, nii kaasatava kui kaasaja arvamusi, hinnanguid ja ettepanekuid peetakse võrdselt tähtsaks ja võetakse arvesse. Inglise keeles viidatakse sellele redelipulgale kui collaboration’ile ehk kollaboratsioonile, mis eeldab, et otsuste ja lahendusteni jõutakse ühiselt ja need rahuldavad kõiki asjaosalisi. Näiteks Hea Kodaniku lehekülgedelt võib lugeda koosloomest, mis on koostöö üks vorme. Selle sisulisi etappe iseloomustab ühiselt koosloome eesmärkides, protsessis ja põhimõtetes kokkuleppimine ja lahenduste disainimine ehk loov kollektiivne probleemilahendamine. Lisaks kollektiivsele lähenemisele aitab selline sisukas koostöö mõista lahendatavat probleemi eri nurkade alt ning saada sisendit kõigis ühistöö etappides.

Redeli kõige viimane aste on võimestamine (inglise keeles empowerment) – sõna, mis kõlab eesti keeles veel veidi kohmakalt. Alternatiividena on tihti tarvitusel – küll erinevates kontekstides – ka jõustamine või väestamine. Nagu termin ütleb, hõlmab see oma sihtgrupi või kaasatava „võimuga täitmist“: kaasatavale antakse võim sõnastada ise oma probleem ja pakkuda sellele lahendus ning kaasatav võtab endale kohustuse lahendus ellu viia. Eestis on võimestamise näiteks iga-aastased kaasava eelarve kampaaniad, kus linlased saavad pakkuda ideid, nende üle hääletada ning linnavalitsus võtab kohustuse need lahendused koostöös idee väljapakkujaga ellu viia. Võimestamine on kaasamise kõrgeim aste – kaasatava käes on piltlikult öeldes nii lukk kui ka võti, teda koheldakse kui eksperti ja autoriteeti.

Ideaalis peaks iga kaasamisprotsess tekitama kaasatavas sarnase tunde. Osaleja peaks tundma, et ta sisend on oluline ja vajalik ning et ta on kuidagi panustanud millegi paremaks tegemisse. Seda tunnet aitab tekitada, kui info mingist arendustegevusest jõuab otse asjaosalisteni, mitte nad ei satu selle peale juhuslikult. See jätab pigem mulje, et midagi üritatakse tagaselja ära teha.

Oluline on kaasatavate arvamuste tagasisidestamine, et kõik mõistaksid, miks ja millised mõtted teostatakse ning millised mitte. Protsessi loomulik osa on ka tehtu jätkuv arendamine, mis eeldab taas nii teavitamist, konsulteerimist, koostööd kui ideaalis ka võimestamist. Kaasamisest tuleks alati mõelda kui protsessist, mitte ühekordsest ettevõtmisest. 

Kaasamine peaks seega hõlmama mingit sorti suhet oma sihtgrupiga, usaldust ja soovi ühise eesmärgi nimel töötada. Kui kaasamine toimub mõne keerulise probleemi või teenuse lahendamiseks või disainimiseks, on protsessil kui sellisel eriti suur tähtsus, kuna kaasatava motivatsioon osaleda peab säilima terve perioodi vältel. Vastasel juhul on näiteks mõnd teenust arendav vabaühendus peagi silmitsi olukorraga, kus sihtrühm ei pea mõistlikuks oma aja kulutamist sinna, kus nendega nagunii ei arvestata, ja lõpuks valmib teenus, mida tegelikult kasutada ei soovita. Vigasest kaasamisest hoolimata kiputakse aga sageli ütlema, et kaasasime kõik olulisemad pooled.

Tööriistad kaasamiseks

Sisulise kaasamise ja koostöö olulisusele on nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt üha enam tähelepanu pööratud. Välja on töötatud mitmesuguseid juhiseid ning üritatud kirjeldada erinevaid kaasamisvõimalusi. Üha enam pööratakse tähelepanu seni vähem kaasatutele ja sihtrühmade mitmekesisusele.

Üks selliseid näiteid on autorite uus ja põnev projekt GreenSAM (www.greensam.eu; Interreg Baltic Sea Region), mille fookuseks on eakate kaasamine roheliste mobiilsuslahenduste välja arendamisse. Seal oli autorite roll luua kaasamismeetodite tööriistakast, mis oleksid sobilikud või kohandatavad just eakatele. 

Töötades läbi erinevate tööriistade kirjeldusi ja üritades üleüldse mõista, millal on tegu tehnika, tööriista või meetodiga, tegid autorid mitu tähelepanekut. Ootuspäraselt oli neist esimene oma sihtgrupi vajadustega arvestamine – mitte kõik tööriistad ei sobi kõigile või kõige jaoks, ehk kui tööriista polnud võimalik seeniorist kasutajaga mugavalt ja loogiliselt kasutada, see tööriistakasti ei jõudnud. 

Teine tähelepanek oli seotud kaasaja motivatsiooniga kaasata. Näiteks kui linnavalitsus soovib kaasata eakaid inimesi mobiilsuslahenduste planeerimisse, oli oluline eristada tööriistu nii selle faasi põhjal, kus neid kõige paremini kasutada saab (alates planeerimisest, lõpetades tagasiside ja hindamisega), kui ka kaasaja motivatsiooni põhjal (mis kaasamise redeli astmes kaasaja tegutseda soovib – kas tahetakse küsida ainult arvamust või midagi koos luua).

Väärib märkimist, et kindlasti ei ole selles ega teistes näiliselt sarnastes tööriistakastides kajastatud kõikvõimalikud tehnikad, tööriistad ja meetodid, kuid GreenSAMi raames valmivad materjalid, sealhulgas tööriistade rakendamist toetavad juhendid, aitavad kaasajal aru saada kaasamise erinevatest nüanssidest, et olulised pooled ka tegelikult soovikohaselt kaasatud saaksid. See teadmine ja arusaam on oluline kõigile, mitte vaid mobiilsuslahenduste väljatöötamiseks ja eakate kaasamiseks. Julgustamegi lugejat tutvuma ka enda valdkonnast ja sihtrühmadest väljaspool olevate juhiste ning heade praktikatega – kunagi ei tea, kust oma organisatsiooni ja sihtrühmade jaoks väärtuslikku infot saab. Eesmärk on ju üllas: elu paremaks muutvad ja erinevaid väärtuseid arvestavad muutused.

Oluline on ka märkida, et mistahes kaasamise puhul on harva kõige olulisem eelarve või peened ja kallid tehnoloogilised lahendused – eelkõige on vaja julget pealehakkamist, pühendumust ja aega. Kui kallid kingitused ja meened võivad näiliselt inimesi ahvatleda ja osalema meelitada, siis kvaliteetse ja sisulise kaasamisprotsessi tunnusmärkideks on ka kaasatava huvi ja panus, mida suure raha eest ostetud tänukingitused tagada ei pruugi.

Eetika ja väärtused

Kaasamisega seoses on üks suuri sõlmprobleeme ka eetika ja väärtused, mis haakub lisaks eespool mainitule ka andmekaitsega. Ühelt poolt teeb kaasamise ja kaasamise aluseks oleva teavitamise keerulisemaks, kui me ei saa kasutada mujalt uuringutest või kontaktilistidest saadud e-posti aadresse. Teisalt aga pole eetiline kasutada varem kogutud kontaktandmeid selleks, milleks enne pole luba küsitud. See mõjutab paratamatult ka ülalmainitud heade suhete olulisust: kaasatavad peavad teadma, miks just nende panus vajalik on ning kus nende kontaktandmeid ja saadud sisendit kasutatakse.

Ka rahvusvaheliste projektide maailmas näeb hea tava ette, et eetikateemad mõeldakse läbi juba taotlemise faasis, eriti mis puudutab andmekaitset ja isikuandmeid. Näiteks autorite mõttekoja uusim rahvusvaheline projekt AllThings.bioPRO (http://www.allthings.bio/; Horisont 2020), mille fookuses on koosloome biomajanduse kontekstis, loob projektis kasutatava eetikakoodeksi juba projekti alguses, et tagada kaasamise protsessi läbipaistvus ja korrektsus terve projekti eluaja jooksul. Õnneks on riigihangete raames uuringute tellijad lasknud üha enam pakkujatel ka andmekaitsele mõelda.

See on hea tava, mis aitab vältida ebaeetilisi, aga levinud olukordi – näiteks kui väidetakse, et sihtrühm kaasati, kuigi tegelikult neid vaid teavitati, teema üle sai arutatud paari sõbraga kohvilauas või kaasamist puudutav info jõudis vaid väga piiratud sihtrühmani. Kasutagem ära järjest paranevaid võimalusi oma kaasamisoskusi arendada, sest kvaliteetne, sihtrühmade ja ühiskonna väärtusi arvestav kaasamine mõjub positiivselt ka vabaühenduste usaldusväärsusele. Kui organisatsioonis on võetud eesmärgiks või põhimõtteks pooli alati ja hästi kaasata, on sellele juba lihtne edasisi tegevusi  üles ehitada.

Ilmus Hea Kodaniku talvenumbris.