artikkel

Kodanikuühiskond valitsuse tegevusprogrammis

laine
21. mai 2019
Foto:

Valitsuse tegevusprogrammis on 12 kodanikuühiskonda enam puudutavat lubadust, mis enamvähem kattuvad vabaühenduste soovidega:

1.1. Edendame sidusat, hoolivat ja sallivat ühiskonda, mille liikmed tunnevad end turvaliselt ja ühiskonna ellu kaasatuna.
Valitsuse otsustusprotsessiga seotud eelnõude infosüsteemi (EIS) prototüüp juuni 2020

1.2. Taunime resoluutselt rahvuste vahelise vaenu ilminguid, antisemitismi ning ühiskonda lõhestavat retoorikat.
Analüüs ja ettepanekud vaenukõne ja -kuritegude ennetamiseks, vältimiseks ja tagajärgedega tegelemiseks

3.1. Toetame bürokraatia ja halduskoormuse igakülgset vähendamist riigijuhtimises ning riigiasutustega suhtlemisel nii eraisikutele kui ettevõtetele. Vähendame avaliku sektori mahtu. 

3.9. Suurendame läbipaistvust ning vähendame teabe asutusesiseseks kasutamiseks määramise aluseid.
Analüüs ja ettepanekud teabe asutusesiseseks kasutamiseks määramise alustest

3.10. Hindame suurprojektide avalikele huvidele vastavust, kaasates sõltumatuid asjatundjaid, väliseksperte ja kodanikuühiskonna esindajaid.
Analüüs ja ettepanekud talumishuvi (arendustest tuleneva kohaliku rahalise kasu) edendamiseks

3.14. Toetame laiemat inimeste informeerimist ühiskonnaelu teemadel, sh poliitilise välireklaami keelu lõpetamist. 

3.15. Kaasame kodanikuühiskonda seadusloome välja töötamisse tagamaks laiapõhjaline ning läbipaistev otsuste kujunemine.
Valitsuse otsustusprotsessiga seotud eelnõude infosüsteemi (EIS) prototüüp

3.17. Edendame riigi ja kodanikusektori partnerlust nii toetusmeetmete arendamisel kui info vahetamisel. 
Analüüs ja ettepanekud CLLD-tüüpi kohalikul algatusel põhineva alt üles lähenemisviisi rakendamiseks ESIF fondide puhul

5.4. Toetame kogukondliku liikumise, sh külavanemate rolli kohaliku elu kujundamisel.
Ühine põllumajanduspoliitika strateegiakava  (LEADER-meede)

8.1. Kaasame eakaid ühiskondlikult oluliste küsimuste aruteludesse läbi eakate nõukogude. 

10.12. Peame oluliseks metseenlust ja motiveerime sponsorlust ning erakapitali suuremat kaasamist kultuuri loomisesse ja edendamisse. 
Analüüs ja ettepanekud erakapitali suuremaks kaasamiseks kultuuri loomisesse ja edendamisse

12.15. Vähendame ka edaspidi ettevõtjate halduskoormust ning bürokraatiat. Rakendame andmete kogumisel ühekordse küsimise põhimõtet.

12.17. Soodustame riigihangetel innovaatiliste lahenduste tellimist ning sotsiaalse vastutustundlikkuse põhimõtete järgimist.
Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse ühendarengukava koostamise ettepanek

13.3. Toetame riigi ja riigiettevõtete poolt kogutud andmete turvalist ning anonüümset kasutamist ka erasektori poolt.
Avaandmete kättesaadavaks tegemise korraldamine

Lisaks on veel hulk lubadusi nt vabatahtlike ja noorte teemal, mida lugege ise.

Kel on mõtteid, kirjutab alari@heakodanik.ee.