artikkel

Kui vastutustundlik on ettevõtlus Eestis?

laine
Kristiina Esop 18. juuni 2018
Foto:
Mai lõpus said 70 ettevõtet Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi tunnustuse selle eest, et hoolivad ümbritsevast ning soovivad panustada ühiskonda rohkemaga, kui seadus nõuab. Foorumi tegevjuht KRISTIINA ESOP kirjutab, kui kaugele Eesti ettevõtlus tänaseks oma ühiskondliku vastutuse mõtestamisel jõudnud on.

Eestis räägitakse ettevõtete sotsiaalsest vastutusest praegu oluliselt rohkem kui näiteks viis aastat tagasi, võrreldes Põhjamaadega aga siiski veel suhteliselt vähe. Oleme jõudnud selleni, et avalikult ja sisuliselt arutletakse näiteks selle üle, milline on ettevõtte roll ja vastutus ühiskonna ees lisaks kasumi teenimisele.

Eleringi juht Taavi Veskimägi kirjutas mõnda aega tagasi, kuidas tippjuhtidel lasub lausa kohustus osaleda riigi arengus ja avalikes aruteludes. Ettevõtted on hakanud aastaaruannetes (aga ka muudes infokanalites) lisaks finantsnäitajatele välja panema ka sotsiaalse ja looduskeskkonnamõju näitajaid ning üha tähtsamaks muutub usaldusväärtuse temaatika. Üha rohkem ettevõtteid osaleb igal aastal Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksis.

Ettevõtte sotsiaalne vastutus (corporate social responsibility ehk CSR) tähendab eelkõige sotsiaalse, keskkondliku ja majandusliku mõõtme lõimimist juhtimissüsteemis. See sisaldab näiteks ka huvigruppide vajaduste tundmist ja äritegevusega kaasnevate mõjude teadlikku juhtimist. Väärtustel põhineva ja süsteemse juhtimisega annab ettevõte ühiskonnale tugeva signaali, mida ta oluliseks peab ja millise elukeskkonna loomisesse panustab. Signaale antakse edasi mitmel viisil, sealhulgas näiteks juhtkonna avalike seisukohtade kaudu ja sellega, milline on töötajate hoiak klientide suhtes. Ka Nasdaq Balti börsil on sotsiaalse vastutustundlikkuse temaatika hetkel aktuaalne. Teadlikkuse tõstmise kaudu juhitakse investorite tähelepanu ettevõtete usaldusväärtust tõendavatele mitmekülgsetele näitajatele.

Ettevõtted, kes sotsiaalset vastutust ei tähtsusta, teevad endale pikas plaanis karuteene. Miks? Infoajastust tulenevalt ollakse märksa enam teadlikud ühiskondlikest probleemidest ning ebaõiglusest. Suur hulk tänastest noortest peab vajalikuks kuuluda organisatsiooni, mis aitab kaasa mõne suurema ühiskondlikku eesmärgi saavutamisele või probleemi lahendamisele. Tähendus ja sisukus töö tegemisel ning isikliku talendi rakendamine on üha rohkem hinnas. Oskus huvigruppidega dialoogis olla aitab lisaks uute ärivõimaluste loomisele ligi meelitada talente, mis on muutumas ettevõtete üha suuremaks prioriteediks.

Tööandjatel on ettevõtluse seisukohalt kasulik teada, millised on tähtsamad avalikkuses käivad arutelud ning kus tema ettevõte saab kaasa aidata sektorisiseste ja sektoriteüleste kitsaskohtade lahendamisele.

Trendid sektoritevahelistes koostöömudelites

Üha sagedamini toimub sektorite koostöö uusi kestlikke ärimudeleid luues, mis on juba eos mõeldud probleemide süsteemseks lahendamiseks ja ühiskonna tervise parandamiseks.

Telia Company jätkusuutliku strateegia asepresident Anne Larilahti rääkis Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumile antud intervjuus ilmekalt, kuidas huvigruppidega jagatud väärtuste põhjal on võimalik genereerida väga palju erinevaid ühiskonnale kasulikke ärilahendusi.

Ta tõi välja, kuidas globaalsete säästva arengu eesmärkide (Sustainable Development Goals) taga on ettevõtete jaoks peidus rohkelt ärivõimalusi. Näiteks Eestis panustab Telia koostöös Tartu linna ning Tartu Ülikooliga projekti SmartEnCity, mille peamiseks eesmärgiks on parema, innovaatilisema ning energiasäästlikuma linnakeskkonna rajamine. Tegevused, mida ühiselt planeeritakse, on näiteks targa linna mudeli väljaarendamine, integreeritud infrastruktuuri loomine Tartusse, targa kodu lahenduste arendamine, suurandmete analüüsimine ja kasutamine koostööprojektide elluviimiseks jpm.

Meil ei ole Eestis veel süsteemseid lahendusi paljudele suurtele ühiskondlikele probleemidele, kuid oleme muutunud oluliselt tähelepanelikumaks ja julgemaks kestlikkuse teemade tõstatamisel. Ettevõtted loovad üha rohkem ärimudeleid ühiskonna kitsaskohtade likvideerimiseks. Kolmas sektor pakub samamoodi koostöömudeleid, nagu Heateo Sihtasutuse Mõjufond või sotsiaalse ettevõtte Uuskasutuskeskus koostöö eri sektoritega, loomaks tugevamat ja mõjukamat taaskasutusvõrgustikku.

Kuna suuremad probleemid on sageli sektorite ja huvigruppide ülesed, saab neid ka lahendada koostöös. Siin on väga oluline arvestada eri tüüpi organisatsioonide (äriettevõte vs. MTÜ vs. avaliku sektori organisatsioon) eripäradega. Lisaks eelnevale on teine keerulisem ülesanne kõikidele sobiva süsteemse koostöömudelini jõudmine. Kui hakata panustama mõnda suuremasse sotsiaalsesse probleemi (näiteks vaesuse vähendamine, säästlikum tarbimine, ühiskonna vananemine), on jätkusuutlikkuse mõõtme arvestamine algusest peale hädavajalik ja seda mitte ainuüksi erasektori ettevõtete puhul, vaid kõigi poolte vaates.

Ärisektorit partneriks kutsudes on tähtis, et investeeringud toetaksid nii ettevõtte enda kui ka ühiskonna arengut. Koostöö käigus tuleks keskmesse seada nii muutuse loomisel osalevate inimeste areng kui ka selgelt seatud lähtekohad ning eesmärgid, kuhu soovitakse jõuda. Täpselt nagu majandusnäitajate puhul tuleks kirjeldada sotsiaalse mõjuga seotud eesmärke.

Kokkuvõttes, kui varem tähendas ettevõtte edukus sagedamini aktsionäride rikkaks tegemist ja kasu ühiskonnale rikaste panust ühiskonda, siis uus mudel, mis seab varasemat üha rohkem küsimärgi alla, on olemuselt oluliselt süsteemsem ja mõjuvõimsam. Üha rohkem väärtustatakse ka Eesti tööjõuturul inimest ja ümbritsevat elukeskkonda, mis tähendab seda, et töö tegemise käigus huvitab inimesi üha rohkem mõtestatud ja arendav sisu, hea vaimne tervis ja ka näiteks tervislik toit kööginurgas.

Hea lihtne meenutus on kolme mõõtmega jätkusuutlikkuse mudel, millega tuuakse esile inimeste, elukeskkonna (planeedi) ja külluse püsimajäämise (people, planet, prosperity) vastastikune seotus. Seega julgege otsustada, et see, millist muutust ühiskonnas loote, on teile oluline.

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum arendab alates 2005. aastast vastutustundlikku ettevõtlust Eestis ja koondab ainsa katusorganisatsioonina Eestis vastutustundlikku ettevõtlust praktiseerivaid ettevõtteid. Foorumil on tugev liikmevõrgustik ja see teeb aktiivset koostööd ettevõtjate jaoks oluliste organisatsioonide ning võrgustikega. Foorumi eesmärk on edendada mõtteviisi, et vastutustundlik äritegevus on ettevõttele kasulik, praktikas lihtne ja mainekas.Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum ühendab ettevõtteid, kelle jaoks on oluline toimida vastutustundlikult, et tagada nii oma ettevõtte, ühiskonna ja riigi jätkusuutlikkus. 

Ilmus Hea Kodaniku ärisektori ja vabakonna koostöö teemalises suvenumbris.