Uudised

Õiguskantsler õhutab omavalitsusi noori valimisvalvureid kaasama

laine uudised-laine
3. aprill 2017
Õiguskantsler Ülle Madise õhutab valla- ja linnasekretäre esitama valla- ja linnavolikogudele ettepanek nimetada iga jaoskonnakomisjoni liikmeks ka üks noor valimisvalvur.

Vahendame Madise pöördumist:

Austatud valla- ja linnasekretärid

Tänavu 15. oktoobril valitakse kohalike omavalitsuste volikogusid. Lisaks sellele, et liitumiste ja liitmiste järel sünnib palju uusi valdu, on need valimised erakordsed veel ühel põhjusel. Esmakordselt Eesti Vabariigi ajaloos saavad neil valimistel hääleõigusega osaleda 16- ja 17-aastased noored.

Valimisea langetamine annab noortele võimaluse osaleda kohaliku elu ja arengu suunamisel. On oluline, et noored mõistaksid, milline võimalus neile avaneb, adudes samal ajal ka otsustamises osalemisega kaasnevat vastutust. Et noored tuleksid valima ja teeksid läbimõeldud valiku, peab neil olema piisavalt teavet valimiste kohta ja usku, et nende häälest midagi sõltub. Valimisi aitaks noortele lähemale tuua see, kui neil oleks võimalus näha valimiste „köögipoolt“, st osaleda valimistel ka vaatleja või korraldajana. Samuti on oluline, et täiskasvanud ei kasutaks noorte mõjutamiseks keelatud või ebaeetilisi võtteid, vaid selgitaksid toimuvat adekvaatselt ja erapooletult. Esimesest valimise kogemusest võib sõltuda, kas noor tajub valimisi millegi ebaolulise ja kaugena, või reaalse võimalusena kaasa rääkida ja osaleda.

Pakkumaks noortele võimalust valimisi ja valimiste korraldust võimalikult lähedalt näha ja valimistel osalemise kogemusest õppida, on õiguskantsleri ametkond koostöös Eesti Noorteühenduste Liidu, Eesti Õpilasesinduste Liidu ja Eesti Mittetulundusühingute- ja Sihtasutuste Liiduga algatanud Noorte Valimisvalvurite projekti. Projektiga pakutakse koolinoortele üle Eesti võimalust hakata valimiste valvuriteks.

Millega tegeleb valimiste valvur? Esiteks jälgib, et keelatud ja ebaeetiline valimisreklaam ei tungiks tema kooli. Teiseks jagab ta oma sõpradele ja koolikaaslastele teavet valimiste ja nende korralduse kohta ning aitab tõsta noorte huvi valimiste vastu. Selleks võib valimiste valvur viia läbi infotunde, korraldada debatte ja muid tegevusi. Kolmandaks vaatleb ta valimisi valimisjaoskonnas.

Noor valimisvalvur võiks osaleda ka valimiste korraldamises, aga selleks on vaja Teie toetust. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse (KOVVS) § 18 lg 4 annab 16- ja 17-aastastele valijatele õiguse olla jaoskonnakomisjoni liige. Jaoskonnakomisjoni liikmete nimetamise ettepaneku teeb valla- või linnasekretär. Seega on Teil võimalik kaasata noori valimiste korraldamisse jaoskonnakomisjoni liikmetena ning seeläbi muuta valimised noorte jaoks huvitavamaks ja harivamaks.

Kutsun Teid üles tegema linna- ja vallavolikogudele ettepaneku nimetada iga jaoskonnakomisjoni liikmeks ka ühe noore valimisvalvuri. Noorte Valimisvalvurite projekti meeskond aitab Teil projektis osalejate seast jaoskonnakomisjoni liikmeks sobivaid kandidaate välja valida. Need on noored, kes vastavad KOVVS §-is 18 sätestatud valimiste korraldaja nõuetele ja on suve jooksul läbinud valimisi puudutava koolituse, mille viivad läbi Vabariigi Valimiskomisjon ja õiguskantsleri nõunikud.

Kui Teil on Noorte Valimisvalvurite projektiga seoses küsimusi või kui Te tahate arutada noorte valimisvalvurite kaasamist jaoskonnakomisjoni töösse, siis palun võtke ühendust Noorte Valimisvalvurite projektijuhi Heliis Nemsitsveridzega (heliis@enl.ee, 55 88040) või õiguskantsleri nõuniku Vladimir Svetiga (vladimir.svet@oiguskantsler.ee, 693 8426).

Valimisea langetamine annab hea võimaluse noortele näidata, et nad elavad demokraatlikus ja avatud ühiskonnas, kus nende häälel ja arvamusel on kaal. Kasutagem seda võimalust.

Lugupidamisega

Ülle Madise

Noorte Valimisvalvurite projekti patroon