artikkel

Palun kaasake, kaasake, kaasake…

laine
Maris Jõgeva 13. aprill 2016
Foto:

Avatud valitsemine on lihtne ja üldse mitte midagi aru­saamatut – see tähendab võimu teostamist ausalt, läbipaist­valt ja dialoogis kodanikega. Avatud valitsemise partnerlus (AVP) on rahvusvaheline algatus hea riigivalitsemise eden­damiseks maailmas, Eesti liitus sellega 2012. aastal. MARIS JÕGEVA tutvustab eesootavat.

Algatusega liitunud riigid võtavad endale kohustuse neid põhimõtteid järgida ja töötada koos kodaniku­ühiskonnaga välja konkreetne tegevuskava, mille täitmisel nii riigis kui ka rahvusvahe­liselt silm peal hoitakse. Eestis koostatakse sellel kevadel kolmas tegevuskava.

Järgmise tegevuskava prioriteedid on avatud poliitikakujundamine ja avalike teenuste arendamine.

See kõik võib näida peenhäälestami­sena, sest kindlasti on palju-­palju terava­maid probleeme, mis vajavad lahendamist kohe. Aga nagu haiguste ärahoidmiseks tuleb magada piisavalt ja süüa tervisli­kult või soojapidava maja ehitamiseks mõelda, kuidas iga pragu kaetud saaks, on ka demokraatia tervise hoidmiseks ja valitsuse vastutavuse suurendamiseks tähtis tegeleda otsuste tegemise ja teenus­te korraldamise masinavärgiga. Sest kui “kuidas” on paigas, tulevad ka otsused kiiremini ja paremad. Kui valitsetakse nii, et soositud on arvestamine, ühiskonnas olemasoleva teadmise kuuldavõtt ja põh­jalik kaalumine, siis leiame ka probleemi­dele efektiivsemalt lahendused või suuda­me mõnda neist tulevikus ennetadagi.

Vabakond esindab kodanike häält, eri­nevate gruppide vajadusi ühiskonnas, siin on teadmist ja tahet. Hea valitseja võtab seda kõike kuulda, sest nii saab paremad otsused. Just neil põhjustel seisis EMSL talvistes AVP tegevuskava konsultatsioo­nides selle eest, et poliitikakujundamise avatus saaks järgmises tegevuskavas roh­kem tähelepanu. Sest hoolimata paberil põhimõtetest ja päris põhjalikest kaasamis­katsetustest murrangut otsustele eelnevates aruteludes veel ei näe. Jah, pidev nurisemi­ne on halb ja edasi ei vii, kuid vabaühen­duste jagatud näited sellest, miks neil ei ole alati võimalik oma sõnumit kuuldavaks teha, kirjeldavad ilmekalt, kuidas partner kaasatakse liiga hilja või jäetakse teadlikult aruteludest ja otsustest kõrvalegi:

  • palju on suhetel, ka poliitilistel sideme­tel põhinevat ja selektiivset kaasamist, mis tähendab, et siseringist väljas olijatel on keeruline kaasa rääkida ja otsuseid mõjutada;
  • valitsuskoalitsioonide vahetumisel peatub kaasamisprotsess poliitilise tasakaalu leidmiseni, saavutatud kok­kuleppeid on aga ka põhjaliku tõendu­se olemasolul väga raske muuta;
  • era-­ ja avalikud huvid põimuvad paljudes valikutes ning alati ei ole mõistetav, kuidas ühed peale jäävad (nt keskkonnatasude määramine, alkoholi­ poliitika korraldamine jne);
  • võimalus esitada oma ettepanekud ametlike kooskõlastusringide ajal ei loo kaasatuse tunnet – kui paljud jõua­vad neid jälgida, oma arvamused õigel ajal, õigesse kanalisse ja “õiges” vormis edastada?
  • kaasamiseks mõeldud töörühmade ja komisjonide töö ei ole tihti tulemuslik, osalised ei näe neil alati mõju ja pigem tunnevad, et tegemist on ajaraiskami­sega.

Jah, ilma dialoogita saab kiiremini ja vähem tülikalt, kuid osa teadmisest läheb kaotsi.

Mine võta nüüd kinni, kas kaasamise hea tava ei ole lõpuni mõtestatud või ei järgita seda seniste arendustegevuste vähese ambitsioonikuse, me enda oska­matu muutusejuhtimise või mugavate valikute tõttu. Ka Eesti kodanikuühiskon­na arengukontseptsiooni (EKAK) põhi­mõtete järelevalvega tegeleva töörühma kogemus näitas sama: kolme kaasamisjuhtumi põhjal koostatud analüüsist tuli eriti tera­valt esile, kuidas ootused on partnerite vahel läbi rääkimata ning sellest tule­nevalt ei klapi ka koostöö probleemide mõistmisel ja neile lahenduste otsimisel.

Tänaseks on kokku 69 riiki andnud lubaduse, et nad on oma tegevustes avatu­mad, tegelevad riigijuhtimise kvaliteediga ja õpivad teiste riikide kogemustest. Järg­mise AVP tegevuskava jaoks oodataksegi katusorganisatsioonide ja võrgustike kaudu ettepanekuid konkreetsete tegevuste kohta, mis kahe kokkulepitud prioriteedi – ava­tum poliitikakujundamine ja paremad avalikud teenused – elluviimist toetavad. Hea võimalus sõnastada positiivne prog­ramm, et kaasamine toimuks piisavalt vara, protsessid oleksid avatud, erinevad huvid arvestatud ja teenused saaksid kodanikual­gatuse kaasamise tulemusel paremad. Tegevused lepib koordineeriv kogu kokku aprillis. EMSL kogub kokku vaba­ ühenduste ettepanekud. Vt täpsemalt www.ngo.ee/kaasamine või kirjuta siim@ngo.ee.

Vaata veel:

Eesti tegevustest avatud valitsemise edendamisel

Avatud valitsemise vastu huvi tundvaid vabaühendusi koondab ümarlaud, mille tööd koordineerib Avatud Eesti Fond.

pirn

Mida nägid järelevalvajad kaasamisprotsessis?

 

EKAKi põhimõtete järgimise töörühm vaatas talvel 2016 sisse kolmele kaasamisprotsessile ning võrreldes neid kaasamise hea tavaga, järeldas järgmist:

  • Ka informeerimine peab olema läbimõeldud, sest muidu ei täida tegevused eesmärki kaasamise hea tava mõttes: millist infot partner vajab, kuidas anda seda piisavalt varakult, milliste kanalite kaudu info partnerini jõuab?
  • Huvirühmade kaasamine ei saa olla selektiivne, vaid kõigile teemast huvitatuile tuleb anda võimalus osalemiseks. Eriti kui mõni partneritest on oma huvist teada andnud, on tark neid protsessiga kursis hoida ja arutellu ka kutsuda.
  • Koostöö valdkonnapoliitikate korraldamisel vajab partnerite vahel palju selgemat ootuste-võimaluste-vajaduste läbirääkimist.
  • Kodanikuühiskonna tunnustamine – kui kodanikuühiskonna areng on vabaühenduste ja avaliku võimu ühine eesmärk, nagu EKAK kõneleb, on igati õigustatud ootus, et mõlemad pooled seda eesmärki koostöös ka silmas peavad. Vabaühenduste võimaluste piiramine või neile ebasoodsatemate tingimuste loomine ei lähe koostööpõhimõtetega kokku.

Vt. ka www.ngo.ee/ekak