Uudised

Riigikantselei otsib eksperti avaliku sektori ja sotsiaalset innovatsiooni kütma

laine uudised-laine
9. november 2015

Riigikantselei otsib „Avaliku sektori ja sotsiaalse innovatsiooni rakkerühma juhtimise teenuse“ lepingupartnerit ehk innovatsioonieksperti, kes juhiks seesinase innovatsioonirakkerühma tööd lepingu sõlmimisest kuni 30. juunini 2017. 

Rakkerühm hakkaks tegelema avalike teenuste ja poliitika alase innovatsiooni edendamise, riigihangete ja sotsiaalsete ettevõtete temaatikaga. Rakkerühma tegevuse oodatavaks tulemuseks on ettepanekud ja poliitikasoovitused, kuidas tõsta Eesti avalikus sektoris innovatsioonivõimekust paremate teenuste ja poliitikate tegemiseks ning laiemalt ühiskonnas sotsiaalseks innovatsiooniks.

Rakkerühma ülesandeks konkreetsemalt on töötada välja:

 • poliitikasuunised ja lahendused, kuidas suurendada avaliku sektori (nii valitsuse kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil) suutlikkust ja motivatsiooni innovatsiooniks paremate poliitikate kujundamisel ning avalike teenuste arendamisel – hõlmates sealhulgas avaliku sektori personali värbamise ja valiku, koolituse, teadmusjuhtimise, rahastamise, õigusliku raamistiku ning institutsionaalse korralduse teemasid;
 • poliitikasuunised ja lahendused, kuidas avaliku sektori asutused saavad avalikke teenuseid koososutada või kaasates era- või mittetulundussektorit, et parandada avalike teenuste kvaliteeti (sh kättesaadavust);
 • poliitikasuunised ja lahendused, kuidas valitsusväliseid organisatsioone, sh sotsiaalseid ettevõtteid arendada, et tagada organisatsioonide suutlikkuse ja nende eestvedajate kompetentside tõus selliselt, et neist saaksid võimekad ja uuenduslikke lahendusi pakkuvad partnerid avalikule sektorile;
 • uued koostöövormid, kuidas ühiskondlikke probleeme lahendada sektorite vahelises koostöös;
 • poliitikasuunised ja lahendused, kuidas viia läbi riigihankeid, mis edendaksid innovatsiooni ning toetaksid sotsiaalseid väärtusi (nt õiglane palk vm).

Rakkerühma töö kestab 18 kuud.

Pakkumust võib esitada nii eraisikuna, FIE-na kui juriidilise isikuna.

Otsitav ekspert on selline:

 • Tal on magistrikraad või magistrikraadiga võrdsustatud haridus.
 • Keeleoskus: eesti keel vähemalt C1 tasemel, inglise keel vähemalt B2 tasemel.
 • Tal on vähemalt 5-aastane töökogemus avalikus sektoris ja soovitavalt avalike teenuste arendamise, muutuste juhtimise ja poliitikakujundamise vastutuse alal.
 • Pakkumuse esitajal peavad puuduma „Riigihangete seaduse“ § 38 lg 1 punktides 1-4 sätestatud hankemenetlusest kõrvaldamise alused.

Ja veel:

 • tal on laitmatu renomee ja tal on tunnustatud avaliku halduse ja/või avalike teenuste arendamise ekspert.
 • tal on praktiline kogemus olulise mõjuga avaliku sektori innovatsioonide algatamisel ja juurutamisel ning sektorivahelisest koostööst;
 • ta tunneb väga hästi Eesti avalikku sektorit, avaliku sektori ja sotsiaalse innovatsiooni arengusuundumusi maailmas ja Eestis ning tänaseid proovikivisid selles valdkonnas,
 • ta oska juhtida ekspertide tasemel arutelusid (sh töörühmade ja koosolekute juhtimine), võtta nende tulemusi kokku otsustajatele arusaadaval moel nii kirjalikult kui ka suuliselt.

Taotlemistähtaeg 16. november, rohkem infot siin.

Tööd rahastatakse vastavalt ühtekuuluvusfondide 2014-2020 rakenduskava prioriteetse suuna 12 „Haldusvõimekus“ meetme 12.2 „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“ tingimustes sätestatule.