Uudised

SA Innove toetab õpetajate täiendõppe ja baaskoolituste korraldamist

laine uudised-laine
1. veebruar 2016

SA Innove annab teada, et avatud on Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Õpetajate, koolijuhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine“ taotlusvoorud „Õpetajate täiendõpe“ ja „Õpetajate baaskoolitused“. 

Kokku on võimalik välja jagada 750 000 eurot Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi toetusraha. Toetuse andmise eesmärgiks on innustada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis toetab iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut, loovust ja ettevõtlikkust.

Taotlusvoorus „Õpetajate täiendusõpe“ on Innovesse projektitaotlusi oodatud esitama kõrgkoolid, mittetulundusühingud ja eraõiguslikud juriidilised isikud. Välja on võimalik jagada kuni 150 000 eurot toetusraha, ühele projektile taotletav toetus on kuni 8 000 eurot. Taotlusvooru oodatakse projekte, mis käsitleksid järgnevaid valdkondi: kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, hariduslike erivajadustega õppurite märkamine ja toetamine, mittestatsionaarset õppevormi pakkuvas gümnaasiumis töötava õpetaja ja kutseõppeasutuses töötava õpetaja andragoogiline pädevus ning õpetaja kui liider. Pedagoogide täiendusõpe peab toetama läbivalt info- ja kommunikatsioonitehnoloogia õppetöös kasutamise oskuste tõusu, eneseanalüüsioskuse ja uurimispädevuse kasvu ning õpilaste üldpädevuste kujundamise kasvu. Taotlusvoor on avatud 27.01 – 02.03.2016.

Taotlusvoorust „Õpetajate baaskoolitused“ saavad toetust taotleda Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool. Vooru kogumaht on 600 000 eurot. Esitatavad projektitaotlused peavad olema järgnevatel teemadel: õpetaja kutsestandardites kirjeldatud kompetentside arendamine erinevatel kutsetasemetel, info ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine õppe-eesmärkide saavutamiseks, õpetaja uurimispädevuse arendamine, kaasav haridus mitmekultuurilises õpikeskkonnas ning koolieelse lasteasutuse seaduse muudatusest tuleneva lasteaia töökorralduse muudatuste elluviimise toetamine. Taotlusvoor on avatud 27.01 – 29.02.2016.

Taotlusvooru tutvustamiseks toimuvad infopäevad 8. veebruaril Tallinnas ja 9. veebruaril Tartus.

Täiendavat infot taotlusvooru kohta leiab ja infopäevadele saab registreeruda Innove kodulehel:
www.innove.ee/struktuuritoetused/opetajad