Uudised

Värske ülevaade eurotoetustega seotud meetmetest ja tingimusist

laine uudised-laine
8. jaanuar 2016

Mulluse vabaühenduste elujõulisuse indeksi koostamise juures tuli muuhulgas jutuks, et on hulk vabaühendusi, kelle jaoks oli aasta keeruline, sest jäi täpselt kahe EL toetuste perioodi vahele. Neile peaks 2016. aasta tulema palju parem, sest taotlusvõimalused riburadapidi avanevad.

Rahandusministeerium edastab regulaarselt ülevaateid toimuvatest ning kavandatud meetmete toetuse andmise tingimuste ning määruste ametlikest kooskõlastamistest. Siin värskeim:

31.12.2015 seisuga oli Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 (edaspidi ÜKP) raames õigusakte vastu võetud 96, Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (edaspidi MAK) raames on vastu võetud 30 toetuse andmise tingimuste õigusakti. Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 rakenduskava (edaspidi EMKF) raames on tänaseks vastu võetud 7 toetuse andmise tingimuste õigusakti. Kõik kavandatud struktuuritoetuste toetuse andmise tingimuste õigusaktid on kooskõlastatud Kultuuriministeeriumil, Riigikantseleil ja Siseministeeriumil.

Jõustunud struktuurifondide toetuse andmise tingimused on kättesaadavad struktuurifondide kodulehel siin. Jõustunud maaelu arengukava meetmete õigusaktid on kättesaadavad siin. Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi meetmete avamise info pannakse üles PRIA kodulehele (hetkel kättesaadavad Riigi Teatajast).

UUS: 2015. a detsembris kinnitati ja 2016.a I kvartali jooksul on kavas algatada (või on juba algatatud, aga veel käimas) järgmiste toetuse andmise tingimuste ametlik kooskõlastamine:

Nr OP Meetme tegevuse number Toetuse andmise tingimuste õigusakti nimetus Rakendus-skeem Valitse-misala Staatus
1 ÜKP 1.3.2 Koolide IKT taristu Toetus RA tegevuseks MKM Ametlikul kooskõlastamisel
2 ÜKP 2.2.1 Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused Avatud taotlemine SOM Välja töötamisel I kv 2016
3 ÜKP 4.1.3 Teaduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine „Mobilitas Pluss“ Avatud taotlemine HTM Kinnitatud dets 2015
4 ÜKP 4.2.1 Valdkondliku teadus-ja arendustegevuse tugevdamine, RITA toetus RA tegevuseks HTM Kinnitatud dets 2015
5 ÜKP 4.2.3 TA programm nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades, NUTIKAS toetus RA tegevuseks HTM Ametlikule kooskõlastamisele jaan 2016
6 ÜKP 4.3.1 Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine Avatud taotlemine KKM Ametlikule kooskõlastamisele veebr 2016
7 ÜKP 4.3.2 Energia- ja ressursiauditite läbiviimine Avatud taotlemine KKM Ametlikule kooskõlastamisele veebr 2016
8 ÜKP 4.4.1 Ettevõtte arenguprogrammi toetusmeede Avatud taotlemine MKM Jõustunud jaan 2016
9 ÜKP 4.4.1 Tugiteenus- ja arenduskeskuste investeeringu toetuse andmise tingimused ja kord Avatud taotlemine MKM Ametlikul kooskõlastamisel
10 ÜKP 5.1.7 Turismiettevõtete ärimudelite arendamine Avatud taotlemine MKM EIS kooskõlastus  I kv 2016
11 ÜKP 5.1.8 Väikesadamate võrgustiku arendamise toetuse andmise tingimused Avatud taotlemine MKM Ametlikul kooskõlastamisel
12 ÜKP 5.1.8 Rahvusvaheliselt huvipakkuvate turismiatraktsioonide ja toetava taristu väljaarendamine Avatud taotlemine MKM EIS kooskõlastus  I kv 2016
13 ÜKP 5.2.2 Varajase faasi fondifondi loomine riskikapitali pakkumiseks Toetus rahastamisvahendile MKM Ametlikul kooskõlastamisel
14 ÜKP 5.4.1 Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamise tingimused ja kord Avatud taotlemine RM Ametlikule kooskõlastamisele veebr 2016
15 ÜKP 6.1.2 Liginullenergiahoone ehitusprojektide koostamise toetamine Toetus RA tegevuseks MKM Ametlikul kooskõlastamisel
16 ÜKP 6.2.4 Lokaalsete küttelahenduste ehitamine kaugküttelahenduse asemel Avatud taotlemine MKM EIS kooskõlastus  II kv 2016
17 ÜKP 6.3.1 Tänavavalgustuse taristu renoveerimine Avatud taotlemine MKM EIS kooskõlastus  II kv 2016
18 ÜKP 7.2.3 Kuivendatud, ammendatud ja hüljatud turbaalade korrastamine Toetus RA tegevusteks KKM Ametlikule kooskõlastamisele veebr 2016
19 ÜKP 8.1.1, 8.1.2, 8.1.5 Looduskaitse investeeringud Avatud taotlemine KKM Ametlikule kooskõlastamisele jaan 2015
20 ÜKP 8.1.8 Elurikkuse sotsiaal-majanduslikult ja kliimamuutustega seostatud keskkonnaseisundi hindamiseks, prognoosiks ja andmete kättesaadavuse tagamiseks vajalikud töövahendid Toetus RA tegevusteks KKM Jõustus dets 2015
21 MAK 3.1 Toidukvaliteedikavades osalemise toetus Avatud taotlemine MEM Ametlik kooskõlastus veebr 2016
22 MAK 3.2 Toidukvaliteedikava raames toodetud tootega seotud teavitamise ja müügiedenduse toetus Avatud taotlemine MEM Ametlik kooskõlastus jaan 2016
23 MAK 4.4 Kiviaia taastamise toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord Avatud taotlemine MEM Ametlik kooskõlastamine läbitud, jõustub jaan 2016
24 EMKF 3.4 Algatusrühma koostöötegevused Toetus RA tegevusteks MEM EIS kooskõlastus  I kv 2016
25 EMKF 4.3 Turustusmeetmed – uute turgude leidmise ning teavitus- või tutvustuskampaaniate läbiviimise toetus Toetus RA tegevusteks MEM EIS kooskõlastus  I kv 2016