Hea Kodaniku klubis arutasid koosloome võimaluste ja takistuste üle Riigikantselei nõunik OTT KARULIN, avaliku sektori innovatsioonitiimi eestvedaja HELELYN TAMMSAAR, kaasamisekspert MARIS JÕGEVA ning Sotsiaalse Innovatsiooni Labori asutaja RASMUS PEDANIK. Olulisemad mõttekillud tähendas üles Andrei Liimets.

Koosloome olemusest

Rasmus Pedanik: Koosloomel ei ole kindlat definitsiooni. Koosloome on mõtteviis, kuidas asju teha. Koosloome on protsess, mille tulemusena midagi valmib. Ja koosloome on tulemus. Mulle kõige rohkem meeldiva definitsiooni kohaselt on koosloome kõiki probleemiga seotud pooli kaasav, meeskonnaliikmeid jõustav protsess, millel on eksperimentaalne praktiline eesmärk. Koosloome on alati seotud sellega, et osalejad on mingi aja koos, teevad koostööd selleks, et valmiks lõpp-produkt. Koosloomes peab olema mingisugune suhtlus osaliste vahel.

Helelyn Tammsaar: Ma olen taustalt antropoloog, aga olen nüüd umbes poolteist aastat olnud avaliku sektori innovatsioonitiimis, kus me valdavalt rakendame meetodit, mida nimetame teenusedisainiks. Rasmus tõi välja erisuse teenuste arenduse ja probleemide lahendamise vahel. Mina neid ei vastandaks. Väga paljud teenused, mida arendame, on jõudnud meie juurde, sest neis on suured probleemid. Seega tegeleme ka probleemide lahendamisega.

Minu jaoks on kõige olulisemateks märksõnadeks koostöö ja usaldus. Koostöö tähendab meie programmis tiime, kes tulevad eri ministeeriumitest ja allasutustest ning tegelevad ühe ja sama teemaga. Usaldus on oluline, kuna meilt oodatakse ka julgemaid lahendusi.

Oluline aspekt on see, et me saadame oma programmis kõik ametnikud antropoloogilistele välitöödele. See on omaette küsimus, kui antropoloogilised või professionaalsed need meetodid tegelikult on, aga see annab hoopis teistsuguse sissevaate käsil olevasse probleemi.

Ott Karulin: Mina olen tulnud riigiametisse kultuurivaldkonnast. Strateegiabüroos, kus ma töötan, on meie ülesanne koordineerida riiklikke strateegilisi arengudokumente ja vaadata, et seal tekiks selge kultuur.

Mind häirib natuke lähenemine, et koosloome lähtepunkt on probleem. Esiteks see sõna kätkeb endas vastandumist. Et midagi on kindlasti halvasti, eks ole. Võiks mõelda, mis parem sõna oleks, ma ise arvan, et see võiks olla “eesmärk”.

Lisaks jäin mõtlema väite üle, et koosloome protsessi peaks vedama kindlasti erapooletu või kolmas pool. Minu vähesed kogemused näitavad, et seal on täiesti pragmaatiline valikukoht. Kui sa võtad väljastpoolt inimesi, siis saad küll hästi disainitud koosloome protsessi, aga saad ka suhteliselt ühekülgse sisendi, sest et need, kes seda protsessi juhivad, ei ole samavõrd eksperdid selles teemas kui sina ja sinu kolleegid.

Maris Jõgeva: Minu meelest peaks nii kaasamise kui koosloome protsessi vaatama läbi osaleja prisma. Me oleme kaasajad ja koosloomejuhid, aga oht võib olla unustada, et kogu see protsess peaks ju tulenema osalejatest – kuidas nemad seda tunnetavad, mida nad sinna kaasa toovad, mida nad päriselt lahendada tahavad või missugused on need eesmärgid, mille poole nad liikuda soovivad. Minu meelest ei tohiks mitte ükski protsessi juht kuidagi karta või mõelda seda, et kui ma kellegi väljastpoolt võtan protsessi vedama, ei ole ta piisav ekspert. Eksperdid on ju kõik need, kes kokku kutsutakse. Kui selline eeldus on hästi tugevalt sees, siis on oht, et midagi väga väärtuslikku, mida koosloome tegelikult anda saab, läheb kaduma.

Ott: See ei olnud eeldus, vaid praktika peegeldus. Suur vahe.                

Maris: Minu praktika on luua tingimused, kus olla ise juures mitte seda valdkonda tundes, aga lastagi sisu tuua nendel inimestel, kes selles protsessis osalevad. Siis võib sealt midagi väga ägedat sündida. Kuigi see nõuab aega, nõuab palju-palju rohkem aega kui see, et üks hea asjatundja kaasab teisi ja küsib tagasisidet.                

Rasmus: Probleem ei ole negatiivne asi. Küsimus on, kuidas me probleemi defineerime. Minu jaoks on probleem soovimatu situatsioon ja probleemi lahendus on soovimatu situatsiooni muutmine soovitud situatsiooniks. Soovitud situatsioonist tuleks rääkida nagu eesmärgist, mitte alustada probleemist. Koosloome tihti niimoodi hakkabki, räägitakse visioonist ja alles siis minnakse probleemi kallale. Kui hakata kohe probleemi lahkama, ei pruugi sealt edasi jõuda.

Mida rohkem on emotsionaalselt kaalul ja mida rohkem küsimus osalisi mõjutab, seda rohkem on vaja sõltumatut osalist, kes tasakaalustaks või vaataks just seda, et erinevad hääled oleksid kosta. Koosloomejuht ei tohiks sisuga panustada. Tema ülesanne peaks olema see, et need eksperdid, kes on sinna ruumi tulnud, annaks endast parima, et tekiks mingi sünergia, mingi uus asi. Aga eks lähenemised on erinevad.

Helelyn: Ma arvan, et mingi kesktee on ka olemas, kus sisuga on võimalik panustada, aga see ei tähenda, et sa pead olema selle valdkonna ekspert. See nõuab aega. Kui koosloome või teenusedisaini protsess, mis mul käsil on, kestab ikkagi mingi arvestatava aja, ütleme näiteks kuus kuud, siis ma teen alguses ise samamoodi välitöid, teen ise intervjuusid, teen hästi kiire ja hästi intensiivse sissevaate selle valdkonna sisse koos nende kasutajatega, kelle jaoks me midagi teeme.

See võimaldab mul laua ääres küsida relevantseid küsimusi ja panna küsimärgi alla neid väiteid, mida ametnikud mulle aeg-ajalt esitavad, et “noh, meil vanglas on nii”. Ja ma saan öelda, et ei, minu allikad vanglast väidavad, et neil ei ole nii, need on ametlikud protsessid ja see, mis tegelikult taustal toimub, on midagi muud.

Ott Karulin: Kuus kuud on luksus, tavaliselt ei ole meil riigisektoris  nii palju aega võtta. Ideaalis võiks võtta kaks aastat ja kõigepealt hästi palju koostööd teha selle kolmanda partneriga, kelle sa viid teemasse sisse, räägid ootusi läbi. “Eesti 2035” protsessis me lahendasime selle nii, et meil oli palju kohtumisi ja seminare üle terve Eesti nii-öelda tavaliste inimestega. Strateegiabüroo nõunikud istusid laudades arutelujuhi ja faktipangana. Kui oli näha, et läheb lappama, siis me sekkusime.

Osalejatest

Rasmus: Poliitikakujundamisse või teenusedisaini peaksid olema kaasatud kõik, keda see otseselt puudutab. Kui arv läheb suureks, tuleb leida esindajad. 6-7-8 inimest meeskonna kohta on paras, edasi läheb keeruliseks. Kui on rohkem osalejaid, tuleb luua mitu meeskonda, luua nende vahele sünergiat. Esindatus peaks olema mitmekesine.

Tavalisest arutelust eristab koosloomet see, et peaks toimuma uus taipamine. Kui inimesed tulevad kokku ja kellelgi ei tule uut asja pähe – ei pea kõigil korraga tulema! –, siis ei ole koosloomet tekkinud. Ajukeemia seisukohast tähendab see, et tekivad uued ühendused, ja see saab toimuda ainult täiesti turvalises, stressivabas õhkkonnas, kus ei ole informatsiooni ülelaetust. Atmosfäär peaks olema selline, mis loob üldse võimaluse, et kellelgi tekiks uus taipamine. Kui me võtame emotsionaalselt laetud teema, kus arutatakse midagi olulist, siis sinnani jõuda on ülikeeruline.

Maris: Kontekste on palju – kas tahad probleemi lahendada või pikemaajalist tegevust planeerida. Protsessi omanik peab teadvustama, et tulemusteni jõudmiseks on vaja teha koostööd teistega, kes toovad erinevaid vaateid, aitavad mõista, miks on erinevad väärtused mingi teema ümber kujunenud, ning aitavad selgitada ja raamistada probleemi. 

Vahel tundub mulle, et me omistame koosloome tähendust aruteludele, mis seda pole. Laua ümber kogunemine ja märkmepaberite kasutamine ei muuda seda arutelu veel koosloomeks. Ei toimu protsesse, mis on väärtuslikud – üksteiselt õppimist, oma taibu ümbermõtestamist, teistsugust arusaamist. Tuleb murda mõttemustreid. See nõuab aega. Sellised suured teemad nagu metsandus tuleb tükkideks võtta, väiksema tüki kaupa läheneda. Siis hakkab midagi murenema ja muutuma.

Helelyn: Osalejate kaasamine peab olema hästi teadlik. Mul on hetkel projekt, kus me peame planeerima ja parandama teenuseid neile noortele, kes on sattunud niinimetatud erikoolidesse, kinnistesse lasteasutustesse või noortevanglatesse. Seal on ministeeriumite tase, kes seadusloomega tegelevad, rakendusüksused, aga sellest ei piisa. Vaja on ka eesliini, sellel konkreetsel juhul kohaliku omavalitsuse lastekaitset, kes näeb neid probleeme iga päev hästi lähedalt, kes käib nendes kodudes ja peredes. Ideaalne koosloome oleks minu tulevikuunistuses see, et need riskinoored, kes saavad juba teenust või on olukorrast välja tulnud, oleksid selles protsessis osalised. Praegu ma ei tea, kuidas neid kaasata.

Küsimus ongi, kuidas kaasata neid nii-öelda tavalisi inimesi, kust me neid leiame, et poleks alati samad inimesed, esindusorganisatsiooni esindajad, tavalised kahtlusalused, kes igal pool istumas käivad. Ja kuidas seda üleüldse korraldada. Ametnikud tiksuvad ju oma aja täis, nemad saavad palka selle eest, aga kuidas motiveerida teisi osalema.

Rasmus: Olen rääkinud Taani kolleegidega, kelle jaoks see on suur probleem, ekspluateerimine. Et avalik sektor ei tohiks eeldada, et inimesed tulevad kokku ja loovad tasuta midagi. Meil see ei ole teema.

Üks võimalus koosloomet vaadata on avatud innovatsiooni paradigma abil. See tähendab, et innovatsiooniprotsess ei toimu organisatsiooni sees, vaid organisatsioonist väljas. Siis on äärmiselt oluline, et need, kes sellesse protsessi oleksid kaasatud, suudaksid pakkuda ideid ja asju, millel on reaalselt tulemus. Teine võimalus on kaasatuse filosoofia. Inimesed peavad saama oma sõna öelda, aga lahendus ei pruugi tulla midagi erakordset – see on nende otsus ja nende elu.

Näiteks traumeeritud noorte vajadustest lähtuvaid teenuseid pakkudes – mida me selle vajaduse all silmas peame? Kui hakata ametnikega rääkima, siis tihtilugu selgub, et peaks võimaldama mingeid kindlaid sekkumisi või raviskeeme, mitte ilmtingimata seda, mida noor vajab, näiteks Nintendot. Kui kaasata ja küsida, mida selle teadmisega siis pärast pihta hakata?

Maris: Mina olen kaasamist ja koosloomet eristanud nii, et koosloome protsess on see, kus on sama seltskond, sama meeskond. Hakkad koos algusest peale, jõuad tulemuseni. Kaasamisprotsessis võib olla palju meetodeid ja mitu eesmärki, mille seas võib omakorda olla väiksemaid koosloomeprotsesse. Näen, et kui me päriselt tahame, et tekiksid uued arusaamad, uued lahendused, pole see võimalik, et küsime aeg-ajalt kusagilt sisendit, vormistame selle ja ütleme siis, et oli koosloome.

Ott: Kui sa võtad ühe kutsutud seltskonna, kellega teha kaks aastat mingit arengukava, siis see on kohutavalt elitaarne lähenemine. Kuidas vältida seda, et saad linnukesi neljalt suurelt esindusorganisatsioonilt?

Maris: Mina ei ütleks, et kaasamine on kuidagi halvem kui koosloome. Nad on lihtsalt eriilmelised ja inimesed osalevad neis protsessides eri moel. Ma olen ise osalenud aruteludel, kus olid laua ümber targad mehed, kes sisustasid 80% ajast, ja ma ei osanud oma mõtet sinna sisse anda. Kirjutasin märkmepaberi peale, aga ei tea, kas see kuhugi jõudis või mitte. See võib olla hästi korraldatud kaasamine, aga mitte koosloome.

Ott: Neid 80% mehi ei saa kunagi lõpuni manageerida.

Muutused         

Helelyn: Kõige suuremaid muutusi näen mina tänu välitöödele. Teiste riikide kolleegid on imestusega vaadanud ja küsinud, kuidas te saate ametnikke neid tegema. Innovatsiooniprogrammis on tingimuseks, et kõik ametnikud peavad minema välitöödele, ja ma näen alguses seda peaaegu halvavat hirmu silmis, kui me neile räägime, mis nüüd juhtuma hakkab – kuidas te lähete päris inimeste juurde ja isegi nende päris koju vaatama, kuidas nad päriselt prügi sorteerivad, kui kaugel asuvad neile lähimad konteinerid, jalutategi koos nendega sinna, et näha, kas sinna  on võimalik midagi pühapäeva õhtul visata või mitte.

Tekib ühiselt jagatud kogemus. Nad tulevad tagasi avarama vaatega. Hakkavad lahti laskma ametniku vaatest, mis kipub olema selline, et aga meil on ju seadused, aga seadustest tuleb kinni pidada, aga meil on ju kodulehel kõik info üleval, aga nad teavad ju, mida tegema peab.

Ott: Osaleja, kelle muutust ma kõige paremini oskan kirjeldada, olen ma ise. Olen näinud, kui palju ma saan mööda Eestit ringi sõites ja käed küljes olles ise uut vaatenurka, kuidas see on pannud asju uude perspektiivi. Juba ainult sellepärast peaks neid protsesse ise vedama.

Maris: Kihvt on see, kui keegi tuleb alguses skeptilisena või suhtumisega, et me oleme rääkinud küll, aga mis kasu sest on. Näed, kuidas võtab aega, aga järgmine kord ta päriselt oskab kaasa rääkida, teisi kuulata, uut vaadet tekitada. Koosloome meetodite kasutamise kaudu kasvab tihtipeale oskus päriselt arutelus osaleda.

Mõnikord minnakse pärast mitut kohtumist ära plaaniga, isegi kui protsessis on kokku sattunud seltskond, kes pole varem omavahel koostööd teinud. Koosloome tulemusena võtavad osalejad vastutuse tulemuste elluviimise eest – et koos oleme need asjad välja mõelnud, hakkame koos tegema ka.

Rasmus: Kõige rohkem olen täheldanud, kui inimesed sihtrühmaga suhestudes tuvastavad, et nende eeldus või uskumus osutub valeks, ei tööta. On kaks erinevat kommunikatsioonivormi, diskussioon ja dialoog. Esimeses üks väidab midagi ja teine pool püüab neid väiteid kasutades oma väiteid tugevdada. Dialoog on see, kui luuakse koos uut teadmist. Eelduseks on, et ma olen võimeline oma seisukohti muutma, see on teistsugune psühholoogiline seisund.

Dialoog loob alati muutust. Siit tuleb paradoks, et kui me oleme püüdnud tagasisidet saada, siis mida parem koosloome, seda enam tahavad inimesed öelda, et nad ei saanud midagi – sest kõik see, mis nad teada said, selle nad mõtlesid ise välja. Tundub, et ise tulin selle peale, ja kui ise tulin, siis ma ju juba teadsin seda enne. Ei osata reflekteerida, et ei teadnud, vaid et see tuli protsessi käigus.

Tunni ajaga ei saa koosloomet teha. Poole päevaga saab harva. Et jõuda faasi, kus konflikt on ületatud, nõuab aega. Asjad jäävadki toppama sinna, et pole aega minna faasi, kus algaks dialoog.

Ilmus Hea Kodaniku talvenumbris.