Uudised

Seminari „Samal poolel – lapse poolel“ keskmes on andmekaitse lastekaitses

laine uudised-laine
30. mai 2018
Täna, 30. mail, arutlevad Tallinna Ülikoolis 140 lastekaitsespetsialisti üle Eesti andmekaitsest lastekaitses, seda mh Euroopa Liidu uue isikuandmete kaitse üldmääruse valguses. Lastekaitse Liidu eestvedamisel koostöös Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Advokatuuri ja Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudiga toimub lastekaitsetöötajatele ja sotsiaaltöötajatele vastavasisuline seminar sarjas „Samal poolel – lapse poolel“.

Õigus isikuandmete kaitsele on iga inimese põhiõigus, olles sätestatud nii Euroopa Liidu põhiõiguste hartas, Euroopa Liidu toimimise lepingus kui Eesti Vabariigi põhiseaduses. Lapse isikuandmete kaitse nõuet rõhutab lisaks ÜRO lapse õiguste konventsioon. Samas ei ole tegu absoluutse õigusega, oluline on tasakaalustatus teiste põhiõiguste, -vabaduste ning õigusaktides toodud piirangutega. Andmekaitse põhimõtted ei takista abivajavast lapsest pädevale asutusele teatamist. Lapse heaolu tagamiseks on oluline last ümbritsevate spetsialistide koostöö ja omavaheline info jagamine, eelkõige faktilise teabe edastamine ja olukordade, seisundite kirjeldused.

Lastekaitse Liidu juhatuse liige Tõnu Poopuu sõnas, et õigus isikuandmete kaitsele on oluline inimõigus ja töös lastega on äärmiselt oluline, et respekteeritakse lapse õigust delikaatsele kohtlemisele. “Samas tuleb mõista, et andmekaitse põhimõtted ei saa takistada abivajava lapse toetamist – selleks on vaja, et lastega töötavad spetsialistid omaksid teadmisi ja oskusi õiguspäraselt käituda,” lisas Poopuu. 

Erinevatest uuringutest, sealhulgas eelmiste seminaride tagasisidest, on selgunud, et andmekaitse on teema, mille osas lastekaitsetöötajad vajavad lisateadmisi, ning vajalik on praktiliste oskuste parandamine.

Seminaril teeb ettekande Liisa Ojangu Andmekaitse Inspektsioonist, kes räägib andmekaitse ja lastekaitse seostest ning Euroopa Liidu uuse isikuandmete kaitse üldmäärusega kaasnevatest muudatustest. SA Tartu Ülikooli Kliinikum laste ja noorte vaimse tervise keskuse arst-õppejõud dr Reigo Reppo keskendub oma ettekandes küsimusele – terviseandmed ja multidistsiplinaarne meeskond – kuidas leida tasakaal õiguse kvaliteetsele abile ja isikuandmete kaitsele vahel. Õiguskantsleri Kantselei laste ja noorte õiguste osakonna juhataja Andres Aru räägib abivajavast lapsest teatamisest: millest, millal ja kellele teatada. Meediaõiguse ja andmekaitse seostest ning viimastest arengutest kohtupraktikas teeb ülevaate advokaat Maarja Pild Advokaadibüroost TRINITI. Paneelarutelus osalevad lisaks esinejatele veel vandeadvokaat Ene Ahas Advokaadibüroost Pormeister ja Nõmme LOV lastekaitse peaspetsialist Kati Valma. Seminari modereerib Sotsiaalkindlustusameti Põhja piirkonna juht Kaja Rattas.    

Tegemist on järjekorras kümnenda tasuta seminariga õigusalaste seminaride sarjast „Samal poolel – lapse poolel“, mis on suunatud lastekaitsetöötajate pädevuse tõstmisele, ning mida MTÜ Lastekaitse Liit korraldab sellel korral koostöös Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Advokatuuri ja Tallinna Ülikooli  Ühiskonnateaduste Instituudiga. Seminar viiakse läbi Sotsiaalkindlustusameti ja Eesti Advokatuuri toel.

Loe täiendavalt:  Lapsed ja andmekaitse. Milliseid muudatusi toob kaasa EL-I isikuandmete kaitse üldmäärus  – Maire Iro, Andmekaitse Inspektsiooni avalike suhete nõunik, veebikirjas Märka Last veebruar 2018

JUHENDID:

Abivajavast lapsest teatamine ja andmekaitse juhend  

Isikuandmed sotsiaalhoolekande- ja tervishoiusektoris

Isikuandmete avalikustamine meedias: Andmekaitse Inspektsiooni sekkumiskriteeriumid

Isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamine haridusasutustes                                                           

Lapse heaolu hindamise käsiraamat

Lisainfo:

Grete Landson

kommunikatsioonijuht

MTÜ Lastekaitse Liit

5651909