Uudised

Laste kaasamine poliitilistesse otsustesse ei pea olema aktiivne ainult enne kohalikke valimisi

laine uudised-laine
16. oktoober 2017
MTÜ Lastekaitse Liit viis aprillist augustini 2017 läbi kordusküsitluse “Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides”. Küsitlus toimus koostöös Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liiduga. 

Eesmärkideks oli selgitada välja  laste ja noorte osalemine ja kaasamine omavalitsuste tasandil, sh jälgida muutusi võrreldes 2006 ja 2013 tulemustega, tuua välja omavalitsuste parimad praktikad, laste ja noorte osalemise ja kaasamisviiside eelistused ning mõlema sihtgrupi ettepanekud, kuidas laste ja noorte hääl senisest rohkem kõlaks. Vastas 49 kohalikku omavalitsust. Esindatud olid nii suuremad linnad kui ka väikesed maaomavalitsused. Arvamust avaldas 856 last ja noort, kellest 698 olid eesti ja 158 vene emakeelega. Esmakordselt saavad tänavu kohaliku omavalitsuse volikogude valimistel osaleda ka vähemalt 16-aastased noored. Lastekaitse Liidu president Loone Ots rõhutab: “Ühe Eesti linna esindaja tõi küsitluses välja asjaolu, et laste kaasamine poliitilistesse otsustesse on aktiivsem enne valimisi. Lastekaitse Liit toetab seisukohta, et see ei tohi nii olla. Peaksime erinevates keskkondades iga päev arvestama 12-aastase Roosna-Alliku poisi sõnumit: laste arvamust tuleks rohkem küsida, sest lastel on alati midagi öelda.“

Võrreldes 2006. ja 2013. aasta küsitluste tulemustega on omavalitsused laste ja noorte kaasamise algatamisel aktiivsemad ja kasutavad mitmekülgsemaid kaasamise vorme ning kanaleid. Suurenenud on otsesuhtluse osakaal. Siiski selgitavad omavalitsused oluliselt vähem laste ja noorte arvamust välja kohaliku kultuurielu, keskkonna ning kohaliku transpordi küsimustes. Rohkem on omavalitsusi, kes kinnitavad, et laste kaasamist toetavaid materjale ei jätku. Venekeelsete materjalide kättesaadavust peab ebapiisavaks üle kolmandiku vastanud omavalitsustest.

Küsitluses osalenud lastest ja noortest on 63% teadlikud oma õigusest avaldada arvamust kohaliku elu korraldamises. Mõnevõrra on võrreldes 2013. aastaga vähenenud laste ja noorte valmisolek kohaliku elu korraldamises kaasa rääkida (seda soovib teha 45% vastanuist) ning laste ja noorte osakaal, kes on avaldanud oma arvamust kohaliku elu korraldamise osas.  Vastustest selgus ka, et vähenud on noorteorganisatsioonide ja noortekeskuste osakaal laste ja noorte infokanalina, aga ka aktiivsus küsitleda lapsi ja noori kohaliku elu korraldamise teemadel. Vähenenud on omavalitsuste aktiivsus tagasisidestamisel. Laste ja noorte seas on langenud kohaliku omavalitsuse kodulehe külastamise tendents, samuti kodulehe osakaal infoallikana (nt 71% küsimustikule vastanud vene keelt kõnelevatest lastest ja noortest ei ole oma kodukoha kodulehte külastanud). Eelnev kinnitab taaskord, et omavalitsused peavad oma koduleheküljed (soovitavalt koos laste ja noortega) üle vaatama, et muuta need lastele ning noortele atraktiivsemaks. Samuti on tähtis pakkuda infot kanaleis, mida noored ise eelistavad, nt Instagramis, Facebookis jm, ning luua info jagamiseks äppe.

Kordusküsitlus kinnitas taaskord, et lastel on palju erinevaid ettepanekuid oma kodukoha elukorralduse kohta. Kohaliku omavalitsuseja laste ning noorte vaheline suhtlus peab kujunema ühiskonnas loomulikuks toimimisviisiks, sest see aitab kujundada lastest ja noortest täisväärtuslikud ühiskonnaliikmed ja aktiivsed kodanikud, kes tahavad panustada oma kogukonna ja sellega ka Eesti kui terviku heaolusse,” tõdes Ots.

MTÜ Lastekaitse Liit edastab kordusküsitlusest tulenevad soovitused omavalitsustele laste ja noorte paremaks kaasamiseks ja osalusvõimaluste loomiseks novembrikuus.Samuti edastatakse küsitluses osalenud laste ja noorte ettepanekud kodukoha vaba-aja veetmise mitmekesistamise kohta (nt ettepanekud ehitada skate-park või osta noortekeskusesse uusi lauamänge) konkreetsetele omavalitsustele.

Kordusküsitluse tulemused asuvad siin:

http://www.lastekaitseliit.ee/wp-content/uploads/2015/10/Laste-osalus-ja-kaasamine-otsustusprotsessidesse.pdf

 

Lisainfo:

Grete Landson

Kommunikatsioonijuht

MTÜ Lastekaitse Liit

tel +3725651909

grete@lastekaitseliit.ee