Uudised

Esita põhjalik majandusaasta aruanne, vastu saad väärt statistikat

laine uudised-laine
20. aprill 2016

Kallid vabaühendused, esitage riigile võimalikult põhjalik majandusaasta aruanne ja ka selle vabatahtlikud lisad. Ainult nii saame teada, kui palju inimesi on kodanikuühiskonda kaasatud, millega tegeldakse ja millist väärtust see kamp ühiskonda loob. 

Siseministeeriumil on Statistikaametiga kokkulepe, et viimane võtab eelmise aasta kohta kogutavad andmed kokku ja annab ülevaate, millised meie vabaühendused on ja millega tegelevad. Alustatakse 2015. aastast, esimese kokkuvõtte saab 2017. aasta alguseks. Kuid analüüsida saab vaid neid andmeid, mida me riigile esitame, nii et päris elu peegeldava tulemuse saamiseks peame ise olema andmete esitamisel hoolsad. Kõige lihtsam on alustada majandusaasta aruande täitmisest, eriti kuna see on täitsa tavapärane kohustuste täitmine riigi ees. 

Majandusaasta aruannete põhjal teeb statistikaamet kokkuvõtted, kui palju on meil tegutsevaid/toimivaid vabaühendusi, millistel tegevusaladel, kui palju on neis töötajaid, milline on töötajate keskmine palk, kui palju on MTÜdel liikmeid, millised on tuluallikad (toetused, annetused, omatulu), millised kulud ja millised on varad. Lisaks hinnatakse vabaühenduste panust SKPsse.

Kodanikuühenduste statistikat on vaja, sest kodanikuühendustel ja vabatahtlikul tegevusel on majanduslik ja sotsiaalne väärtus, mida tuleks otsuste tegemisel arvestada. Kuni me ei tea, milline see väärtus täpsemalt on, on väga keeruline kasutada vabakonna tegevuse väärtust argumendina oma ettepanekutele poliitikakujundamisel. Näiteks oleks abi, kui teame, milline on võrdluses avaliku- ja ärisektoriga kolmanda sektori panus SKP-sse, milline on sektori panus tööturule, millist mõju avaldame siseriikliku teenuste ja toodete turu kujunemisele või milline on elanikkonna erinevate gruppide rahulolu sektoripoolse avalike jm teenuste arendamise ja pakkumisega. 

Statistilist andmestikku on vaja, et täpsemalt planeerida ja hinnata kodanikuühenduste olemust ja panust ning teiselt poolt kodanikuühiskonna arengut soodustava keskkonna loomiseks, milleks on olulised õiguslik regulatsioon, koolitus- ja teavitustegevused ning motiveeritud partnerlussuhted. Lisaks on andmekorje vajalik „Kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020“ tegevuste tõhusaks järelevalveks ning uute tegevuste planeerimiseks, mis ilma korrektse statistikata on lihtsalt pimeduses kobamine.