Uudised

Vormi INF 9 esitamisest alates 2016

laine uudised-laine
14. detsember 2015

Tulumaksusoodustusega ühingutele kehtib tänavuse aasta kohta uus INF 9 vorm, mis on lühem ja sarnaselt aastaaruandele tekkepõhine, aga kirja tuleb panna ükshaaval kõik stipendiaadid ning kirjeldada oma tegutsemist avalikes huvides ja heategevuslikult. MTA on avaldanud ka väikese juhendi vormi täitmisest.

1. Vormi esitamisest

Vormil INF 9 (edaspidi vorm) näitab tulumaksusoodustusega nimekirja (edaspidi nimekiri) kantud mittetulundusühing, sihtasutus ja usuline ühendus (edaspidi kõik koos ühing) kalendriaastal saadud kingitused, annetused ja muud tulud rahalises väärtuses ning nende kasutamise viisi. Deklaratsioon esitatakse ka juhul, kui kalendriaastal ei ole annetusi või muid tulusid saadud ega kulutusi tehtud.

Uus vorm esitatakse 01.07.2016 (2015. kalendriaasta kohta). Kui ühing kanti nimekirja 1. juulist, esitatakse vorm INF 9 kalendriaastal nimekirjas oldud aja eest (1. juuli–31. detsember).
Vormi on kõige mugavam esitada elektroonselt e-maksuametis, sisestades andmed käsitsi või laadides deklaratsiooni üles xml-failina. Kui on makstud maksuvabasid stipendiume rohkem kui viiele isikule, on elektrooniline esitamine kohustuslik.
Alternatiivina on võimalik vormi esitada ka posti teel või tuua see MTA teenindusbüroosse.

Uus vorm INF 9
Vormi INF 9 täitmise juhend

2. Vormi täitmisest

Vormi täidetakse eurodes sendi täpsusega. Juhime teie tähelepanu sellele, et kui eelnevate aastate vorme tuli täita kassapõhise raamatupidamise arvestuse alusel, siis uut vormi tuleb täita 2015. aasta kohta tekkepõhise raamatupidamisarvestuse alusel. See tähendab, et peamiselt tuleb juhinduda Raamatupidamise Toimkonna juhendist RTJ 14.

Raamatupidamise küsimustes saab abi Raamatupidamise toimkonnalt http://www.fin.ee/easb

Vorm koosneb neljast osast:

  • I osas deklareeritakse saadud tulud ja tulude arvelt tehtud kulud.
    Elektroonsel vormil summeerib süsteem automaatselt tulud ja kulud kokku, koodidel 19050, 19170.
  • II osas deklareeritakse maksuvabad stipendiumid. Koodilt 19220 summeeritakse makstud maksuvaba stipendiumi summad kokku koodile 19101.
  • III osas deklareeritakse seotud isikutele jagatud vara või tehtud väljamaksete ning rahaliselt hinnatava soodustuste summa.
  • IV osas kirjeldatakse aasta jooksul läbiviidud olulisemaid avalikes huvides heategevuslikke tegevusi. Näiteks: mis oli edukas, suuremad plaanid edaspidiseks, võrdlusandmed (annetused, kingitused, liikmete arv vms võrreldes eelneva aastaga/aastatega), olulisemad sündmused valdkonnas, läbiviidud projektide ja ürituste kirjeldus jne.

IV osa täitmine on kohustuslik. Elektroonset vormi ei ole võimalik kinnitada/esitada, kui tegevused on kirjeldamata.

Vormil INF 9 näidatud andmed on maksukorralduse seaduse § 27 lõike 1 punkti 7 alusel avalikud.
Andmeid on võimalik vaadata päringu kaudu.
3. Vormi esitamata jätmisest

INF 9 esitatakse ka siis, kui ühingul eelmisel aastal tegevust ei toimunud, kuid ühing oli kantud tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja.

Ühing, kes on vähemalt kolm korda järjest jätnud esitamata aruande või deklaratsiooni õigusaktides ettenähtud tähtajal või korras või vähemalt kolm korda järjest hilinenud maksusumma tasumisega, kustutatakse nimekirjast (tulumaksuseaduse § 11 lõige 71).