Uudised

Eesti ja Afganistani ämmaemandad päästavad koos elusid

laine uudised-laine
7. oktoober 2020

Täna, 7. oktoobril alustab Mondo koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga järjekordset e-lahendustel põhinevat täienduskoolitust Afganistanis. Järgneva seitsme kuu vältel tulevad Badakhstani provintsi* keskusse Fayzabadi 30 ämmaemandust õppivat või juba praktiseerivat ämmaemandat, kes Tallinna Tervishoiukõrgkooli lektorite ja tudengitest mentorite abiga lahendavad e-õppes erinevaid terviseküsimusi.

Ämmaemanduse teenuse kättesaadavus on Afganistanis piirkonniti äärmiselt ebaühtlane, linnade ja haiglate keskne. Selles valguses on määrava tähtsusega maapiirkondades toimetavate ämmaemandate ettevalmistus. Koolituse eesmärgiks on tõsta Afganistani ämmaemandate pädevusi kogukonna terviseedendajatena, aidata kohalikul elanikkonnal paremini toime tulla tervisekriisides ning neid ennetada. Koolitusel osalejad jaotuvad omakorda kaheks, kellest osa hakkab andma tervisekasvatuslikke loenguid koolitüdrukutele, teine pool pakub loodaval nõuandeliinil tervisealaseid konsultatsioone kohalikule elanikkonnale. 

Koolitusele registreerunud 23-aastane Razma ootab selle algust väga. “Juba väikese tüdrukuna tahtsin ma saada ämmaemandaks, sest olen lapsest saati näinud, kui palju probleeme toob kaasa ilma ämmaemanda toetuseta sünnitamine. Meie provintsis on kahjuks surmajuhtumid sünnitusel tavalised. Loodan sellelt koolituselt õppida, kuidas käituda pandeemia ja kriisi korral, et seegi vähene arstiabi, mis meie naistele kättesaadav on, ei katkeks täielikult. Tunnen, et kogukonna ämmaemandana on mul suur vastutus hoida naiste tervist,” ütles ta. 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tervisehariduse keskuse juhataja Silja Mets-Oja sõnul on iga koolituse planeerimine suur au ja ühtlasi põnev väljakutse. “Nelja aasta jooksul, korraldades ja planeerides erinevaid koolitusi Afganistani provintsides, oleme õppinud, kui oluline on märgata ja mõista Afganistani ämmaemandate muret oma kogukonna naiste tervise üle. Sellest aspektist lähtuvalt püüame koolituse jooksul leida koos osalejatega parimaid lahendusi, kuidas on neil endil võimalik toetada kogukonna naiste tervist ning mida nad ämmaemandatena ise saavad teha. Usun, et enamus ämmaemandaid, kes on varasematel aastatel koolituse läbinud, on saanud juurde teadmisi ja enesekindlust naiste terviseprobleemide nõustamisel.” 

Lisaks täna algavale e-koolitusele jätkab Mondo Ida-Afganistanis Nangarhari provintsis Fatima Zahra tütarlastekooli õppetöö toetamist. Tagasipöörduvate sõjapõgenike lastele mõeldud kooli on Eesti panustanud juba kaheksa aastat. Suurem osa koolis käivatest tüdrukutest ja nende perekondadest elab *Farm Hada sisepõgenike laagris, kus Mondo viis kevadel läbi olukorra analüüsi. 

Projekti vedava Riina Kuusik-Rajasaar sõnul ilmnes palju erinevaid puudujääke. “Analüüs tõi välja, et laagri elanikel puudub juurdepääs igasugusele arstiabile, terviseteadlikkus kehvades sanitaartingimustes on äärmiselt napp ja teismelised tüdrukud ei tea midagi naiseks kasvamisest või emadusest. Vajaduste kaardistamine tõi välja ka puhta joogivee puuduse, lapstööjõu kasutamise, koolihariduse piiramise tüdrukutele ja laialdase erivajadustega inimeste diskrimineerimise,” ütles ta.   

Sellest kooliaastast töötab Mondo toel Fatima Zahra kooli juures naistearst. Arst mõõdab iga koolipäeva alguses õpilaste kehatemperatuuri, võtab kolmel päeval nädalas vastu pagulaslaagris elavaid naisi, jälgib inimeste tervislikku seisundit ja suunab nad vajadusel haiglasse. Naistearst on korraldanud mitmeid Covid-19 pandeemia teadlikkuse seminare ja jaganud üle 50 hügieenipaki teismelistele tüdrukutele ja naistele.

Mondo tegevusi Afganistanis rahastavad Eesti Välisministeerium arengukoostöö vahenditest ning eraannetajad. Järgneval kahel aastal on plaanis koolitada veel vähemalt 60 ämmaemandat kohalikeks tervisedendajateks Balkhi ja Baghlani provintsis.

Sobilikud fotod uudisloo juurde tervishoiutöötaja tegevustest Fatima Zahra koolis. 

Lisainfo:

Riina Kuusik-Rajasaar
MTÜ Mondo arengukoostöö valdkonnajuht
56 98 3050

Silja Mets-Oja
Tervishariduse keskuse juhataja
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
6711702

Taustaks:

Sel aastal ilmunud Maailma Tervishoiuorganisatsiooni WHO raamdokumendis „Strengthening Quality Midwifery Education for Universal Health Coverage 2030“ rõhutatakse koolitatud ämmaemandate olulisust humanitaarkriiside ja kriisijärgsete riikide tervishoiutöötajatena. Kuni 80% kõikidest naiste ja imikute surmadest saab vältida ämmaemandate sekkumisega ning üle 50 erineva tervisega seotud probleemi saab lahendada koolitatud ämmaemandate abil. Samas toob raport välja ehmatavalt suure puudujäägi ämmaemandatele pakutava hariduse rahastamisel ning kutsub doonorriike sellesse valdkonda aktiivselt panustama. 

Afganistan on oma imikusuremuse jt. tervisenäitajatega Pakistani ja Kesk-Aafrika Vabariigi järel maailmas kolmandal kohal. Afganistani naiste tervisenäitajad erinevad märgatavalt üleilmsetest standarditest, sest vähene ligipääs kvaliteetsele sünnitusabile põhjustab suure hulga surmaga lõppevaid sünnitusi, mis oleks parema kvaliteediga sünnitusabi korral ennetatavad. Peamised probleemid naiste suremusel on sünnitusabi teenust osutavate inimeste vähene teadlikkus ja oskus abi osutamiseks, samuti tehniliste vahendite puudus ja/või nende kasutamise oskuste puudumine. Samuti mõjutavad suremuse kõrget protsenti noored sünnitajad, sagedased rasedused ning alatoitumine. Probleemiks on ka naissoost arstide vähesus – 24% kõigist arstidest ning 21% õdedest on naissoost, samas kui konservatiivne kultuur ei luba meesarstidel naisi ravida. Afganistani riikliku tervisepoliitika üks neljast prioriteedist on emade ja laste tervisenäitajate parandamine, konkreetsete eesmärkide seas on saavutada koolitatud ämmaemandate suhe 1/100 sünnituse kohta (praegu 0,1/100 sünnituse kohta). Vajadus naiste tervishoiu teenuste järele maapiirkondades on äärmiselt suur, sest need on jätkuvalt keskvalitsuse tähelepanuta

*Badakhstani provints asub Afganistani äärmises kirdeosas ja piirneb Pakistani, Hiina ja Tadzikistaniga. Väheste teede ja mägise piirkonna tõttu puudub naistel kiire ja turvaline juurdepääs arstiabile provintsikeskuses Faysabadis. Üle 900 000 elanikkonnaga provintsis on kokku vaid 3 riiklikku haiglat, 290 voodikohaga. 

*Farm Hada sisepõgenike laager asub Beshoodi piirkonnas, Fatima Zahra tüdrukutekooli vahetus läheduses. Laagris elab ca 4500 perekonda, kes on sunnitud olnud ümber asuma jätkuvate konfliktide ja loodusõnnetuste (üleujutused) tagajärjel. Laager on küll riiklikult registreeritud ja seda haldavad kohalikud kogukonnavanemad, kuid riiklik toetus ei kata pidevalt kasvava elanikkonna vajadusi. UNHCR raport „National Profile of Internal Displaced Persons (IDPs) in Afghanistan“ viitab Afganistani sisepõgenike äärmiselt keerulisele olukorrale ja Farm Hada laagri elanike arvu kiirele kasvule. 

MTÜ Mondo alustas koostööd Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga 2015. aastal, et parandada Afganistani ämmaemandust õpetavate meditsiinikoolide taset ning tõsta Afganistani õppejõudude ja praktiseerivate ämmaemandate erialalisi pädevusi e-õppe vahendusel. Tänaseks on täiendkoolitust kokku saanud üle 120 ämmaemanda, kes on omakorda läbi viinud tervisekasvatuslikke loenguid rohkem kui 4500 koolitüdrukule.  Hinnanguliselt jõuab parem sünnitusabi 100 000 naiseni Põhja- ja Ida-Afganistanis.