Uudised

Noorteühingutest oskab eestlane enim nimetada skaute

laine uudised-laine
25. mai 2018
Kantar Emori läbi viidud uuringu tulemus näitab, et eestlased oskavad noorteorganisatsioonide hulgast enim nimetada Eesti skaudiorganisatsiooni, millele järgnevad kodutütarde ja noorkotkaste organisatsioonid. Noorteühingute tuntus üldisemalt on küsitletute hulgas aga küllaltki madal.

Aasta alguses korraldatud uuringu tulemuste kohaselt ei osanud 72 protsenti küsitletute hulgast spontaanselt nimetada mitte ühtegi noorteorganisatsiooni. Enim teadsid vastajad aga Eesti Skautide Ühingut, seda nimetasid 11 protsenti uuringus osalenutest. Tuntumate ühingute esikolmikusse mahtusid veel kodutütarde ja noorkotkaste organisatsioonid, mõlemat oskasid nimetada 10 protsenti vastanutest.

Aidatud vastuste puhul ehk nimetades noorteorganisatsioone ning küsides, kas vastanu on nendest teadlik, selgus, et enim on kuuldud kodutütarde, noorkotkaste ja skautide tegevustest. Eesti Skautide Ühingust oli teadlik natuke üle poole ehk 51 protsenti vastanute koguhulgast.

Hoolimata sellest, et teadlikkus noorteorganisatsioonidest on küllaltki madal, arvasid pea kõik ehk 87 protsenti vastanutest siiski, et nende tegevuses osalemine võib tuua kasu laste koolivälisele arengule.

“Minu hinnangul on positiivne ja oluline tulemus see, et vastajad näevad noorteühingute tegevuses olulisust noorte arengule, just sel põhjusel on ka Haridus- ja Teadusministeerium järjepidevalt toetanud noorteühingute tegevust,” kommenteeris uuringu tulemusi ministeeriumi noorteosakonna juhataja Reelika Ojakivi. “Erinevad ühingud pakuvad noortele erinevaid ja just nende huvidele vastavaid võimalusi enesearenguks.”

Ojakivi kõrvutas värske uuringu tulemusi 2005 aastal läbi viidud “Noorsootöös osalevate noorte rahulolu” uuringu tulemustega, mis näitasid, et 82 protsenti noortest on noorteühingutega rahul. Ta märkis lisaks, et uuringuid kõrvutades võib öelda, et noored, kes mõne ühingu tegevuses osalevad on sellega rahul.

“Aga on terve rida noori ja laiem üldsus, kes ei tea noorteühingute tööst ja sellest, milliseid eluks vajalikke teadmisi ja oskusi need oma tegevustega pakuvad, piisavalt palju. Siin on mõtlemiskoht noorteühingutele, kuidas oma tegevused paremini nähtavaks teha.” nentis Ojakivi.

Eesti Skautide Ühingu peaskaut Kristjan Pommi sõnutsi andis Eestis läbi viidud uuring kinnitust, et skaudiorganisatsioon on küll üks tuntuimaid Eesti noorteühingute seas, samas tuleb oluliselt enam tuua organisatsiooni tegevuse väärtus ja mitmekesisus ühiskonnas nähtavale.

“Noorteühinguna soovime olla riigile heaks koostööpartneriks, et läbi mitteformaalse õppe, noorte aktiivse kaasamise ning kogukonna tegevuses osalemisele innustamise toetada noorte arengut,” rääkis Pomm.

“Skautluses saadud sotsiaalne kuuluvuskogemus ja vahetu suhtlemine ning noortega koos tegutsemine on ka heaks tasakaalustajaks tänase vahest liialt nutivahendite püsikasutamisega rakkes olevatele noortele,” lisas peaskaut. “Samas peame noorteühinguna leidma viisid, kuidas läbi nutilahenduste tuua noori kokku ja lasta neil iseseisvalt tegutseda. Uuringu tulemuste analüüsi tulemusel on valmimas ka täpsem tegutsemisplaan, et Eesti Skautide Ühingu tegevust laiendada ja siin kutsume ka üles täiskasvanuid meile selles töös vabatahtlikena appi tulema,” rääkis Pomm.

Aasta alguses avaldas ka Inglismaa skautide organisatsioon SocStats agentuuri läbi viidud uuringu tulemused, milles küsitleti ligikaudu 2000 noort, et teada saada, millised on noorteühingutes osalemise mõjud noortele skaudiorganisatsiooni näitel. Tulemuste kohaselt võtavad organisatsiooni tegevuses osalevad noored muuhulgas kolmandiku võrra suurema tõenäosusega kogukonnas juhirolli, kui nende eakaaslased, kes skautlusega seotud ei ole.

Lisaks on skautluses kaasalöövad noored teiste eakaaslastega võrreldes 32 protsenti tõenäolisemalt füüsiliselt aktiivsed, näitavad 17 protsenti suurema tõenäosusega üles juhiomadusi ning suudavad ka meeskondades paremini töötada.

MTÜ Eesti Skautide Ühingu tellimusel käesoleva aasta jaanuaris läbi viidud uuringus küsitleti kokku 1264 inimest vanuses 15-74 aastat. Uuringu eesmärkideks oli saada teada ühiskonna suhtumist noorteorganisatsioonidesse ning elanikkonna teadlikust Eesti Skautide Ühingu tegevusest.

Lisainfo:

Kristjan Pomm, Peaskaut, MTÜ Eesti Skautide Ühing, GSM: 50 97 110

Pildid: Eesti Skautide Ühing